AVICULTURE EUROPE

 

 

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Februari 2017

|  Jaargang 13  |  nummer 1  |  19 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Woordje van de redactie

*

Duiven Voorjaarsbeurs

*

Ganzen houden

*

Volle bak

*

Stukje historie

*

Witte Schmalkaldener

*

Nieuwe datum :

OptimumAvium

 

13 pagina’s - 1,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUIVENVRIENDEN

 

Het is zaterdag 22 oktober 2016, de da­tum waar­naar we heb­ben uit­ge­ke­ken en die al maan­den­lang stond ge­no­teerd in on­ze a­gen­da’s als “de dui­ven­vrien­den­dag”. Wij delen een voor­lief­de voor veelal wat moei­lij­ker te fok­ken ras­sen en af­wij­ken­de kleu­ren.

 

Door : Bud Bergsma (NL)

18 pagina’s - 2,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKTOMEN

SAMENSTELLEN, NU!

 

Begin februari. Het is nu echt de hoog­ste tijd om de fok­to­men sa­men te stel­len, als je niet veel te laat wil zijn voor de ten­toon­stel­lin­gen van het nieu­we sei­zoen. Voor de krie­len kan het nog wel ietsje later, maar voor de grote hoen­ders moet je toch echt aan de gang. Beter gezegd: ei­gen­lijk had je dit al ge­daan moe­ten heb­ben…

 

Door : Rem Koster (NL)

6 pagina’s - 810 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

DE FELEGYHAZER

TUIMELAAR

 

De Felegyhazer Tuimelaar is een ras wat steeds po­pu­lair­der wordt in Ne­der­land. In­mid­dels heb­ben we hier zo’n 20 lief­heb­bers en een 10-tal se­rieu­ze fok­kers van dit ras. He­laas zien we het ras nog niet vaak op de ten­toon­stel­lin­gen.

 

Door : Fabio van Olst (NL)

6 pagina’s - 640 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET HOEN VAN DE

LIMOUSIN

 

We hebben er weer een gevonden, zo’n spe­ciaal Frans ras, de Pou­le de Li­mou­si­nes ook wel ‘Coq de pêche’ ge­noemd. Op het eer­ste ge­zicht een ge­woon land­hoen, vrij com­pact en ste­vig in het vlees. Als we ech­ter wat nauw­keu­ri­ger kij­ken naar de haan, dan val­len de dun­ne, lan­ge en rijk aan­we­zi­ge sier­veren op.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

11 pagina’s - 1,45 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

EEN INTERNATIONAAL

MEEUWDUIVENFESTIJN

IN BELGIË

 

De voorzitter van de Europese Meeu­wen Club kon zeer te­vre­den zijn en hij was er met recht trots op dat 13 lan­den aan deze ten­toon­stel­ling deel­na­men. Het ver­dui­de­lijkt te­vens, wel­ke po­pu­la­ri­teit en tra­di­tie de Meeuw­dui­ven in­ter­na­tio­naal ge­nie­ten; bij de gro­te prijs­uit­rei­king met ban­ket op za­ter­dag was er zelfs spra­ke van 17 lan­den, die aan de­ze show deel­na­men of be­zoe­ker wa­ren.

 

Door : Remco de Koster (DE)

6 pagina’s - 635 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

kippenrassenzegel05rgb.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Een van elk

*

Bedankt voor alles, Bill

*

Duivenvideo NPA show

*

Postzegels Nederlandse

kippenrassen

*

Sierduivenshow in Polen

*

Valentijnsdag

*

De helft van de toom

*

Vakantiefoto’s

 

13 pagina’s - 1,45 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

NEURENBERGER BAGADET

als bron van inspiratie

 

Deze Bagadet in de kunst. De mens ge­gre­pen; zo­da­nig ge­gre­pen door zijn schoon­heid, dat die mens niet an­ders kan dan hem vast­leg­gen, ver­eeu­wi­gen, het vi­sioen niet la­ten weg­glip­pen, voor al­tijd ver­lo­ren la­ten gaan; hem doet grij­pen naar pen, pen­ceel, pot­lood, klei…

 

Door : Kees Verkolf (NL)

6 pagina’s - 710 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

Kippen samen houden met

andere dieren, of beter niet?

 

Kippen kunnen goed samen met de ene dier­soort en met de an­de­re niet. Als u er over denkt om in uw wei­land be­hal­ve kip­pen ook nog an­de­re die­ren te la­ten lo­pen, is het van be­lang om te we­ten of die com­bi­na­tie voor zowel de die­ren als voor uzelf voor­de­lig of ple­zie­rig is.

 

Door : Dr. Jacquie Jacob (USA)

6 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

FRANSE CARNEAU-CLUB

 

De Carneau behoort tot het Franse erf­goed en men heeft kans ge­zien om door de ja­ren heen het type vrij­wel con­stant te hou­den op een ge­wicht tus­sen de 600 en 675 gram, en te­ge­lij­ker­tijd bij deze vorm­duif een prach­tige kleur te hand­haven, waar­bij de te­ke­ning van de ro­zet­ten en de wit­te stuit een uit­da­ging blij­ven.

 

Door : Aviculture Europe

5 pagina’s - 480 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FOK VAN GEZOOMDE

EN MEERZOMIG PATRIJS

WYANDOTTES

 

Zolang er zilver zwart­ge­zoom­de Wy­an­dot­tes wor­den ge­fokt, zo­lang is het ook al dui­de­lijk dat men in fei­te het bes­te met een ha­nen- en hen­nen­fok­toom kan fok­ken. Dit komt om­dat er in de Wy­an­dot­te hen en haan en­kele te­gen­stel­lin­gen zit­ten die het fok­ken uit één toom niet goed mo­ge­lijk maken.

 

Door : Hendrik Timmer

en Elly Vogelaar (NL)

6 pagina’s - 1,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

NiEUWE KLEUREN EN

RASSEN tijdens de VDT show

in Erfurt (Duitsland) 2016

 

Ondanks de problemen van de uit­braak van de vo­gel­griep, was de VDT show in Erfurt ge­slaagd. De ex­po­san­ten die hun dui­ven voor de er­ken­ning had­den in­ge­zon­den heb­ben daar mis­schien nog ster­ker op ge­hoopt dan de an­de­ren. 23 col­lec­ties wa­ren er aan­ge­meld.

 

Door : Axel Sell (DE)

6 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Gallinova show, gehouden 11 en 12 no­vem­ber 2016 in Bar­ne­veld.

 

Foto’s : Evert Meerveld en

Dirk de Jong (NL)

7 pagina’s - 1,8 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Rutland County Show, gehouden op 5 juni 2016, Engeland.

 

Foto’s : Rupert Stephenson (UK)

5 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Show verslag van de Peelhorstshow, ge­hou­den 9-10-11 oktober 2016 in Horst (NL).

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

8 pagina’s - 2,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

etalagefoto - artikel 16kopie.jpg

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Sierduiven op de 135e Deutsche Jung­ge­flü­gel­schau, 29 en 30 ok­to­ber 2016 in Hannover (DE).

 

Foto’s : Fabio van Olst (NL)

11 pagina’s - 1,5 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Van Pallandt Show, gehouden 9-10-11 okto­ber 2016 in Varse­veld (NL).

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 1,8 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Clubdag van de SIS - Spe­ciaal­club voor Ibe­ri­sche Sier­dui­ven­ras­sen ge­hou­den 30 oktober 2016 in Den Haag (NL).

 

Foto’s: Jos van Dorp

6 pagina’s - 784 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg