AVICULTURE EUROPE

 

 

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Oktober 2016

|  Jaargang 12  |  nummer 4  |  20 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Nogmaals: ei in glas

*

Kippen in Kenia - vervolg

*

Camouflage

*

Uit de oude doos

*

Antibiotica in kleine dosis

*

De rui

*

PR komende shows

 

19 pagina’s - 3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het woord:

RIKUS HAGENAUW

 

Rikus Hagenauw uit Peize is een suc­ces­vol fokker van Voorburgse Schild­krop­pers. Toen hij in 1977 bij toe­val te­gen een Voor­burg­se Schild­krop­per aan­liep was hij ge­lijk ver­kocht. Van alle sier­dui­ven spreekt de krop­pers­groep hem het meeste aan door de ac­tie die ze tonen en het con­tact wat je met ze hebt.

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 475 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIJSKLEUREN EN HUN

VARIANTEN bij

Hollandse Krielen

 

De patrijskleur is sinds jaar en dag de meest ken­mer­kende kleur­slag bij de Hol­land­se Krie­len. Maar er zijn di­ver­se va­rian­ten en ver­dun­nin­gen mo­ge­lijk bij deze kleur, zoals zil­ver­pa­trijs, geel­pa­trijs, wit­pa­trijs, de blauw­va­rian­ten hier­van en koe­koek­pa­trijs.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

6 pagina’s - 990 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE NEURENBERGER

BAGADETTEN

 

Nog altijd vangt de Bagadet mijn blik, mijn ont­roe­ring. De gra­tie uit­ge­drukt in hou­ding en vorm. De kracht in het schrij­den en vlie­gen. Alert op­kij­kend als mijn stem wordt gehoord, mijn voet­stap mij ver­raadt….

 

Door : Kees Verkolf (NL)

4 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK OP

OPTIMUM AVIUM

INTERNATIONAL 2016

 

Een aantal jaren geleden kreeg ik het idee om een der­ge­lijke ten­toon­stel­ling te or­ga­ni­se­ren om­dat ik bij­na zeker wist dat er be­hoef­te aan zou zijn. On­danks dat er door som­mi­gen werd be­weerd dat het kans­loos zou wor­den….

 

Door : Adrie Brouwers (NL)

12 pagina’s - 2,3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het woord:

JAN LUCHTMEIJER

 

Jan Luchtmeijer uit Drachten voelt zich in de eer­ste plaats meer een dui­ven­lief­heb­ber dan een echte top­fok­ker, on­danks dat hij al meer dan 30 jaar dui­ven fokt. Het da­ge­lijks om­gaan met zijn dui­ven, het ge­nie­ten van vrije uit­vlucht als dat mo­ge­lijk is, het fok­ken en het zien op­groeien van de jonge die­ren geeft hem veel ple­zier.

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mister Avicultura:

J.B.W.A. Giesbers

 

Een markant man, geboren op 29 ja­nu­ari 1899, thans voor ve­len een le­gen­de, die ech­ter een­maal jaar­lijks en op niet mis te ver­stane wijze op­nieuw tot leven wordt ge­wekt door zijn beide doch­ters, tij­dens de uit­rei­king van de Gies­bers­prij­zen.

 

Door : Theo van Dissel (NL)

10 pagina’s - 2,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIROLER HOENDERS

 

Dit verhaal gaat over het Tiroler hoen, ooit al­ge­meen ver­spreid in Ti­rol, Salz­burg en het Bre­gen­zer­wald. We stel­len dui­d­elijk dat de ori­gi­nele Tiro­ler hoen­ders zijn uit­ge­stor­ven. Wat we heb­ben is een terug­gefokt dier.

 

Door : Hape Grünenfelder (S)

8 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Roodschoudertaling

*

Premium Book download

*

Leermomentjes

*

Vriendschap

*

Samen broeden

*

Naakthals

*

Tentoonstellingskalender EU

*

PR komende shows

 

20 pagina’s - 3,4 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ Matroesjka ei ~

 

Een compleet ei mét schaal in een an­der ei is heel zeld­zaam, maar het kan ge­beu­ren! Au­teur Dr. Elio Corti heeft zo’n ei-in-ei (in het La­tijn: ovum in ovo) de naam ‘Ma­troesj­ka ei’ ge­ge­ven, naar de Rus­si­sche Ma­troesj­ka pop­pe­tjes.

 

Door : Elio Corti (IT) en

Elly Vogelaar (NL)

8 pagina’s - 690 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIJDEVEDERIGHEID

bij DUIVEN

 

Zijdebevedering bij duiven; sommige men­sen vin­den het prach­tig, ter­wijl an­de­ren het ver­af­schu­wen. Wat je er ook van vindt, feit is dat deze mu­tatie al eeu­wen in de sier­dui­ven­sport voor­komt en wordt er­kend als een toe­ge­stane veer­va­ria­tie bij de Pauw­staart in de mees­te landen.

 

Door : Hein van Grouw (UK)

10 pagina’s - 885 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

EIEREN KEURING

IN CRICK (UK)

 

Verslag van de jaarlijkse eierenshow van de Northampton and District Poul­try Club op 21 mei 2016. Keur­mees­ter San­dy Vaughan doet ver­slag, in­clu­sief uit­leg over wat we willen zien bij een goed ei.

 

Door : Sandy Vaughan en

Rupert Stephenson (UK)

4 pagina’s - 495 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EENDEN VAN DE SCHELDEVALLEI

 

We kunnen het ons van­daag nog am­per voor­stel­len, maar rond 1900 leef­den ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties on­der één dak. Groot­ou­ders, ou­ders, kin­de­ren en klein­kin­deren deel­den de wo­ning en de leef­om­ge­ving. Zo kon ook het werk net­jes ver­deeld wor­den want in die tijd tracht­te ie­der huis­hou­den zo zelf­voor­zie­nend mo­ge­lijk te zijn.

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

9 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

29e INTERNATIONALE SHOW

IN VALLS, SPANJE

 

Dit jaarlijkse spektakel is een in­ter­na­tio­na­le ont­moe­tings­plaats voor de fok­kers. Com­pleet met een in­ter­na­tio­naal keur­mees­ter­corps. Ook dit jaar weer aan­we­zig waren Paco Ibanes, Dr. José Antonin I Quatre­casas en de vroegere voor­zit­ter van de Spaan­se Avi­cul­tu­re Es­pa­ńola; Pedro Sanchez Algaba, nog steeds een be­lang­rijk die­ren­arts.

 

Door : Aviculture Europe,

met foto’s van Dick Hamer

13 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De voor­jaars­show van de Northamp­ton & Dis­trict Poul­try Club, ge­hou­den op 14 februari 2016.

 

Foto’s: Rupert Stephenson (UK)

7 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Tentoonstelling K.C. De Prachtduif, ge­hou­den op vrij­dag 20, zaterdag 21 en zon­dag 22 no­vem­ber 2015 in Den Donk te Ze­ven­donk (Turn­hout, België).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

10 pagina’s - 920 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

IMG_0790.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Kempenshow, Vlaams Inter­pro­vin­ciale Wed­strijd voor Neer­hof­die­ren, ge­hou­den 18 - 20 de­cem­ber 2015 in Geel, België.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

dortmund.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

97e Nationale Bun­des­sieger­schau, ge­hou­den 19 - 20 de­cem­ber 2015 in de West­fa­len­hal­len in Dort­mund, Duits­land.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

6 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

rwf-indian-runner-duck_margaret-daykopie.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Canberra Queanbeyan Annual and Rare Breed Show op 7 au­gus­tus 2016 Quean­beyan, Australië.

 

Foto’s : Greg Davies (Australië)

3 pagina’s  800 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg