AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Augustus 2016

|  Jaargang 12  |  nummer 3  |  19 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

KLN prijs voor Dirk de Jong

*

Ei uitbroeden in een glas

*

Club van Honderd

*

Lane’s duiven presentatie

*

70 jaar HKC

*

Ganzenvoet

*

Kunst van Brett Jarrett

*

Malariamuggen

*

PR komende shows

 

16 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP BEZOEK BIJ

Rocco Verhage

 

Rocco woont in het Zeeland op het ei­land Wal­che­ren. Omdat hij bij de zoon van Han van Doorn in de klas zat, kwam hij in aan­ra­king met het ten­toon­stel­len van klein­die­ren. Han was in die tijd al een be­ken­de fok­ker van de Show Ho­mer en Ita­liaan­se Meeuw. Roc­co was ge­fas­ci­neerd door deze ras­sen.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

5 pagina’s - 345 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLANDSE KRIELEN BIJ

COMB. DE VRIES

 

De voorzitter van de Hol­land­se Krie­len Club Henk Kas­perts en Dirk de Jong gin­gen op be­zoek bij Sas­kia en Peter de Vries in Vier­pol­ders. Om eens een kijk­je in de keu­ken te ne­men van een suc­ces­volle fok­ker. Ze waren diep on­der de in­druk van deze bij­zon­de­re men­sen.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

9 pagina’s - 1,21 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het succes van de Kleur-

duiven uit Zuid-Duitsland

 

Er zijn ongelooflijk veel dui­ven­ras­sen. Al­leen al in Eu­ro­pa is de di­ver­si­teit aan vor­men en kleu­ren enorm. Er zijn ook veel Duitse sier­dui­ven­ras­sen, maar de meest Duitse zijn toch wel de kleur­dui­ven.

 

Door : Remco de Koster (DE)

10 pagina’s - 835 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

IMG_20160616_0005kopie.jpg

 

 

HENRY FINES EN DE

MARANS KRIELEN

 

In 1993 kreeg de auteur een brief van Dirk de Jong (NL) die vroeg of hij hem kon hel­pen met in­for­ma­tie over de crea­tie van de Ma­rans kriel. He­laas werd zijn ant­woord­brief niet goed be­gre­pen en het kreeg geen ver­volg. Avi­cul­ture Eu­rope bood aan om als­nog het ver­haal van Henry Fines te pu­bli­ce­ren.

 

Door : Peter Fines (UK)

8 pagina’s - 775 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWADER GOLD SHOW

2016 in OMAN

 

De gemiddelde kwaliteit van de ras­sen die wij ge­keurd heb­ben was zeer hoog en wij zijn van me­ning dat ze zich in ie­de­re klas­se, overal ter we­reld zou­den kun­nen hand­ha­ven. Het was een goed ge­or­ga­ni­seer­de show die zeer goed ge­rund werd door een aan­tal ui­terst se­rieu­ze men­sen die hier trots op kun­nen zijn.

 

Door :  Colin Glendinning en

Scott L. Sharp (Schotland)

10 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAARTEN

 

Je hebt staarten en staar­ten. Neem maar eens pau­wen en fa­zan­ten in ge­dach­ten. Er zijn van die hele korte en van die plat­te, bre­de en lan­ge zo­als de ek­ster. Soms zijn ze fel ge­kleurd en an­dere ke­ren val­len ze ge­woon niet op. Toch heb­ben ze heel vaak een dui­de­lij­ke func­tie.

 

Door : Johan Opsomer (BE)

5 pagina’s - 815 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE KLEURTJES

 

Het overbrengen van een bestaande kleur op een an­der ras is al span­nend, maar het ‘ma­ken’ van iets dat er nog nooit is ge­weest, is nog veel span­nen­der. Maar zit­ten ‘we’ ei­gen­lijk wel op al die nieu­we kleur­tjes te wach­ten?

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

3 pagina’s - 485 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

Emilio-Indianer aaee_bewerkt-1.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Sebastopols te koop

*

Kijk, een Duif

*

Kippen en hitte

*

Duiven en hitte

*

Maransdag België

*

Twee duivenschilderijen

*

Vakantiefoto’s

*

Tentoonstellingskalender EU

*

PR komende shows

 

16 pagina’s - 1,55 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

voorkomen en behandelen

van coccidiose en

necrotische enteritis

 

Coccidiose en necrotische enteritis zijn veel voor­ko­men­de darm­pro­ble­men in pluim­vee. Er is een dui­de­lijke link tus­sen de twee.

 

Door : Pauline Rovers-Paap (NL)

8 pagina’s - 895 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SIERDUIVEN

OP DE CHAMPION SHOW

 

Een fraai fotoverslag van de mooiste dui­ven in­ge­zon­den op de 7e Cham­pion Show, die ge­hou­den werd van 21 t/m 23 ja­nu­ari 2016 in de Beurs­fa­briek te Nieu­we­gein – Ne­der­land.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

12 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SPIEGEL

 

In 1997 de eerste... Bijna 20 jaar was “De Spie­gel van de Fok­ke­rij” een plat­form om fok­kers ge­le­gen­heid te bie­den dat­gene te showen waar­mee ze aan het ex­pe­ri­men­te­ren wa­ren, als voor­beeld van een lief­heb­be­rij zon­der on­nut­te bar­riè­res, waar­in ie­de­reen met en­thou­sias­me en crea­ti­vi­teit, z’n ‘ei’ kwijt kon!

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

4 pagina’s - 835 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Sierduivenshow Noord Nederland, 12 t/m 15 november 2015 in het Fries Con­gres­cen­trum te Drachten.

 

Foto’s : Antoon Wierda (NL)

11 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

IMG_1412kopie.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De hoenders op de Champion Show, ge­hou­den 21 t/m 23 januari 2016 in Nieu­we­gein (NL).

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

4 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale show van The British Wa­ter­fowl Asso­ciation, ge­hou­den op 1 No­vem­ber 2015 in Moreton Morrell, War­wick­shire, Great Britain.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (GB)

5 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De West Brabant Show, gehouden 31 ok­to­ber en 1 no­vem­ber 2015 in de Lan­teern St. Willebrord. (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

10 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Club Show 2015 van de Domestic Wa­ter­fowl Club of Great Bri­tain 7 no­vem­ber 2015 in Wol­ver­hamp­ton, GB.

 

Foto’s: Rupert Stephenson en

Tim Daniels (GB)

5 pagina’s - 920 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

6e  Revierschau 2016 in de West­fa­len­hal­len Dort­mund (Duits­land) ge­hou­den 9 en 10 ja­nua­ri 2016, door RTZV “Ro­te Erde”.

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

11 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om meer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg