AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

April 2016

|  Jaargang 12  |  nummer 2  |  25 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

De camera kan liegen

*

Rectificaties

*

De Engelse Meeuw

*

Hoenderbeet

*

Anatomie van het ei

*

In Memoriam

*

Rare kam

*

Baroen actie van de maand

 

13 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

OP BEZOEK BIJ

Christ en Conny

Verdaasdonk-Deij

 

Christ en Conny wonen in het Zeeuws-Vlaam­se Axel, ge­meen­te Ter­neu­zen. 2 ver­woe­de lief­heb­bers van alles wat leeft en met de klein­die­ren­sport te ma­ken heeft. In 2011 zijn ze met de sier­dui­ven be­gon­nen, en wel de Moo­kee’s, die ze nu heb­ben in 8 kleu­ren.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

5 pagina’s - 660 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

THÜRINGER

BAARDHOENDERS

 

Baardhoenders hebben op veel men­sen een spe­cia­le aan­trek­kings­kracht. Zo ook de Thü­rin­ger Baard­hoen­ders en krie­len. En ze wor­den sinds vo­rig jaar ook weer ge­hou­den in Ne­der­land en Bel­gië. We vroe­gen  Ide Meije­ring (NL), Ro­ber­to Gatti (B) en Rob van der Steen (NL) naar hun eer­ste er­va­rin­gen met dit ras.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

13 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

HOE MOET JE EEN JONG

DUIFJE VOEREN?

 

Het leek Ann Harrison een goed idee om eens een beeld­ver­haal te ma­ken over het met de hand voe­den van jon­ge dui­ven, van­uit haar ei­gen per­soon­lij­ke er­va­ring. Wij vin­den het heel in­for­ma­tief en ho­pe­lijk ook nut­tig!

 

Door : Ann Harrison (UK)

9 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

BRAHMA NIEUWS

 

Het tentoonstellingsseizoen 2015 zit er weer op dus kun­nen we allen on­ze con­clu­sies trek­ken over de ge­fok­te die­ren. Ga je door op de in­ge­sla­gen weg met je Brahma fok­die­ren, of ga je een nieuw dier toe­voe­gen aan je fok­toom.

 

Door : Syb Cornel (NL)

6 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET FOKKEN VAN DE SHOW

KLEUR ‘BRANDER’

 

In mijn laatste gesprekken met top­fok­ker Ken Shaw voor­dat hij stierf, heeft hij me uit­ge­legd dat hij zo­wel de re­ces­sief Rode als de don­ke­re Bran­der ge­bruik­te in zijn fok­kerij. Dat is de eni­ge ma­nier om de show kleur Bran­der bij de En­gel­se Show Tip­pler en de Ne­der­land­se Schoor­steen­ve­ger op het ge­wen­ste ni­veau te be­hou­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

8 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOENDERS OP DE

NOORDSHOW 2016

 

Verslag van de hoenders op de Noord­show in As­sen, ja­nua­ri 2016, met fo­to’s van Jan Schaa­reman.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 2,4 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DWERGHOENDERS OP DE

NOORDSHOW 2016

 

Verslag van de dwerg­hoen­ders op de Noord­show in As­sen, ja­nua­ri 2016, met fo­to’s van Jan Schaa­reman.

 

Door : Aviculture Europe

9 pagina’s - 2,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN op de EUROPA SHOW IN METZ

Deel 2

 

Het laatste deel van deze gigantische Eu­ro­pe­se ma­ni­fes­ta­tie. De­ze twee­de im­pres­sie van de in­ge­zon­den dui­ven, is een foto­ver­slag van Fabio van Olst.

 

Door : Team Aviculture Europe

11 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOENDERS op de EUROPA SHOW IN METZ

Deel 2

 

Het laatste verslag over de in­ge­zon­den hoen­ders op de­ze Eu­ro­pa Show. We be­gin­nen met een fo­to-im­pres­sie door Fabio van Olst en ver­vol­gen met nog een prach­ti­ge se­rie fo­to’s van Jan Schaa­reman.

 

Door : Team Aviculture Europe

7 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Duiven schilderijen

*

Nieuwe erkenningen

*

Duivenvideo LAPC

*

Hanenvervoer

*

West of England tuimelaar

*

Vakantiefoto’s

 

13 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vinkduif altijd

trouw gebleven.

Over Vinkduiven,

Vinkduivenmannen en

Hans Meijer uit Laren

 

De reden, waarom ik deze bijdrage heb ge­schre­ven, is na­tuur­lijk om­dat Hans Meijer een heel fijn per­soon en vriend is, maar ook om­dat ik wens dat de Vink­dui­ven met al hun inte­res­sante en unie­ke kleur­varia­ties weer iets meer in de be­lang­stel­ling ko­men te staan.

 

Door : Remco de Koster (DE)

7 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VDT 2015 LEIPZIG

Deel 2

 

Deel 2 van het foto-over­zicht van een gi­gan­ti­sche VDT Show, het Duit­se Na­tio­naal kam­pioen­schap 2015. Een im­pres­sie van onze in Duits­land woon­ach­tige En­gel­se ver­slag­ge­ver en sier­dui­ven­spe­cia­list Mick Bassett.

 

Door : Aviculture Europe

10 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIENDEN ENGELSE

VECHTHOENDERRASSEN

 

Voor de eerste Promotie­dag van de Vrien­den En­gel­se Vecht­hoen­der­ras­sen was 5 de­cem­ber 2015 een waar feest­je. 181 in­ge­schre­ven die­ren; een on­ver­wacht groot aan­tal en goed ver­deeld over de drie ras­sen, zo­wel in groot als kriel.

 

Door : Conno Vlaardingerbroek (NL)

6 pagina’s - 970 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1e Europese Homershow, en zijn we rijp voor een ver­volg?

 

Begin 2015 ontving ik van Marc We­ber, de voor­zit­ter van de Ho­mer­club in Frank­rijk, een uit­no­di­ging om deel te ne­men aan de 1e “Eu­ro­pe­se Ho­mer­show” in Saint-Avold en daar ook daad­wer­ke­lijk in te stu­ren.

 

Door : Jos de Poel (NL)

6 pagina’s - 520 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPEN IN AFRIKA

 

Gelet op de historie zou je verwachten dat er een gro­te in­vloed van Azia­ti­sche hoen­ders zou moe­ten zijn op de kip­pen die hier rond­lo­pen en zou je een gro­te va­rië­teit ver­wach­ten, met name in kam­vor­men.

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

10 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMPETVOGELS

 

Trompetvogels, de am­bas­sa­deurs van het regen­woud in Welt­vo­gel­park Wals­ro­de, wor­den door de in­heem­se be­wo­ners van het Ama­zo­ne­ge­bied vaak als huis­dier ge­hou­den en fun­geren dan als waak­hond, her­ders­hond of nanny.

 

Door : Weltvogelpark Walsrode (DE)

7 pagina’s - 1,56 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Provinciale Show van Oost Vlaan­de­ren, ge­hou­den in Me­rel­be­ke (BE), 23 t/m 25 ok­to­ber 2015.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

7 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De sierduiven op de Noord­show, ge­hou­den 6 t/m 9 ja­nu­ari 2016 in As­sen (NL).

 

Foto’s : Fabio van Olst (NL)

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De National en de Federation, de twee groot­ste pluim­vee­shows in Groot Brit­tan­nië, ge­hou­den resp. in no­vem­ber en de­cem­ber 2015.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (GB)

5 pagina’s - 830 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Sierduiven op de Oneto Show, ge­hou­den 11, 12 en 13 de­cem­ber 2015 in En­sche­de (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

7 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Hoenders en watervogels op de One­to Show, ge­hou­den 11, 12 en 13 de­cem­ber 2015 in En­sche­de (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Maasdal Show, gehouden 11 en 12 de­cem­ber 2015 in Vlo­drop (NL).

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

7 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 7

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Kildare Show, gehouden op 9 ja­nu­ari 2016 in Ierland.

 

Foto’s : Wes Murphy (Ierland)

5 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg