AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Februari 2016

|  Jaargang 12  |  nummer 1  |  20 artikelen  |

 

 

 

sebastien libens 1kopie.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Valentijnsdag

*

Kasper Faunafood

*

Alle kleuren van de

Regenboog

*

TIJSSEN Bivo voer

*

Noordshow filmpjes

*

Parlour Rollers

*

Tennessee Valley Poultry

Club

*

Duivenbeurs Houten

 

15 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER van der SPEK

OVER ZIJN DUIVENHOBBY

 

Mijn interesse in dieren, maar vooral in dui­ven heb ik van huis uit mee­ge­kre­gen. Ik ben ge­bo­ren in Loos­duinen. In de buurt lagen in die tijd veel dui­ven­til­len. Er is een foto waarop te zien is dat ik in de ren sta en een dof­fer aan zijn staart uit het don­ker­hok trek.

 

Door : Peter van der Spek (NL)

6 pagina’s - 546 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Naamloos-9kopiekopie.jpg

 

 

DE VLAANDERSE KOEKOEK

Deel 5 - slot

 

Het einde van de zoektocht  naar de oor­sprong van de Vlaan­der­se Koe­koek, aan­ge­vuld met de stan­daard­om­schrij­ving en nut­tige fok­ad­viezen.

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

10 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD-HOLLANDSE MEEUW

 

De Oud-Hollandse Meeuw is als ras zeer oud, niet­te­gen­staan­de het feit dat zij, na door de ten­toon­stel­lings­fok­kers al­tijd ver­ge­ten en mis­kend te zijn ge­weest, eerst in 1938 door de Raad van Be­heer offi­cieel er­kend werd. Ge­luk­kig neemt de be­lang­stel­ling voor dit prach­ti­ge Ne­der­land­se ras weer wat toe, oor­zaak is de me­ta­mor­fose die het ras on­der­ging in de ach­ter ons lig­gen­de ja­ren.

 

Door : Jos de Poel (NL)

6 pagina’s - 460 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

IMG_6101kopie.jpg

 

 

EEN HEEL INTERESSANT

BEZOEK

 

Op zondag 19 juli 2015 bezochten we de open dag van het we­ten­schap­pe­lij­ke pluim­vee­park van de BDRG in Duits­land, het Bru­no-Dü­ri­gen In­sti­tuut. Dit in­sti­tuut werd offi­cieel ge­opend in 2004. De doel­stel­ling van het in­sti­tuut is om de ken­nis over pluim­vee te ver­gro­ten op een zo breed mogelijk vlak.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEELT of niet?

 

Inteelt is teelt (of fok) met individuen van een­zelf­de fa­mi­lie of stam. Met an­de­re woor­den, in­teelt is fok­ken met ver­wan­te die­ren. Som­mi­ge fok­kers wij­zen in­teelt in al­le vor­men af, an­de­ren ge­brui­ken re­gel­ma­tig in­teelt..

 

Door : Wim Halsema (NL)

3 pagina’s - 205 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

castilier2.jpg

 

 

HET CASTILIAANSE HOEN

 

Het zwarte Castiliaanse hoen is een van de meest be­ken­de Spaan­se hoen­der­ras­sen. Dit zeer oude ras is niet al­leen be­kend in Span­je, maar in heel Eu­ro­pa, met fok­kers in Span­je, En­ge­land, Oos­ten­rijk, Duits­land, enz.

 

Door : Jose Luis Yustos,

voorzitter Ganeca (Spanje)

11 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cap de Frare

een Catalaanse Tuimelaar

 

De oorsprong van dit ras is al heel oud. Er zijn aan­wij­zin­gen ge­von­den in Span­je voor de aan­we­zig­heid van de Ca­ta­laan­se Tui­me­laar (Vol Català) in de acht­ste eeuw, die door de Ara­bie­ren naar Ca­ta­lo­nië zou zijn over­ge­bracht, ge­du­ren­de de be­zet­ting van Span­je door de Moren die duur­de van 711 tot 1492.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

ei.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE.

Uitbroeden, het prachtige

wonder

 

Het uitbroeden is een prachtig proces. In slechts drie weken ver­an­dert een ei van iets dat in feite het­zelf­de is als een con­sump­tie-ei, in een le­vend, com­pleet kui­ken.

 

Door : Carla van der Pol,

MSc., HatchTech B.V.

4 pagina’s - 340 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

De jabot

*

In Memoriam, John Hall

*

Gebroken snavel

*

Dierenpark MARAIS (FR)

*

Stal Zegwaard

*

Handbook of the Birds of

the World

*

Filmpje Jan Schaareman

*

Diluted Brown Texan

Pioneer

*

Duivenpost(zegels)

*

35 jaar Groninger

Meeuwen Club

*

Vinkduif

*

Vakantiefoto’s

 

16 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 foto Sytze de Bruinekopie.jpg

 

 

CHAMPION SHOW 2016

opening en winnaars

 

Beknopt verslag van de openings­cere­mo­nie en uit­rei­king van de Jan Gies­bers prij­zen en Grote Prij­zen van Ne­der­land, met foto’s van de winnaars.

 

Door : Aviculture Europe

11 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VDT 2015 LEIPZIG

 

Dit foto-overzicht van onze in Duits­land woon­ach­tige En­gel­se ver­slag­ge­ver en sier­dui­ven­spe­cia­list Mick Bas­sett, is een im­pres­sie van een gi­gan­ti­sche VDT Show, het Duit­se Na­tio­naal kam­pioen­schap 2015.

 

Door : Mick Bassett (DE)

10 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bouwen van een

kippenhok in Afrika

 

Hier in Afrika wordt werkelijk van alles ge­bruikt om een kip­pen­hok te ma­ken. Als ze er in kun­nen zit­ten is het toch goed? Waarom mooi en recht?

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

11 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOENDERS op de EUROPA-

SHOW IN METZ

 

Aan deze show werd door 24 Eu­ro­pe­se lan­den deel­ge­no­men, die met el­kaar bijna 40.000 die­ren in­zon­den. In dit ver­slag ko­men de hoen­ders aan de or­de, met in deel 1 foto’s van Jan Schaa­re­man, Klaas v.d. Hoek en Hristo Lu­ka­nov.

 

Door : Team Aviculture Europe

11 pagina’s - 2,9 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN op de EUROPA-

SHOW IN METZ

 

In dit verslag komen de sierduiven aan de orde, waarvan er in totaal 12.108 wa­ren in­ge­zon­den. Een gi­gan­ti­sche Eu­ro­pe­se ma­ni­fes­ta­tie, deze 28e Euro­péen­ne D’Avi­cul­tu­re Ex­po­sitie, waar­bij tevens het 4e Eu­ro­pese jeugd­kam­pioen­schap werd ge­hou­den. Om te be­gin­nen een fo­to­ver­slag van D.J. Hamer.

 

Door : Team Aviculture Europe

11 pagina’s - 2,4 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse show van de Pa­jot­ten­lan­ders, ge­hou­den 20 t/m 22 no­vem­ber 2015 in Affli­gem, België.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

5 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Keistad Show, gehouden 26, 27 & 28 no­vem­ber 2015 in Amersfoort (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

14 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Herfst Show van de Northampton & District Poultry Club, gehouden op zon­dag 25 ok­to­ber 2015.

 

Door : Rupert Stephenson (GB)

5 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De 45e Delta Show, gehouden 6 tot 8 no­vem­ber 2015 in Vlissingen.

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

10 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg