AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

December 2015

|  Jaargang 11  |  nummer 6  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Kerstwens

*

In Memoriam Luuk Hans

*

Tilduivensport

*

Chicken Flockers

*

Metz Kampioenen

*

In Memoriam Irina Moiseeva

*

PR komende shows

 

16 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

Op bezoek bij

CHRISTIAN LAGRANGE

 

Twee medewerkers van Aviculture Eu­rope waren te gast bij Christian La­gran­ge te Roe­se­lare in Bel­gië. In zijn gou­den jaren had Chris­tian meer dan 1.000 neer­hof­die­ren: kip­pen, sier­dui­ven, park- en wa­ter­vo­gels en ko­nij­nen.

 

Door : Piet Steeman en

Sytze de Bruine

9 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

EEN BOKSER . . .

MET BRAHMAKRIELEN

 

Een bokser met Brahma­krielen ... dat klinkt zeld­zaam, toch? In­der­daad, dat is ook zo, maar ge­loof me op mijn woord; in Vlaan­de­ren heb­ben we zo’n zwar­te pa­rel. Hij luis­tert naar de naam Kris De Vos.

 

Door : Sebastien Libens (BE)

7 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

RONDJE ROEMENIË

 

De afgelopen 25 jaar was ik vaak in ver­schil­len­de de­len van Roe­me­nië op zoek naar dui­ven en op de ten­toon­stel­lin­gen al­daar, waar ik de bij­zon­de­re en veel­zij­dige ras­sen uit dit grote land met zijn vele ver­schil­len­de stre­ken – noor­de­lijk en zui­de­lijk van de Kar­pa­ten ge­le­gen – leer­de ken­nen.

 

Door : Remco de Koster (DE)

7 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

KERSTGEDACHTE

 

Al wandelend vanochtend vroeg sa­men met mijn hond door het rui­ge land­schap, gin­gen er zo aller­lei ge­dach­ten door mij heen.

 

Door : Rupert Stephenson (UK)

2 pagina’s - 300 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

SHOW HOMER

oude wijn in nieuwe zakken

 

In de achter ons liggende jaren is de stan­daard­te­ke­ning van de Show Ho­mer ge­wij­zigd. Niet dat het ras nu plot­se­ling sterk is ge­mo­der­ni­seerd, maar wat be­treft de af­beel­ding was het zo, dat de ou­de te­ke­ning niet lan­ger meer in over­een­stem­ming was met de hui­dige stand van het ras in Ne­der­land.

 

Door : Jos de Poel (NL)

5 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

DE ZWARTE MALTEZER

Het kippenras van de

Maltese Eilanden

 

Een grote kip met kever­groen glan­zen­de zach­te veren, een trot­se hou­ding, am­ber­kleu­rige ogen, witte oren en een gro­te, en­kele kam, ver­fraai­de ooit de door muren van gele steen be­grens­de Mal­te­zer ach­ter­tui­nen.

 

Door : Irena Cassar (MT)

7 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

VERGANE GLORIE

deel 3

 

LOOSDUINEN&Omstreken

 

U heeft het allemaal al eens mee­ge­maakt; het was een prach­ti­ge ver­eni­ging, vol en­thou­siaste men­sen, met druk be­zoch­te ver­eni­gings­avon­den en mooie shows, maar ineens was het af­ge­lo­pen. Vergane glorie; L&O, LOOS­DUI­NEN & Om­stre­ken.

 

Door : Aviculture Europe

14 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

 

Vijftien dingen die je moet

doen om een goede

kippenfokker te worden

 

Ik zat zo eens te denken wat ik zou zeg­gen te­gen ie­mand die me vroeg wat te doen om een goe­de kip­pen­fok­ker te worden. Hier is mijn lijstje.

 

Door : Rip Stalvey, APA keurmeester,

USA

4 pagina’s - 770 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Postzegels

*

Vasthouden aan USA

standaard

*

Hoendercompetitie

*

Volendam als

pluimveecentrum

*

Nieuwe boeken

*

Tentoonstellingskalender

 

16 pagina’s - 1,85 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

MOGEN WIJ U VOORSTELLEN:

FRANK POVAH

 

Frank Povah is onze nieuwe eind­re­dac­teur En­gels­talig. Hij woont nu in een klei­ne plaats ge­naamd Frank­lin, aan de oe­vers van de Huon Ri­vier in Zuid­oost Tas­ma­nië, maar heeft ge­woond en ge­werkt in alle sta­ten van Au­stra­lië en Nieuw Zee­land.

 

Door : Aviculture Europe

6 pagina’s - 440 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

DSLV WATERFOWL CLUB

 

Drie studenten van groep 10 van de DSLV (Danetre & South­brook Lear­ning Vil­lage) en Mrs J Wil­son (Tech­ni­cus) vorm­den een ten­toon­stel­lings­be­stuur om een wa­ter­vogel show te hou­den op het school­plein.

 

Door : Rupert Stephenson (UK)

4 pagina’s - 685 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

MOEZELAARDAG 2015

 

 

Op 7 november 2015 organiseerde de Oud Hol­land­se Ka­pu­cij­nen­fok­kers Club voor de aller­laat­ste keer de Moe­ze­laar­dag. Een 5-jaar­lijks evene­ment ter ere van het ge­boor­te­jaar van de heer H.Th.G. Moe­ze­laar, waar­van de eer­ste edi­tie reeds in 1975 plaats heeft ge­von­den.

 

Door : Martin Treffers (NL)

5 pagina’s - 285 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

DE VLAANDERSE KOEKOEK

Deel 4

 

Een verslag van mijn jarenlange speur­tocht naar de oor­sprong van de koe­koek­kleu­rige hoen­ders en in het bij­zon­der de Vlaan­der­se Koe­koek. Om toch iets meer te weten te ko­men over de toe­stand van dit Vlaan­ders hoen rond 1850 moe­ten we naar Frank­rijk.

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

10 pagina’s - 950 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

NAAR DE EUROPASHOW

IN METZ

 

Op 1 december 2014 zijn de voor­be­rei­din­gen voor mijn be­zoek en deel­na­me aan de Eu­ro­pa­show in Metz ge­start. Toen al moest het ho­tel in Metz ge­boekt wor­den (vond ik) om­dat ik bang was, dat we an­ders geen ka­mer meer zou­den kun­nen vin­den in Metz.

 

Door : Fabio van Olst (NL)

5 pagina’s - 935 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Peelhorstshow, gehouden 9 t/m 11 ok­to­ber 2015 in Horst (NL)

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

10 pagina’s - 3 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Gallinova Show, gehouden 6 en 7 no­vem­ber 2015 in Barneveld (NL)

 

Foto’s: Dirk de Jong (NL)

7 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017$Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jaarlijkse Clubshow van de Ierse “Fly­ing & Fan­cy So­ciety” gehouden op 24 ok­to­ber in Limerick, Ierland.

 

Door : Kevin Kelly (IE)

11 pagina’s - 1,34 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jaarlijkse Show van Onder Ons Hel­den 26 en 27 september 2015 ge­hou­den bij Groen­rijk in Maas­bree.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

4 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse Clubdag van de SIS, Spe­ciaal­club voor de Ibe­rische Sier­dui­ven­ras­sen, op 25 ok­to­ber 2015 in het Klein­die­ren­cen­trum, Zuider­park te Den Haag.

 

Foto’s: Jos van Dorp (NL)

6 pagina’s - 630 kB

 

pijlen-a-set-1017Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg