AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Oktober 2015

|  Jaargang 11  |  nummer 5  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Internationaal Vliegkist-

treffen

*

Dit geloof je niet

*

Paddenstoelen

*

Metz, mis het niet!

*

Belgische Hoenderclub

Nederland

*

Persbericht Champion Show

*

PR komende shows

 

11 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIZIANO TRINCI EN ZIJN

HOLLE KROPPERS

 

Tiziano Trinci woont in Pistoia Italië. Hij fokt al twin­tig jaar sier­dui­ven. Op ze­ke­re dag kocht hij een prach­tig geïllu­streerd boek over dui­ven­ras­sen, ge­schre­ven door Andrew McNeillie. Op de co­ver stond een prach­tige blauw­bon­te Holle Krop­per - het was lief­de op het eer­ste ge­zicht!

 

Door : Aviculture Europe,

met dank aan Tiziano Trinci

5 pagina’s - 970 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Leghornkrielen bij

Rick Roelfsema en

Geert van der Velde

 

Rick Roelfsema woont in Leek. In die om­ge­ving was ik al eens op inter­view; een van die vele bij­zon­de­re ont­moe­tin­gen met fok­kers, des­tijds ge­maakt voor het ‘pa­pie­ren’ blad Avi­cul­tura. Ge­schre­ven in de hoop meer men­sen en­thou­siast te ma­ken voor de mooie ras­hoen­ders. En mis­schien is dat wel ge­lukt?

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

12 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMORNER TUIMELAARS

 

Het doel van dit artikel is te on­der­zoe­ken hoe de Ko­mor­ner Tui­me­laar zich in Eu­ro­pa en in Noord-Ame­rika los van el­kaar heeft ont­wik­keld, uit­gaan­de van de ge­dach­te dat het hier ooit een­zelf­de ras be­trof.

 

Door : Thomas Hellmann (DE)

4 pagina’s - 200 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVAANSE KRIELEN

 

De Javaanse Kriel is een zeldzaam, prach­tig en zeer vitaal klein ras, ge­creëerd, ver­be­terd en ge­stan­daar­di­seerd in Duits­land en Frank­rijk. Deze hoen­ders zijn de eni­ge oor­spron­ke­lijke dwerg­hoen­ders die groen-blauwe eie­ren leg­gen en een vijf­de teen heb­ben.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgaria), met

o.a. foto’s van Michael Kruppert (DE)

8 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

63e VDT SHOW 2014

deel 5 (slot) :

de Tuimelaar- en

Hoogvliegrassen

 

Een impressie van een gigan­tische VDT Show, het Duitse Na­tio­naal kam­pioen­schap 2014. Een show van on­ge­ken­de om­vang, waar­bij 18.843 kooien met een prach­ti­ge ver­schei­den­heid aan dui­ven wer­den be­volkt. Mick pre­sen­teert u hier­bij zijn keu­ze, niet al­tijd de mooi­ste dui­ven, maar wel die­ren die hem im­po­neer­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

16 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP BEZOEK BIJ

BENNO CREZEE

 

Op een van de eerste zonnige za­ter­da­gen van de zo­mer van 2015 ben ik op be­zoek ge­weest bij Benno Crezee. Benno is één van de ini­tia­tief­ne­mers van de Vrien­den En­gel­se Vecht­­hoen­der­ras­sen. In dit in­ter­view ma­ken we na­der ken­nis met deze en­thou­sias­te lief­heb­ber.

 

Door : Ferdinand van der Wal (NL)

5 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGANE GLORIE

deel 2

DPKV Nieuw Leven

 

U heeft het allemaal al eens mee­ge­maakt; het was een prach­tige vere­ni­ging, vol en­thou­sias­te mensen, met druk be­zoch­te ver­eni­gings­avon­den en mooie shows, maar in­eens was het af­ge­lo­pen. Ver­gane glo­rie; de DPKV Nieuw Leven te Delft.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIJNVEDERIGHEID?

PAS OP!

 

Permanent wordt ons prach­tige, maar ui­terst door­ge­fok­te ras be­dreigd door de el­len­de van de fijn­ve­de­rig­heid. Me­nig Rho­de Is­land Red­fok­ker staat er niet zo bij stil, maar, als het fijn­ve­de­ri­ge nood­lot toe­slaat, wordt het een gi­gan­ti­sche toer om er weer van af te ko­men.

 

Door : Rem Koster,

RIR Club Nederland

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Naamloos-1.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Kam van de Brakelhen

*

Foto’s Jeugdshow in Laren

*

Foto’s Spaanse rassen

*

Filmpje Lachhaan

*

Filmpje Langkraaier

*

Vakantiefoto

*

Tentoonstellingskalender

 

15 pagina’s - 2,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nonduif – steeds

internationaler en hoe

gaan wij daarmee om?

 

In Nederland is de Nonduif een tra­di­tio­ne­le duif, die voor­al in het be­gin van de vo­ri­ge eeuw en on­der de in­vloed van be­lang­rij­ke dui­ven­man­nen uit die tijd een gro­te po­pu­la­ri­teit be­zat. In de vroe­ge­re li­te­ra­tuur en ou­de ar­ti­ke­len staat te lezen dat de Non­duif van Ne­der­land­se oor­sprong is.

 

Door : Remco de Koster (DE)

10 pagina’s - 640 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

vlaanderse koek 004kopie.jpg

 

 

DE VLAANDERSE KOEKOEK

Deel 3

 

Een verslag van mijn jarenlange speur­tocht naar de oor­sprong van de koe­koek­kleu­rige hoen­ders en in het bij­zon­der de Vlaan­der­se Koe­koek. Is de oude Vlaan­der­se Koe­koek de­zelf­de als de Cou­cou de Flan­dres, die de heer Labbe volop fok­te en voor het eerst ex­po­seer­de in Frank­rijk in 1880?

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

10 pagina’s - 0,81 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DSC_3521kopie.jpg

 

 

NATIONALE AGRARISCHE

SHOW IN AFRIKA

 

Een agrarische show in Afrika? Daar wordt toch vee al­leen ge­hou­den voor het nut, vlees en eieren? Over het al­ge­meen ge­no­men is dat zo. Het kwe­ken van ras­sen naar een ideaal­beeld qua exte­rieur is voor­al voor­be­hou­den aan lan­den die zich deze ‘luxe’ kun­nen ver­oor­lo­ven.

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

9 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

Ruiende kippen extra eiwit

voeren?

 

In deze tijd van het jaar zijn veel kip­pen in de rui. Geen won­der dat de leg min­der wordt, of ge­heel stopt. De nieu­we ve­ren zul­len snel­ler groeien als de kip niet legt, want er zijn sim­pel­weg niet ge­noeg ei­wit­ten voor­han­den om zowel eie­ren als veren te pro­du­ce­ren.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

8 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN BEZOEK AAN DE

NATIONALE SHOW 2015

IN DE USA

 

Ik moet de LAPC feliciteren met hun uit­ste­ken­de lo­ca­tie en een show die op rol­le­tjes liep. Het aan­tal in­ge­schre­ven dui­ven liep tegen de 8000 en zoals Bob Nolan had beloofd: Het was groots; dit was de op 1 na grootste sier­dui­ven­show in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis.

 

Door : Fadiel Hendricks, (Zuid Afrika)

5 pagina’s - 515 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Beestenboel, gehouden op 5 sep­tem­ber 2015 in Barneveld (NL).

 

Foto’s: Syb Cornel (NL)

4 pagina’s  400 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jaarlijkse Show van de Lichfield & Dis­trict Poul­try Club, 14 fe­bru­ari 2015 in Lich­field, Groot Brittannië.

 

Verslag : Clare Beebe

Foto’s : Rupert Stephenson (UK)

5 pagina’s - 480 kB

 

pijlen-a-set-1017  $Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Jonge Duiven Show 2015 van de INFPA Irish National Fan­cy Pigeon Association, in Limerick, Ier­land, 5 September 2015.

 

Door : Kevin Kelly, Albert Hogan

en Wes Murphy (Ierland)

6 pagina’s - 995 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De voorjaarsshow van de North­amp­ton & District Poultry Club, februari 2015.

 

Verslag : M. Anderson-Howe

Foto’s : Rupert Stephenson (UK)

7 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Canberra Queanbeyan Annual and Rare Breed Show, 9 augustus 2015 te Queanbeyan, Australië.

 

Foto’s : Greg Davies (Australië)

3 pagina’s - 390 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg