AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Augustus 2015

|  Jaargang 11  |  nummer 4  |  23 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Waarom de smient zo

liefdevol fluit

*

1e Promotie Show

Wyandotte Club

*

Unieke jongdierendag

*

Winnaar op de Todmorden

Show

*

Mooi verzendkistje

*

Persbericht SNN

 

14 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGANE GLORIE

 

U heeft het allemaal al eens mee­ge­maakt; het was een prach­tige vere­ni­ging, vol en­thou­sias­te men­sen, met druk be­zoch­te vere­ni­gings­avon­den en mooie shows, maar in­eens was het af­ge­lo­pen. Ver­ga­ne glo­rie; de V.P.H.

 

Door : Wiggert Hasselt en

Aviculture Europe

5 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Piet van Genugten, Canada

 

Piet is geboren en getogen in Venray, Lim­burg, maar hij kwam op mijn pad  van­uit zijn hui­dige woon­plaats in Ca­na­da, waar hij Ne­der­land­se kip­pen­ras­sen houdt. Die kip­pen­ras­sen zijn in de vorm van jeugd­herin­ne­ringen met hem mee geë­mi­greerd naar Ca­na­da.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

7 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

117 JAAR WITTE

DUITSE LANGSNAVELIGE

TUIMELAARS

 

Sinds 1972 fok ik dit indrukwekkende dui­ven­ras. Was het aan­van­ke­lijk zo maar voor het ple­zier, die si­tua­tie ver­an­der­de ab­rupt in 1974, toen ik met mijn va­der de "Co­lo­nia-show" in Keu­len be­zocht. Ik stond daar als aan de grond ge­na­geld bij de kooi­en van de wit­te, ge­fas­ci­neerd door deze pure schoon­heden….

 

Door : Uwe Held (DE)

5 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

april 2015 002kopiekopie.jpg

 

 

DE VLAANDERSE KOEKOEK

Deel 2

 

Een verslag van een jarenlange speur­tocht naar de oor­sprong van de koe­koek­kleu­ri­ge hoen­ders en in het bij­zon­der de Vlaan­der­se Koe­koek. In deel 2: Heb­ben de Scotch Grey en de Do­mi­ni­que iets met de Vlaan­der­se koe­koek te maken?

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

9 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TILDUIVENSPORT

staat onder druk!

 

Een sport die ooit ongekend populair was in Den Haag en om­stre­ken. Een volks­sport, die ie­der­een be­zig hield, ook als je het zelf niet be­oefen­de. Het be­paal­de het stads­beeld, met al die til­len op de da­ken en ie­der­een had wel ie­mand in zijn fa­mi­lie en om­ge­ving, die zich hier­mee be­zig­hield.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Naamloos-17kopie.jpg

 

 

HET BRAHMA BOEK

 

Op 16 mei 2015 werd de Brahmadag ge­hou­den bij Mar­tin Lins­kens, onze voor­zit­ter, in Lies­sel. Een heel bij­zon­de­re dag met aan het slot de pre­sen­ta­tie van een heel bij­zon­der boek! Mooi, dik, uit­ge­breid en voor­al een heel lees­baar boek met veel boeien­de pren­ten die nog nooit eerder zijn uit­ge­bracht.

 

Door : Brahma Club Nederland

5 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

63e VDT SHOW 2014

deel 4 : de Kleurduiven

 

Een impressie van een gi­gan­ti­sche VDT Show, het Duit­se Na­tio­naal kam­pioen­schap 2014. Een show van on­ge­ken­de om­vang, waar­bij 18.843 kooi­en met een prach­ti­ge ver­schei­den­heid aan dui­ven wer­den be­volkt. Mick pre­sen­teert u hier­bij zijn keu­ze, niet al­tijd de mooi­ste dui­ven, maar wel die­ren die hem im­po­neer­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

11 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zwarte Vogel

verhuist

 

De Zwarte Vogel gaat toch door en be­hoor­de ei­gen­lijk al ja­ren als mo­nu­ment tot ons im­ma­te­rieel Erf­goed. De be­staan­de win­kel van de Zwar­te Vo­gel aan de Schalk Bur­ger­straat in Den Haag, zal 1 de­cem­ber 2015 gaan ver­hui­zen naar de Ker­ke­tui­nen, Man­gaan­straat 20, 2544 DW Den Haag.

 

Door : Aviculture Europe

4 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum Avium

Vechthoendershow

 

Een terugblik op Optimum Avium In­ter­na­tio­naal 2015, ras­sen­keu­ring voor Vecht­hoen­ders, Lang­staart- en Lang­kraai­hoen­ders. Een fan­tas­ti­sche ten­toon­stel­lings­dag, waar hon­der­den be­zoe­kers en in­zen­ders uit bin­nen- en bui­ten­land er­va­rin­gen uit­wis­sel­den en van een leer­zame en vooral ge­zel­lige dag ge­no­ten.

 

Door : Adrie Brouwers (NL)

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

10 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE 6e

CHAMPION SHOW

 

Een uitgebreid fotoverslag van de in­ge­zon­den sier­dui­ven op de Bonds­show van de NBS, op de 6e Cham­pion Show, ge­hou­den 22 t/m 24 ja­nua­ri 2015, in de Beurs­fa­briek te Nieu­we­gein, Ne­der­land.

 

Foto’s : Sytze de Bruine

22 pagina’s - 2,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Hitte en kippen

*

Voor u gevonden

*

Nieuw Mergelland hoen

hoenderhok

*

Clubdag Damascenerclub

*

Gratis vervoer naar Metz

*

Persbericht Champion

Show

*

Levend Erfgoed

*

Vakantiefoto’s

*

Tentoonstellingsagenda

 

13 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBSHOWS OP DE NOORDSHOW 2015

 

Op de Noordshow brengen diverse spe­ciaal­clubs hun club­show on­der op de­ze show. Dank zij de vele be­reid­wil­lige fo­to­gra­fen kun­nen we u een prach­tig over­zicht pre­sen­te­ren. Let op: dit is een zwaar be­stand om te down­loa­den!

 

Door : Aviculture Europe

14 pagina’s - 3,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE DUIVEN SHOW

 

In juli 2015 besloot de Ierse Kleur­post­dui­ven Club om de aller­eer­ste On­line Show te or­ga­ni­se­ren voor alle vol­gers van onze Fa­ce­book pa­gi­na. De ach­ter­lig­gen­de re­den was een­vou­dig: Voor de lol! Op de­ze ma­nier zou­den fok­kers van waar ook ter we­reld met el­kaar kun­nen wed­ij­ve­ren.

 

Door : Wes Murphy, Ierland

5 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN KLEIN STUKJE

PARADIJS

 

Dit jaar begint Welt­vo­gel­park Wals­rode in Duits­land met een op­mer­ke­lij­ke nieu­we attrac­tie, uniek in Eu­ro­pa! Het park heeft een brand­nieuw on­der­ko­men ge­bouwd voor de meest bij­zon­de­re vo­gels op on­ze pla­neet: de Pa­ra­dijs­vo­gels!

 

Door : Hanne van Bavel, Andreas Frei,

Jan Dams, Antje Mewes.

5 pagina’s - 1,1MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GOLD SHOW

 

Verslag van de show in Al- Nawader, Oman. Een bij­zon­de­re er­va­ring voor keur­mees­ter Scott Sharp uit Schot­land en de te win­nen ere­prij­zen wa­ren min­stens zo bij­zon­der.

 

Door : Scott Sharp, Schotland

4 pagina’s - 835 kb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING NBS

 

De algemene ledenvergade­ring van de NBS, die op 13 juni jl. in Voort­hui­zen werd ge­hou­den, ver­liep erg vlot en als van­ouds in een ge­moe­de­lijke sfeer. Ken­mer­kend voor de bonds­ver­ga­de­ring is al jaren het eren en waar­de­ren van fok­kers die met hun die­ren ho­ge pres­ta­ties le­ve­ren.

 

Door : Han van Doorn

Foto’s : Sytze de Bruine

6 pagina’s - 235 kb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Hoen­ders op de Cham­pion Show, ja­nu­ari 2015 in Nieu­we­gein (NL).

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Show van Servië in Som­bor, ge­hou­den van 23 t/m 25 ja­nu­ari 2015.

 

Verslag : Hristo Lukanov (BG)

4 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Syston Christmas Show, gehouden in Syston, UK, op 29 December 2014.

 

Foto’s : Robert Stephenson (UK)

6 pagina’s - 495 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De hoenders op de 21e Nationale Show van Italië, de Aia in Fiera, ge­hou­den op 23-24-25 januari 2015 in Reg­gio Emi­lia.

 

Tekst en foto’s: Simone Cepollina, vice pre­si­dent van de F.I.A.V.

4 pagina’s - 965 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De sierduiven op de 21e Nationale Show van Italië, de Aia in Fiera, ge­hou­den op 23-24-25 januari 2015 in Reg­gio Emi­lia.

 

Tekst : Tiziano Trinci, FIAC

Foto’s : Roberto Comi

13 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg