AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

April 2015

|  Jaargang 11  |  nummer 2  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Zandbad

*

Nieuw Brahmaboek

*

Duiven op de Noordshow

*

Europashow 2015 in Metz

*

Originele ereprijs

*

Katunitsa, een hoenderras

uit Bulgarije

*

NPA Duivenshow foto’s

*

Pools Kleindiermagazine

 

15 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP BEZOEK BIJ ONZE

ENGELSE DUIVENVRIENDEN

 

Ons gezelschap bestaat uit een vrien­den­groep van Bel­gische en Ne­der­land­se dui­ven­mel­kers, deel van een kring Bel­gi­sche en Ne­der­land­se sier­dui­ven­lief­heb­bers met de meest uit­een­lo­pen­de ras­sen. Re­gel­ma­tig on­der­ne­men we rei­zen naar fok­kers, dui­ven­mark­ten en ten­toon­stel­lingen in bin­nen- en bui­ten­land, kris kras door West-Eu­ro­pa.

 

Door : Bud Bergsma (NL)

12 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Kraaikoppen

bij Rolf de Ruiter

 

Wie Rolf kent, weet dat de Kraaikop voor hem liefde op het eer­ste ge­zicht was, maar het was toch niet zijn eerste kip­pen­ras. Hij wist eerst niet eens dat er Kraai­kop­pen be­ston­den. Van­daar dat hij in 1976 begon met Hol­land­se Krie­len. Pas een paar jaar later, toen hij op zoek ging naar an­de­re kip­pen, zag hij voor het eerst de grote Kraai­kop­pen.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

9 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BRÜNNER KROPPER

schoonheid tussen droom

en werkelijkheid

 

Nogmaals de Brünner Krop­per, dit­maal be­zien door de ogen van Er­win Sedl­meier, 1e Voor­zit­ter van de Eu­ro­pa­club der Brün­ner Kröp­fer-Züch­ter. De Brün­ner Krop­per is in heel Eu­ro­pa on­over­trof­fen ge­liefd. Dit feit is natuur­lijk vooral een ver­dien­ste van de toon­aan­ge­ven­de fok­kers die jaar na jaar voor sen­sa­tie zor­gen met hun uit­ste­ken­de pres­ta­ties en daar­mee steeds weer nieu­we fok­kers in­spi­re­ren.

 

Door : Erwin Sedlmeier (DE)

8 pagina’s - 915 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KRAAIKOP EN

KRAAIKOPKRIEL

 

Deel 2 van het drieluik over de BKU ras­sen. De Kraai­kop­pen be­ho­ren tot de oud­ste Ne­der­land­se Hoen­ders. Qua type is het een van de meest op­val­len­de hoen­ders. Dit komt door de been- en voet­be­ve­de­ring, maar vooral door het ont­bre­ken van een kam of an­dere kop­ver­sier­selen.

 

Door : Rolf de Ruiter, BKU-Club

5 pagina’s - 820 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAALBENIGE TUIMELAARS

op de Australische Nationale

Show in 2014

 

Vorig jaar juli was ik uitgenodigd in Au­stra­lië om de kaal­be­nige tui­me­laars te keu­ren op de Na­tio­nale Show. Hij schetst een goed beeld voor ons van de kwa­li­tieit van de Kaal­be­nige Tui­me­laars ‘Down Under’.

 

Door : Scott L. Sharp (Schotland)

4 pagina’s - 320 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KO SHAMO

 

Oorsprong, raskenmerken, kleur­sla­gen en be­oor­de­ling van de Ko Shamo, met een op­roep van Urs Loch­mann om dit ou­de Ja­pan­se hoen­der­ras te be­scher­men te­gen ne­ga­tie­ve in­vloe­den.  De prach­ti­ge Ko Shamo zal u dank­baar zijn!

 

Door : Urs Lochmann, Zwitserland

27 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

63e VDT SHOW 2014

deel 2 - Vormduiven

 

Een impressie van een gigan­ti­sche VDT Show, het Duit­se Na­tio­naal kam­pioen­schap 2014. Een show van on­ge­ken­de om­vang, waar­bij 18.843 kooi­en met een prach­ti­ge ver­schei­den­heid aan dui­ven wer­den be­volkt. Mick pre­sen­teert u hier­bij zijn keu­ze, niet al­tijd de mooi­ste dui­ven, maar wel die­ren die hem im­po­neer­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

6 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ Kromme Tenen ~

 

Het is altijd schrikken als de broed­ma­chi­ne uit­komt en som­mi­ge kui­kens blij­ken krom­me tenen te heb­ben. Wie dit voor het eerst mee­maakt zal zich af­vra­gen waar dit van komt.  Als de broed­eieren van een an­de­re fok­ker kwa­men, krijgt die al gauw de schuld, ter­wijl deze op zijn beurt zal zeg­gen dat het wel aan de broed­ma­chine zal heb­ben ge­le­gen…

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

8 pagina’s - 725 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DUIVENPOST, 1000 JAAR GELEDEN

 

Een paar jaar geleden maak­te ik een reis door het Mid­den-Oos­ten en Egyp­te en ik was zeer geïn­te­res­seerd in het dui­ven hou­den in die regio. Naast an­de­re za­ken, luis­ter­de ik naar inte­res­sante ver­ha­len en le­gen­den over dui­ven fok­ken uit voor­bije tij­den.

 

Door : Josip Pekanovic (Servië)

2 pagina’s - 540 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

11e  JEUGDSHOW

BIJ DE NOORDSHOW

 

Een verslag van de 11e Jeugdshow bij de Noord­show in As­sen, ja­nu­ari 2015, met de foto’s en na­men van alle win­naars en veel foto’s van de die­ren van net-niet win­naars.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Duiven in de bibliotheek

*

Zo groeit kuiken in het ei

*

Rudi Proll duivenalbums

*

Vakantie in Frankrijk?

*

1e Pluimveeshow in

Litouwen

*

Sierduivenshow Noord

Nederland

*

Verbazend

*

Foto’s Reading Show (UK)

*

Vakantiefoto’s

 

16 pagina’s - 2,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE CREATIES

OP DE NOORDSHOW 2015

 

Op de KLN Bondsshow afdeling ‘ve­ren’ - on­der­ge­bracht bij de Noord­show te As­sen in ja­nua­ri 2015, werd weer een groot aan­tal nieu­we crea­ties ge­toond aan het pu­bliek en aan­ge­bo­den ter er­ken­ning aan de keur­mees­ters van de stan­daard­com­mis­sie en voor u op de foto ge­zet door Ard­jan Warns­huis.

 

Door : Aviculture Europe

9 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSETTES

~ KLEURENFOK ~

 

In het vorige nummer is uitgelegd dat je als lief­heb­ber van de Bas­set­te de keu­ze hebt uit 4 groe­pen kleur­sla­gen + de witte. Laten we er­van uit­gaan dat je op­teert voor groep 1. de goud­kleu­ri­gen. Hoe moe­ten je Bas­set­tes er dan uit­zien en wel­ke com­bi­na­ties zijn mo­ge­lijk?

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

11e Sierduivenshow Zuid-Neder­land,

31 oktober t/m 2 november 2014 in

Loon op Zand (NL)

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

GALLINOVA 2014, gehouden 7 en 8

november 2014 in Barneveld.

 

Foto’s: Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse National Poultry Show

van de Poultry Club of Great Britain

15 & 16 november 2014.

 

Foto’s : Robert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

3 pagina’s - 400 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

EZHSV SHOW 2014, 15 en 16

november 2014 in Den Haag.

 

Foto’s : Jos van Dorp (NL)

8 pagina’s - 910 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Internationale Pels & Pluim Show in

Affligem (B) november 2014, met

daarbij de Europese Brahma Show.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

7 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Frans Kampioenschap 2014 van de

Cache, de Vriendenclub voor Tentoon-

stellings Hoogvlieger- en Tuime­laar-

rassen in Tours, Frankrijk,

november 2014.

 

Foto’s : Cache (FR)

7 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg