AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Februari 2015

|  Jaargang 11  |  update 1  |  19 artikelen  |

 

 

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

In Memoriam Jan de Jong

*

Splash

*

Drie eieren per dag

*

Fotoalbum Hannover 2014

*

Kunstwerkjes

*

Niet elk ei is een kuiken

*

Duiventoren?

*

Herenhoenders

*

Super PR voor de hobby

 

14 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGELSE

LANGVOORHOOFD

TUIMELAARS

 

Aan het woord is Peter Leijten uit Oss, over zijn favoriete ras, de Engelse Lang­voor­hoofd Tui­me­laar. Wat hem vooral aantrok, toen hij de eer­ste exem­pla­ren op een ten­toon­stel­ling te­gen­kwam, was het alge­hele type; mooi diep ge­steld met een wat naar ach­te­ren ge­dra­gen hals en die ge­wel­di­ge kop die aan alle kan­ten rond leek.

 

Door : Peter Leijten (NL)

12 pagina’s - 950 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDSE

BAARDKUIFHOENDERS

blijven aantrekkelijk

 

Na het artikel over de Hollandse Kuif­hoen­ders de vorige keer (zie de­cem­ber 2014) nu een stuk over zijn neef, het Ne­der­land­se Baard­kuif­hoen. Een bij­zon­de­re kip. Een ras dat veel meer fok­kers kan ge­brui­ken. Aan het ras kan het niet liggen. Tam en zacht­aar­dig van ka­rak­ter. Al­leen de bij­zon­de­re kuif en baard vra­gen enige aan­dacht.

 

Door : Luuk Hans (NL)

9 pagina’s - 970 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÜNNER

KROPPERFOKKER

GREGOR MATHIEU

 

Een digitale ontmoeting met Gregor Ma­thieu, Bel­gië, thans in­ter­na­tio­naal be­kend als sier­dui­ven­keur­mees­ter en suc­ces­vol fok­ker van Brün­ner Krop­pers, maar voor­al ie­mand die onder­tus­sen al tien­tal­len ja­ren, in meer­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, een voor­aan­staan­de rol speelt in de sier­dui­ven­hob­by.

 

Door : Gregor Mathieu (BE)

8 pagina’s - 640 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BASSETTE

 

Vitaliteit, vroegrijpheid, wei­nig eisen stel­lend, tal­rijke eie­ren, goe­de win­ter­leg­sters, aan­trek­ke­lijke kleu­ren, zo wordt deze half­kriel al bijna een eeuw om­schre­ven en ie­der die Bas­set­tes heeft zal dit kun­nen bea­men.

 

Door : Elly Vogelaar (NL) en

Norbert Schollaert (BE

9 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDRAG VAN DE

MUSKUSEEND

 

Onze tot huisdier verworden tamme exem­pla­ren zijn veel zwaar­der ge­wor­den dan de wil­de voor­ou­ders en voor­al de woer­den heb­ben hier­door veel van hun vlieg­ver­mo­gen moe­ten in­le­ve­ren. De hen­nen heb­ben hun voor­keur be­hou­den om te nes­te­len in ho­len en hol­tes, en ie­de­re aan­ge­bo­den nest­plaats die dit imi­teert, wordt ge­bruikt.

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

9 pagina’s - 855 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NEDERLANDSE

UILEBAARD

 

De Uilebaard is een echt historisch hoen met een ei­gen­tijd­se uit­stra­ling. Het ras be­staat in heel veel veer­kleu­ren om een keu­ze uit te ma­ken. Voor wie iets bij­zon­ders wil is het dan na­tuur­lijk niet zo moei­lijk om voor deze kip te kiezen.

 

Door : Jan Kraan, BKU Club.

9 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Hristo-Thessaloniki pigeons on the Triumphal arch 2a.jpg

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Sterrenbeeld Duif

*

Nep eieren

*

Duiven Voorjaarsbeurs

*

Gedecoreerd ei

*

Rare kam

*

Huttentut

*

Vakantiefoto’s

 

15 pagina’s – 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

EE HOENDER- EN DUIVEN-

KEURMEESTERSCONGRES

in ITALIË

 

Keurmeesters en kandidaat-keur­mees­ters vanuit heel Eu­ro­pa kwa­men hier bij el­kaar op het jaar­lijk­se keur­mees­ters­over­leg geor­ga­ni­seerd door de EE. Be­hal­ve de uit­ste­ken­de sfeer en de voor­tref­fe­lijke gast­vrij­heid, pre­sen­teer­den de Ita­liaan­se gast­he­ren ons hun dui­ven, kip­pen, een­den en kal­koe­nen­ras­sen.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

13 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

63e VDT SHOW 2014

deel 1 - kropperrassen

 

Een impressie van een gigan­tische VDT Show, het Duitse Na­tio­naal kam­pioen­schap 2014. Een show van on­ge­ken­de om­vang, waar­bij 18.843 kooien met een prach­ti­ge ver­schei­den­heid aan dui­ven wer­den be­volkt. Mick pre­sen­teert u hier­bij zijn keuze, niet altijd de mooi­ste dui­ven, maar wel die­ren die hem im­po­neer­den.

 

Door : Mick Bassett (DE)

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PAVLOV

Deel 2

 

In deel 2 kunt u lezen over de ge­schie­de­nis van de res­tau­ra­tie van het Pav­lov hoen­der­ras. Aan het eind van dit ar­ti­kel vindt u de door de EE aan­ge­no­men stan­daard voor de Pav­lov. Vol­gens deze stan­daard kan de Pav­lov ook in an­dere EE lan­den er­kend wor­den.

 

Door : Yuri Dmitriev (Letland)

8 pagina’s - 650 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICK’S KEUZE

Drie rassen uit het voormalige

Tsjecho-Slowakije

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keu­ze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf-de ma­nier: een stuk­je ge­schie­de­nis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. De­ze keer zijn dat drie ras­sen uit het voor­ma­li­ge Tsje­cho-Slo­wa­kije.

 

Door : Mick Bassett (DE)

4 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

DE 6e CHAMPION SHOW

 

Een verslag van de Openings­ce­re­mo­nie van de Cham­pion Show, ge­hou­den op 22 t/m 24 ja­nu­ari 2015 in de Beurs­fa­briek, Nieu­we­gein, met fo­to’s van de gro­te win­naars van deze show. Een uit­ge­breid ver­slag van de in­ge­zon­den die­ren komt in een van de vol­gen­de num­mers.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 775 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Het Belgische Krielenfestijn 2014, ge­hou­den in Vee­nen­daal (NL).

 

Foto’s : Hans Puttenstein,

Hans en Annemiek Heemskerk

en Jan Schaareman (NL)

7 pagina’s - 2,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Delta Show, gehouden van 7 tot 9 no­vem­ber 2014 in Vlissingen (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse show van de British Wa­ter­fowl Asso­cia­tion en de Do­mes­tic Wa­ter­fowl Club van Groot Brit­tan­nië, na­jaar 2014.

 

Foto’s : Robert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

10 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse show van de Friesche Sier­dui­ven Club, i.s.m. de Drent­se Sier­dui­ven Club, no­vem­ber 2014 in Drach­ten.

 

Foto’s : Antoon Wierda (NL)

11 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Provinciale Show van Oost- Vlaan­de­ren, gehouden in Merel­beke (Bel­gië), ok­to­ber 2014.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

4 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg