AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

December 2014

|  Jaargang 10  |  update 6  |  20 artikelen  |

 

 

 

 

image005.jpg

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Kerstwens

*

IJskoud

*

Antiquarische prent

*

Kip in een kerststal

*

Franse Mondain aangeboden

*

Vogelgriep

*

Eikoningin

*

Inkeke Rijs ontving De Sjef

Hendriksprijs

*

Kouwe koet

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en

buitenland

 

18 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

De geschiedenis van de

TRIGANINO VAN MODENA

 

De Triganino Modenese duif wordt al sinds men­sen­heu­ge­nis ge­fokt in de Ita­li­aan­se stad Mo­de­na. Ge­du­ren­de de af­ge­lo­pen eeu­wen, tot aan de eer­ste de­cen­nia van de twin­tig­ste eeuw, wer­den deze tam­me dui­ven ge­traind en op­ge­leid voor een bij­zon­der ei­gen­aar­di­ge sport, die in de volks­mond “het spel van vlie­gen­de dui­ven” werd ge­noemd.

 

Door : Aviculture Europe

13 pagina’s - 770 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

HOLLANDSE

KUIFHOENDERS,

te mooi om waar te zijn.

 

Hollandse Kuifhoenders zijn heel spe­ciaal. Ze heb­ben een bij­zon­de­re gro­te kuif en het kleu­ren­con­trast is groot, vooral bij de zwar­te met wit­te kuif – de meest voor­ko­men­de kleur­slag – en daar­door een lust voor het oog. Bo­ven­dien is het ras één van de oud­ste ras­sen van Ne­der­land.

 

Door : Luuk Hans (NL)

8 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

25 JAAR S.I.S.

 

De Speciaalclub voor Iberische Sier­dui­ven vier­de het 25-ja­rig ju­bi­leum met een spec­ta­cu­laire show. Er wer­den in to­taal 446 dui­ven van 16 ver­schil­len­de Ibe­ri­sche sier­dui­ven­ras­sen in de kooi­en ge­bracht, die door een in­ter­na­tio­naal korps van 8 keur­mees­ters wer­den ge­keurd.

 

Door : Jos van Dorp (NL)

8 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

HET FEEST VAN HET LICHT

Kerstverhaal

 

De Kerstman kriebelde met zijn vin­gers door zijn baard; be­gin de­cem­ber en over­al was het al koud. Zo hoort het op het wes­te­lijk half­rond, dacht hij. Sneeuw en ijs wa­ren over­al de baas; wa­ter­vo­gels moes­ten steeds zui­de­lijk om nog open wa­ter te vin­den.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

4 pagina’s - 630 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

ARCHEOLOGISCHE

DUIVENBEELDJES

 

Dit stukje gaat over een zeer be­lang­rij­ke ar­cheo­lo­gische vond­sten van op­mer­ke­lijk goed be­waard ge­ble­ven dui­ven­fi­gu­ren, waar­on­der één dui­ven­beeld­je dat hier voor de eer­ste keer wordt geďn­tro­du­ceerd aan het pu­bliek over de he­le we­reld.

 

Door : Josip Pekanović (Servië)

3 pagina’s - 620 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

PAVLOV HOENDERS

 

Het Pavlov hoen is een zeer oud Rus­sisch ras, ge­noemd naar de plaats waar ze zijn ge­creëerd, Pavlovo, in de pro­vin­cie Nizhiy Nov­go­rod, aan de ri­vier de Oke. Het is nu be­kend als Pa­vlo­vo stad.

 

Noot: Dit is een herziene versie,

m.m.v. Irina Moiseyeva, Rusland.

 

Door : Door Yuri Dimitriev (Letland)

7 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

DE MUSKUSEEND

~kleuren en combinaties~

 

Omdat er zeer weinig infor­ma­tie be­schik­baar is over de kleu­ren en hun com­bi­na­ties in de Ne­der­land­se lite­ra­tuur en op het Ne­der­lands­ta­lige in­ter­net, wil ik hier eens toe­lich­ten wat ik in­mid­dels zelf ont­dekt heb.

 

Door : Norbert Schollaert (BE)

12 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

Jaarvergadering

Nederlandse Bond van

Sierduivenliefhebbers-

verenigingen - NBS

 

Op de laatstgehouden alge­mene le­den­ver­ga­de­ring van de NBS bleek dat bij de be­han­de­ling van agen­da­pun­ten, waar­bij de toe­komst van de NBS aan de or­de kwam, de sier­dui­ven­fok­kers mas­saal ach­ter hun bonds­be­stuur staan. Het hoog­te­punt van de ver­ga­de­ring is al­tijd het uit­rei­ken van de Bonds­prij­zen.

 

Tekst : Han van Doorn,

foto’s : Henk Kluskens.

9 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Nieuw boek ‘Huisdieren’

*

Welkom Thomas Hellmann

*

Pepermunt

*

Fokker(s) gezocht

*

Duiven in de openbare

bibliotheek

*

De Fontein van de hanen

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en buitenland

 

18 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

RECORD HOUDERS bij het

GEDOMESTICEERDE

PLUIMVEE

 

Hoenders waren al zo’n 8000 jaar ge­le­den ge­do­mes­ti­ceerd in Zuid-Oost Azie en heb­ben sinds­dien een gro­te me­ta­mor­pho­se on­der­gaan. Ontel­bare ras­sen zijn ge­creëerd, elk met unie­ke ken­mer­ken, pro­duc­ti­vi­teit en doel. In dit ar­ti­kel wor­den een aan­tal bij­zon­de­re re­cord­hou­ders be­schre­ven.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

9 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

BROEDTIJD

 

Als de grote shows voorbij zijn, zo rond eind ja­nua­ri – be­gin fe­bru­ari, is het de hoog­ste tijd om de dui­ven broed­klaar te ma­ken. Er is na­me­lijk een groot ver­schil tus­sen show­con­di­tie en kweek­con­di­tie.

 

Door : Rinus Sebregts (NL)

4 pagina’s - 710 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

CAMPINES,

HET KEMPISCH HOEN

terug van weggeweest

 

Er bestaan meer mythes over de oor­sprong van een ras dan dat er ras­sen zijn. Veel kip­pen­ras­sen heb­ben name­lijk hun wor­tels in een ver ver­le­den, waar ze meer be­oor­deeld wer­den op hun nut dan op hun ui­ter­lijke ken­mer­ken.

 

Door : Maarten Jacobs (BE)

12 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

MICK’S KEUZE

De Portugese Tuimelaar

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keu­ze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf­de ma­nier: een stuk­je ge­schie­de­nis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. Deze keer is dat de Por­tu­ge­se Tui­me­laar.

 

Door : Mick Bassett (DE)

4 pagina’s - 475 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

DE WATERMAALSE

BAARDKRIEL

HUN HISTORIE IN AUSTRALIË

 

Er zijn maar heel weinig Watermaalse Baard­krie­len in Au­stra­lië. Zelfs van­daag, nu er heel veel inte­res­se is in de­ze leu­ke klei­ne krie­len, zijn de aan­tal­len ge­vaar­lijk klein. De fok­kers pro­be­ren kwa­li­teit en kwan­titeit om­hoog te bren­gen met zorg­vul­dige en strik­te se­lec­tie van fok­die­ren.

 

Door : Irene Hannah (Australië)

5 pagina’s - 680 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

Frans Kampioenschap

van de Modena

 

Bij dit Franse kampioenschap ge­hou­den in het wee­kend van 14 – 15 dec. 2013 in het “Parc des Ex­po­si­tions” Cham­béry wer­den meer dan 1100 Mo­de­na’s uit di­ver­se Eu­ro­pe­se lan­den in­ge­zon­den. Een in­druk­wek­kend en res­pec­ta­bel aantal.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

9 pagina’s - 1,4 M

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Peelhorstshow, gehouden van 10 - 12 ok­to­ber 2014 in Horst (NL).

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

9 pagina’s - 2,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

42e  ‘t Pluiske Show - Dessel, België

27 en 28 september 2014.

 

Foto’s : Jai Phuwongsa (BE)

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Pluimvee show op de Fillongley A­gri­cul­tu­ral Show 2014 en de Northamp­ton & District Poultry Club Eieren Show, Mei 2014.

 

Foto’s : Robert Stephenson

en Tim Daniels (UK)

7 pagina’s - 700 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg