AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Oktober 2014

|  Jaargang 10  |  update 5  |  20 artikelen  |

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/350577152214729396/

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Bantam

*

Persbericht ONETO

*

Privéleven van kippen

*

Brochure Deense Duiven

*

Winnaar Heckington Show

*

Dringende oproep

*

Verboden duiven te voeren

*

Rare kam

*

Persbericht Internationale

Structuur- en Trommelduiven

Show

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en

buitenland

 

21 pagina’s - 2,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het woord is . . .

Roel Bijkerk

 

Sinds mijn dertiende jaar heb ik dui­ven. Eerst een korte periode wat sier­dui­ven zoals Neder­landse Hoog­vlie­gers, meeuw­tjes en een enkele aan­ge­vlo­gen post­duif. Via mijn spe­ciaal­club (Fok­kers­vere­ni­ging van Ne­der­landse Tui­me­laars, F.N.T.) kwam ik la­ter in aan­ra­king met de Am­ster­damse Baard­tui­me­laar. Ik voel­de mij di­rect aan­ge­trok­ken tot dit ras en ben toen met dit ras ver­der ge­gaan.

 

Door: Aviculture Europe

8 pagina’s - 710 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET HERVE HOEN

 

Als fokker van enkele Belgische ras­sen, volg ik met be­lang­stel­ling de ont­wik­ke­ling en het ver­haal rond het Her­ve Hoen. Ook van­we­ge de be­lang­stel­ling van de media die er voor dit ras is. Offi­cieel heet dit ras het Her­ve Hoen, maar het is in het zui­den van Ne­der­land be­kend als het Mer­gel­land Hoen.

 

Door: Jan Schaareman (NL)

6 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GELDERSE SLENK

Toelichting op de standaard

(deel II - slot)

 

In de vorige bijdrage (deel I) stonden we stil bij het al­ge­meen voor­komen en de ras­ken­mer­ken. In deze bij­drage (deel II) gaan we in op de kleur­sla­gen, de kleur en te­ke­ning, de toe­ge­voeg­de ras­ken­mer­ken, ern­stige fou­ten en de (to­taal) be­oor­de­ling.

 

Door: Pieter Jansma (NL)

9 pagina’s - 700 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE OORSPRONG VAN

DE SUMATRA

 

De oorsprong van dit ras is in nevelen ge­huld.  Het ras werd in de late ja­ren van 1840 in­ge­voerd in de Ver­enig­de Sta­ten en z’n vroeg­ste ge­schie­denis werd op­ge­te­kend door T.B. Minor in zijn ‘Do­mes­tic Poul­try Book’ uit 1853.

 

Door: John Palmer (Nieuw Zeeland)

en Willem van Ballekom (NL)

6 pagina’s - 780 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET SPEELDERKEN

en de

BELGISCHE RINGSLAGER

 

In de 17e eeuw al beschre­ven door Da­vid Te­niers onder de Gent­se naam ‘Speel­klak­ker’. In la­tere ge­schrif­ten komt ook de naam ‘Draaier’ voor. Waar­schijn­lijk wordt daar­mee de Bel­gi­sche Ring­sla­ger be­doeld. Ver­want­schap tus­sen bei­de ras­sen is aan­ne­me­lijk.

 

Door: Ton Brouwers (NL)

10 pagina’s - 995 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWARTE FRANSE

KALKOENEN

~ in het bijzonder de Gerskalkoen ~

 

Zwarte kalkoenen zijn vrij zeldzaam, al zijn die vol­gens de lek­ker­bek­ken juist het lek­kerst. En­ge­land heeft de zwar­te Nor­folk en ook de Spaan­se zwar­te Kal­koen is be­kend. Een groot land als Frank­rijk met zijn vele fijn­proe­vers, heeft er zelfs meer­de­re; ze ko­men hier alle­maal aan bod.

 

Door: Dirk de Jong (NL)

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

glasinloodkopie2.jpg

 

 

KIPPEN HOUDEN ALS

LIEFHEBBERIJ

 

Het houden van huisdieren is populair en zou zelfs een thera­peu­tische wer­king heb­ben op onze psy­che. Maar dit heeft ook een eco­no­misch be­lang, kijk maar eens in de rek­ken van de groot­wa­ren­hui­zen en naar het as­sor­ti­ment voe­ders bij ge­spe­cia­li­seer­de land­bouw toe­le­ve­ran­ciers.

 

Door: Norbert Schollaert (BE)

8 pagina’s - 790 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Goldfinger

*

Persbericht Welsumerclub

*

Kaarten met een knipoog

*

Fotoalbums Dortmund 2013

*

Meerkoetenfontein

*

Moeder’s mooiste

*

Duivenevenementen

*

Persbericht int. Vechthoen-

derkeuring

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en

buitenland

 

21 pagina’s - 2,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUWFAZANTEN EN

AZIATISCHE DWERG-

FAZANTEN  Deel 3

 

In dit deel raken we aan de evo­lu­tio­naire ge­schie­denis van de tand­kwar­tel en Azia­tische bos­pa­trijzen, die sa­men met de parel­hoen­ders een set van iets jon­gere tak­ken vor­men aan de fylo­ge­ne­ti­sche stam­boom, en nog vele mil­joe­nen ja­ren ou­der zijn dan de vroeg­ste kor­hoen of ty­pi­sche fa­zant.

 

Door: Kermit Blackwood (USA)

Let op, zeer zwaar document

34 pagina’s - 2,35 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

maidenform-a.jpg

 

 

DUIVEN IN BH’s

 

Wat heeft een beha fabrikant gemeen met de Twee­de Wereld­oorlog? Wel, het dui­ven­vest na­tuur­lijk. Het dui­ven­­vest werd door het nog al­tijd be­ken­de lin­ge­rie­merk ont­wor­pen om post­dui­ven te be­scher­men als ze aan een para­chute naar be­ne­den kwa­men, vast­ge­maakt aan de borst van de para­troo­pers.

 

Door:  Aviculture Europe, met dank

aan het Museum of American History.

4 pagina’s - 345 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEELWORMEN –

perfecte maar verboden voeding

 

Kippen zijn alleseters. Wij associëren ze mis­schien snel met graan, maar geen tor­re­tje, regen­worm of slak is vei­lig in het kip­pen­ver­blijf. Want kip­pen zijn gek op in­sec­ten. Het is niet al­leen een de­lica­tes­se maar biedt kip­pen ook nog eens be­lang­rijke en goed op­neem­ba­re voe­dings­stoffen.

 

Door:  August Offenberg (NL)

4 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICK’S KEUZE

De Saarlander duif en

de Poolse Lynx

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keuze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf­de ma­nier: een stuk­je ge­schie­denis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. Deze keer zijn dat de Saar­lan­der duif en de Pool­se Lynx.

 

Door:  Mick Bassett (DE)

4 pagina’s - 650 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EIKLEUR-VERERVING BIJ

DE MARANS

 

De vraag hoe de prachtige roodbruine ei­kleur ver­erft bij de Marans houdt heel veel men­sen be­zig. Er is één ding ze­ker: nie­mand weet hoe het pre­cies in el­kaar steekt. Het is dan ook nut­tig om alle ken­nis over de ei­kleur­ver­er­ving die ik in de loop der ja­ren ver­za­meld heb, eens op pa­pier te zet­ten.

 

Door: Dirk de Jong (NL)

6 pagina’s - 585 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEIPIJPEN

 

Vanaf het 1e kwart van de 17e eeuw wer­den in de Noor­de­lijke Ne­der­lan­den klei­pij­pen ver­vaar­digd. Deze klei­pijpen wer­den ge­bruikt om er ta­bak in te ro­ken. Soms wer­den er ook bij­zon­dere ge­beur­te­nis­sen op de pij­pen af­ge­beeld. Er zijn ook nogal wat pij­pen ver­vaar­digd met de af­beel­ding van kip­pen en dui­ven.

 

Door: Kees Moerings (NL)

6 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FransE SHOWS

~ nieuwe serie ~

DEEL 3 (slot)

 

Een nieuwe serie verslagen van Fran­se Shows, ge­hou­den in het sei­zoen 2013­2014 in Zuid - West Frank­rijk. In de­ze af­le­ve­ring een prach­tige foto­re­por­tage van de sier­dui­ven op de 25e Ex­po­sition Natio­nale d’Avi­culture de Cham­béry in het Parc des Ex­po­si­tions van Cham­béry, door Pa­trick Gon­zales (Keur­mees­ter SNC) op de foto ge­zet.

 

Door: Patrick Gonzales (F)

12 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Lich­field Spring Show, ge­hou­den op za­ter­dag 8 fe­bru­ari 2014 in Lich­field UK.

 

Foto’s: Rupert Stephenson

en Tim Daniels (UK)

5 pagina’s - 445 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Ierse Kleurpostduiven op de Na­tio­na­le Jong­die­ren­show van de INFPA, au­gus­tus 2014 in het Kil­murry Lodge Hotel.

 

Foto’s: Albert Hogan & Wes Murphy

(Ierland)

4 pagina’s - 510 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse show van de Pluim­vee­club van Quean­beyan, Can­ber­ra, au­gus­tus 2014.

 

Foto’s: Greg Davies (Australië)

4 pagina’s - 495 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg