AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Augustus 2014

|  Jaargang 10  |  update 4  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Persbericht Noordshow

*

Gezocht: Zeldzaam vee

*

Weense Tuimelaar

*

Winnaar Bingley Show UK

*

HamburgerclubDenemarken

*

Zwarte haan van Chianti

*

Vrienden Holle Kropper

Fokkers Nederland

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en

buitenland

 

18 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHRISCHE STRASSER

EN PRACHENER KANIK

 

Deze twee rassen zijn in Duitsland in één spe­ciaal­club verenigd. Op zich is dit zeer lo­gisch want beide ras­sen ver­to­nen veel over­een­kom-sten; zo zijn ze bei­den inge-deeld in de groep vorm­dui-ven, het land van oor­sprong voor bei­de ras­sen is het voor­ma­lig Tsje­cho-Slo­wa­kije, en het te­ke­ning­pa­troon en kleu­ren­pal­let heb­ben zeer veel raak­vlakken.

 

Door: Antoon Wierda (NL)

8 pagina’s - 620 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORIE EN PRAKTIJK

bij de creatie van de

blauwgetekende zalmkleurige

Wyandotte kriel

 

Blauw is één van de moeilijkste kleur­sla­gen en ieder­een die de­ze kleur in show­die­ren heeft in­ge­bracht weet hoe groot de uitda­ging is. An­der­zijds, de com­bi­natie van zalm­kleur met ver­dund Bl-gen is heel mooi…echt prach­tig om te zien.

 

Door: Hristo Lukanov (Bulgarije)

7 pagina’s - 925 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GELDERSE SLENK

Toelichting op de standaard

(deel I)

 

Hoewel de Gelderse slenk al in 1899 af­zon­der­lijk van de Gro­nin­ger slenk op een ten­toon­stel­ling ver­scheen in Nij­me­gen en in de ja­ren twin­tig op de bonds­show van Avi­cul­tura, is er voor zover be­kend nooit een stan­daard ge­weest van de Gel­derse slenk.  2010 vorm­de een his­to­risch slen­ken­jaar met de er­ken­ning van de Gel­derse slenk.

 

Door: Pieter Jansma (NL)

8 pagina’s - 695 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TWAALFDRADIGE

PARADIJSHOP

in Weltvogelpark Walsrode

(Duitsland)

 

Paradijsvogels behoren tot de be­kend­ste en be­roemd­ste vo­gel­soor­ten van­wege de mees­tal kleur­rijke en zeer bij­zon­dere be­ve­dering van de man­netjes. Welt­vogel­park Wals­rode houdt een aan­tal soor­ten van deze be­roem­de pa­ra­dijs­vogels.

 

Door: Anne Hoppmann (DE)

7 pagina’s - 980 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

art 6-bill burnside.jpg

 

 

HET DUIVENMUSEUM

IN AMERIKA

 

Het Duivenmuseum was voor het eerst (tij­de­lijk) open tijdens de NPA Na­tio­nale Dui­ven Show in ja­nu­ari 2014 en het was een suc­ces, met 300 be­zoe­kers in 3 da­gen, uit Ame­rika en ook een aan­tal bui­ten­land­se be­zoe­kers. De offi­ciele fees­te­lijke ope­ning was op 13 en 14 juni.

 

Door: Bill Burnside (USA)

5 pagina’s - 965 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

100 JAAR WATERMAALSE

BAARDKRIELEN

Kom je ook op mijn verjaardag?

 

De ZOBK wil graag tijdens Het Bel­gisch Krie­len­fes­tijn de 100ste ver­jaar­dag van de Wa­ter­maal­se Baard­kriel be­na­druk­ken en hoopt die dag meer dan 20 kleur­slagen aan het publiek te kun­nen tonen.

 

Door: Hans Heemskerk (NL)

6 pagina’s - 725 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DARWIN’S EXPERIMENT

 

Charles Darwin (1809-1882) was de we­ten­schap­per die min of meer be­wees dat alle ge­do­mes­ti­ceer­de dui­ven af­stam­men van de Rots­duif (Co­lum­ba livia). Hij gaf inzicht in de lan­ge weg, dui­zen­den ja­ren lang, waarin de mens door se­lec­tie de hui­dige dui­ven­ras­sen had kun­nen fok­ken vanuit de Rots­duif.

 

Door: Josip Pekanovic (SB)

3 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Boekrecensie

*

Nieuwe Jeugdclub

*

Een dagje uit naar…

*

Pimp je Show!

*

Rare kam

*

Int. Vliegkisttreffen

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor komende

shows in binnen- en

buitenland

 

19 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE

5e Champion SHOW

 

Een uitgebreid fotoverslag van de fraaie en bij­zon­dere sier­dui­ven op deze Nationale Bondsshow van de NBS.

 

Door: redactie Aviculture Europe,

foto’s D.J. Hamer.

12 pagina’s - 2,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

AYAM SERAMA MALAYSIA

SHOWVERSLAGEN 2014

 

In feite en bovenal bestaat er maar één soort Serama, en dat is de ori­gi­nele Ma­lei­si­sche Se­ra­ma “MALAY AYAM SE­RA­MA”. Zie de gi­gan­ti­sche po­pu­la­ri­teit en in­ten­se fok­kers­be­we­gin­gen met de op­komst van de en­thou­siaste me­nig­te voor dit ras in het land van oor­sprong: Maleisië.

 

Door: John Benoot (BE) met foto’s

van Jai (BE)

6 pagina’s - 710 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICK’S KEUZE

De Zuid-Duitse Monnikduif

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keu­ze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf­de ma­nier: een stuk­je ge­schie­denis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. Deze keer is dat de Zuid-Duitse Monnik­duif.

 

Door: Mick Bassett (DE)

4 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGHORN, ITALIËNER

OF LIVORNO

 

Het ras komt oorspronkelijk uit Italië, maar het ras ont­wik­kelde zich ver­schil­lend in o.a. Ame­rika, Groot Brit­tan­nië, Duits­land, Ne­der­land en Ita­lië. (het Ne­der­landse woord ‘Leg­horn’ ver­wijst naar de Ita­liaan­se ha­ven­stad Li­vor­no). Al deze hoen­ders heb­ben ge­meen dat ze ge­hard zijn en uit­ste­ken­de leg­gers.

 

Door: Luuk Hans (NL)

6 pagina’s - 735 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP BEZOEK BIJ

RICHARD VAN DER WESTEN

TE MADE (NL)

 

Tijdens de Champion Show te Nieu­we­gein eind ja­nu­ari 2014 had ik een ge­sprek met Ri­chard van der Wes­ten. De­ze jonge­man van 21 jaar uit Made stond bij zijn ei­gen, rui­me info­balie met ver­voers­kis­ten. Mooie hou­ten kis­ten in alle ma­ten en soor­ten. Je kon meteen zien dat over dit con­cept van ver­voers­kis­ten goed was na­ge­dacht.

 

Door: Piet Steeman (BE)

8 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FransE SHOWS

~ nieuwe serie ~

DEEL 2

 

Een nieuwe serie verslagen van Fran­se Shows, ge­hou­den in het sei­zoen 2013/2014 in Zuid - West Frank­rijk. In de­ze af­le­ve­ring een prach­tige foto­re­por­tage van sier­dui­ven in­ge­zon­den op de 78e Ex­po­si­tion Natio­nale d’Avi­cul­ture de Mont­luçon door Pa­trick Gon­za­les (Keur­mees­ter SNC) op de foto ge­zet.

 

Door: Patrick Gonzales (FR)

12 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Hoenders, sier­duiven en sier­vo­gels in­ge­zon­den op de inter­na­tio­nale ten­toon­stel­ling in Sombor, Servië - 2014.

 

Door: Hristo Lukanov (BG)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse Fur and Feather Show ge­hou­den door de Mal­ta Fan­cy Poul­try and Pi­geon Club op 3 & 4 mei 2014 in San Anton Gar­dens, At­tard (Malta).

 

Foto’s: Irena Cassar, Odette Manicaro

(Malta)

7 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Show van de DWC – Do­mes­tic Water­fowl Club of Great Britain, ge­hou­den op 9 november 2013 in Wol­ver­hampton (GB).

 

Foto’s: Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

5 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Watervogel Show 2013 van de BWA – Bri­tish Wa­ter­fowl Asso­cia­tion, ge­hou­den op 3 no­vem­ber 2013 in Moreton Morrell (GB).

 

Foto’s: Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

6 pagina’s - 865 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De ‘Grand National’ van de  NPA Na­tio­nal Pi­geon Asso­ciation USA ge­hou­den van 16 t/m 18 ja­nuari 2014 in Okla­homa.

 

Foto’s: Bill Burnside en Layne Gardner (USA)

8 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg