AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Juni 2014

|  Jaargang 10  |  update 3  |  18 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Persbericht Champion Show

*

Persbericht Noordshow

*

Koudbloedige kuikens

*

Filmpje

*

IJskoud en dood?

*

Luizen ~ filmpje

*

Paradijsvogels in de mode

 

12 pagina’s - 965 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

pijlen-a-set-1017  Extra : klik hier.

 

 

 

 

 

 

SAM_3041kopie.jpg

 

 

DE LUIKSE DUIVENRASSEN

 

Met dit artikel laten wij u kennismaken met drie van de zeventien Bel­gi­sche dui­ven­ras­sen. In Luik wer­den aan het ein­de van de acht­tien­de eeuw, be­gin ne­gen­tien­de eeuw drie dui­ven­ras­sen ge­creëerd, na­me­lijk de Luik­se Reis­duif, de Luik­se Bar­bet en de Luik­se Meeuw en aan die drie ras­sen wijdt de au­teur dit artikel.

 

Door : Lars Van Droogenbroeck (BE)

9 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Belgische Baardkrielen bij

Filip Hendrickx in België

 

Belgische Baardkrielen zijn bekend en ge­liefd bij kip­pen­lief­heb­bers over de hele we­reld. De Ant­werp­se Baard­kriel is het meest be­kend, ge­volgd door de Uk­kel­se. Maar er zijn er nog meer, zo­als de Wa­ter­maal­se Baard­kriel en de Bos­voord­se Baard­kriel. Een en­thou­siast fok­ker van deze krielen is Filip Hen­drickx in België.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONALE

ESFT SHOW

 

In januari 2014 was de ESFT club van Groot-Brit­tan­nië gast­heer van de In­ter­na­tio­na­le En­gel­se Kort­voor­hoofd Tui­me­laar Show. Er wa­ren dui­ven in­ge­zon­den van­uit heel het Ver­enigd Ko­nink­rijk, maar o.a. ook uit Duits­land en Oos­ten­rijk; een echt Eu­ro­pees evene­ment waarbij de beste ESFT’s in Eu­ro­pa kon­den con­cur­reren om In­ter­na­tio­naal Kam­pioen te wor­den.

 

Door : James Ellison (UK)

4 pagina’s - 545 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUWFAZANTEN

EN DWERGFAZANTEN

Deel 2

 

Een pauwfazant is zoveel meer dan zijn mooie veren en pronk­ge­drag sug­ge­re­ren. Zijn evo­lu­tio­naire ge­schie­de­nis kan pas vol­le­dig be­gre­pen wor­den als we meer weten over die oer­hoen­der­vogels die geen fa­zant of pauw zijn.

 

Door : Kermit Blackwood, (US)

25 pagina’s - 2,4MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Duiven luchtpost

*

Kippenvoerbak

*

Krielkip met eendenkuikens

*

Kostuums voor stadsduiven

*

Zandkoppen

*

Huisdieren expo Tampa Bay

 

12 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZILVER-kleurige

FELEGYHAZER

TUIMELAARS

 

In de standaard die we in Nederland ken­nen van de Fele­gy­ha­zer Tui­me­laar staat de kleur­slag zil­ver ver­meld. Ik heb al eens in een ar­ti­kel ge­schre­ven, dat ik graag wil­de we­ten of ie­mand ze wel eens had ge­zien, maar hoor­de daar nooit iets op.  In­mid­dels lo­pen er bij mij een paar Fe­ly’s par­man­tig hun zil­ver geëk­ster­de veren te sho­wen!

 

Door : Fabio van Olst (NL)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS

van de AUSTRALORP

 

De Australorp is een echt Austalisch ras. In gro­te lij­nen is de ont­staans­ge­schie­de­nis van dit ras hier ook wel be­kend, maar toch is er nooit zo veel over ge­pu­bli­ceerd. Wat ge­beur­de er met de Austra­lorp tus­sen pak­weg 1920 en 1980? En waar­om is ‘de on­ze’ zo an­ders dan de Au­stra­lische?

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

10 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ‘COCHINBOEK’

 

Op 19 april 2014 werd het ‘Co­chin­boek’ ge­pre­sen­teerd, dat ei­gen­lijk al in 2011 ter ere van het 25-ja­rig ju­bi­leum van de Co­chin­club had moe­ten ver­schij­nen. Ie­der­een was het una­niem eens: het is een pronk­ju­weel ge­wor­den.

 

Door : Hendrik Timmer (NL)

Met aansluitend een recensie door

Elly Vogelaar.

5 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGD OP DE SHOW

 

De laatste jaren wordt er in Groot Brit­tan­nië wei­nig meer ge­hoord over ‘va­ders’ die de jeugd­show win­nen. De mees­te clubs heb­ben te­gen­woor­dig een ac­tie­ve jeugd­groep. De jeugd heeft daar ook heel wat te win­nen; maar be­hal­ve de spe­cia­le ere­prij­zen zijn er ook exa­mens in ‘be­kwaam­heid’ en een ‘keur­di­plo­ma’ per ras.

 

Met dank aan de Poultry Club van

Groot Brittannië.

4 pagina’s - 555 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICK’S KEUZE

De Zuid-Duitse Koolleeuwerik

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keu­ze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf­de ma­nier: een stuk­je ge­schie­de­nis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. Deze keer is dat de Zuid-Duit­se Kool­leeu­we­rik.

 

Door : Mick Bassett (DE)

3 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE CREATIES

op de NOORDSHOW 2014

 

Op de KLN Bondsshow af­de­ling ‘ve­ren’ on­der­ge­bracht bij de Noord­show te Zuid­laren, wer­den weer een groot aan­tal nieu­we crea­ties ge­toond aan het pu­bliek en aan­ge­bo­den ter er­ken­ning aan de keur­mees­ters van de stan­daard­com­mis­sie. Nog niet alle crea­ties kon­den wor­den er­kend. Onze foto­graaf Jan Schaa­reman heeft toch de mees­ten voor u op de fo­to ge­zet, wat een pres­ta­tie op zich is, want op de Noord­show is het al­tijd enorm druk met pu­bliek.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FransE SHOWS

~ nieuwe serie ~

DEEL 1

 

Een nieuwe serie verslagen van Fran­se Shows, ge­hou­den in het sei­zoen 2013­-2014 in Zuid - West Frank­rijk. Voor­na­me­lijk sier­dui­ven, maar Pa­trick Gon­zales (Keur­mees­ter SNC) heeft dit keer ook wat hoen­ders op de foto ge­zet.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

10 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De mooiste Schoonheidspostduiven op de Kei­stad­show in A­mers­foort, no­vem­ber 2013.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

5 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Maas­dal­show, Pro­vin­ciale Bonds­ten­toon­stel­ling LIM­BURG tevens Dis­trict­show van de D.F.K.P. Club, ge­hou­den in de­cem­ber 2013.

 

Foto’s : Jan Schaareman

8 pagina’s - 1,45 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Eerste Rasgebonden Euro­pa­show voor Spreeuw­dui­ven, ge­hou­den van 19 t/m 22 de­cem­ber 2013 in Rein­heim­-Geor­gen­hausen (Duitsland).

 

Foto’s : Robert Hoornstra

6 pagina’s - 635 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De ‘National Federation of Poultry Clubs Show’ werd ge­hou­den in Staf­ford­shire (UK) op 21 en 22 de­cem­ber 2013.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

9 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg