AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

April 2014

|  Jaargang 10  |  update 2  |  20 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Kumru duifjes

*

Allemaal meehelpen

*

Winnaars Jeugd Noordshow

*

Boek Cochins en -krielen

*

Nieuwe speciaalclub in

Ierland

*

Nieuw duivenboek

*

Ayam Ketawa op de

Champion Show

 

17 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

100-jarig JUBILEUM van de

HOLLANDSE KROPPER

CLUB

 

Dit werd gevierd met een ju­bi­leum­show, waar 215 Hol­land­se Krop­pers wa­ren te be­won­de­ren in alle 22 kleur­sla­gen. Om dit Eeuw­feest kracht bij te zet­ten was er bij de Eu­ro­pe­se En­ten­te een ras­ge­bon­den Euro­pa­show aan­ge­vraagd. Hoog­te­punt van de fees­te­lijk­he­den was de pre­sen­tatie van het nieu­we boek “ 100 JAAR HOL­LAND­SE KROP­PER CLUB “.

 

Door : F. van der Ploeg (NL)

6 pagina’s - 730 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Australorps bij Jo Van Bree

in Meijel (NL)

 

Op de 5e Europese ras­ge­bon­den Show voor Austra­lorps, ge­hou­den in de­cem­ber 2013 op de Oneto, werd Jo van Bree Euro­pees Kam­pioen met een zwar­te Austra­lorp hen. Een mooie aan­lei­ding om deze fok­ker eens een be­zoek te bren­gen.

 

Door : Jan Schaareman (NL)

7 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

75-jarig bestaan van de

OUD-HOLLANDSE

MEEUWCLUB - OHMC

 

In 2013 was het 75 jaar geleden dat in Utrecht de Oud-Hol­land­se Meeuw­club werd op­ge­richt. Uiteraard was dat een reden voor een feest en dat werd ge­vierd met een ju­bi­leum­show in Vee­nen­daal op 21 de­cem­ber 2013. Een ver­slag van een mooie en een ge­zel­li­ge dag die ken­mer­kend is voor de sfeer bin­nen de club.

 

Door : OHMC

7 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD-HOLLANDSE

DWERGKUIFEENDEN

 

In 2012 besloten mijn vrouw en ik dat er nog en­ke­le eend­jes bij kon­den ko­men. Ik was daar al lan­ger mee bezig ge­weest. Om­dat ik Ne­der­land­se Baard­kuif­krie­len heb en Glos­ters (ka­na­ries; ook met een ‘kuif’), wil­de ik er graag wat kuif­een­den bij heb­ben, maar mijn vrouw vond deze te groot. Dus dan kom je bij de dwerg­kuif­een­den uit.

 

Door : Jan Schaareman (NL)

5 pagina’s - 835 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudino Murciano

 

Een bijzonder artikel over de zoektocht van Carlos Loza en Dr. J. An­to­nín Qua­tre­ca­sas naar de Va­len­cia­no Anti­guo, die nieuw le­ven werd inge­bla­zen en van­af nu zal gaan he­ten: de Lau­dino Mur­cia­no. Met onze dank aan Emilio Blas­co.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 540 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOORDSHOW 2014

 

Een uitgebreid fotoverslag van de hoen­ders en dwerg­hoen­ders op de groot­ste pluim­vee­show van Ne­der­land, de Noord­show, ge­hou­den van 8 t/m 11 ja­nua­ri 2014 in Zuid­laren.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

10 pagina’s - 1,65 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICK’S KEUZE

De Zuid-Duitse Paapduif

 

Een nieuwe serie door Mick Bassett, af­kom­stig uit Groot Brit­tan­nië maar al ja­ren­lang woon­ach­tig in Duits­land. Hij be­schrijft een ras van zijn keu­ze, kort maar krach­tig, tel­kens op de­zelf­de ma­nier: een stuk­je ge­schie­de­nis en de ty­pi­sche ken­mer­ken van het ras. Deze keer is dat de Zuid-Duitse Paap­duif.

 

Door : Mick Bassett (DE)

4 pagina’s - 635 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Andere Paaskuikens

*

4 keurmeesters slagen voor

Herve /Mergelland hoen

*

Basra Wamduif

*

1e show van Serama

Nederland

*

De Macclesfield Tippler

*

Mike Hatcher

*

Postzegels sparen/ruilen

*

Vakantiefoto’s

 

16 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING

5e CHAMPION SHOW

 

De Openingsceremonie begon om 18.30 en ein­dig­de bijna twee uur later, wat zelfs voor een Bonds­show re­de­lijk lang is. Maar er ge­beur­de dan ook wel het een en an­der. Hoog­te­punt was o.a. de uit­rei­king door Jhr. Dr. P.A.C. Bee­laerts van Blok­land van de fraaie bor­den, een unie­ke ere­prijs, be­schik­baar ge­steld door KNV Orni­tho­philia ter ge­le­gen­heid van het in­hul­di­gings­jaar van Ko­ning Wil­lem Alexander.

 

Door : Aviculture Europe

10 pagina’s - 700 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVLOV Hoenders

Deel 1

 

Het Pavlovskaya hoen is een zeer oud Rus­sisch ras, ge­noemd naar de plaats waar ze zijn ge­creëerd, Pavlo­vo, in de pro­vin­cie Niz­hiy Nov­go­rod, dat nu Pav­lovo-na-Oke heet. Het ver­haal gaat rond dat de voor­ou­ders van dit ras kwa­men van het hoen­der­hof van Ca­tha­rine de Grote, Tsa­rina van Rus­land.

 

Door : Yuri Dimitriev (Letland)

6 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUWFAZANTEN

EN DWERGFAZANTEN

Deel 1

 

In dit artikel gaan we dieper in op een aan­tal tro­pi­sche Azia­ti­sche Hoen­der­ach­ti­gen die vaak in orni­tho­lo­gi­sche lite­ra­tuur ge­noemd wor­den, maar zel­den diep­gaand be­spro­ken: de pauw­fa­zan­ten. Een gang­bare theo­rie plaatst de pauw­fa­zant als scha­kel tussen de echte fa­zan­ten en pau­wen.

 

Door : Kermit Blackwood (USA)

13 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ De positieve eigenschappen

van het naakthalshoen ~

 

Naakthalskippen hebben het Naked neck gen “Na”. Aan dit gen wordt nogal wat aan­dacht be­steed en dan voor­na­me­lijk met het oog op toe­pas­sin­gen in war­me kli­ma­ten. Maar on­der­zoe­ken heb­ben nog veel meer po­si­tie­ve ei­gen­schap­pen aan­ge­toond.

 

Door : Russell Parker (Australië)en

het Team van Aviculture Europe.

6 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FransE SHOWS

DEEL 3

 

In Frankrijk vindt niemand het vreemd om op zon­dag­mid­dag een col­le­ga fok­ker op te zoe­ken die 200 km ver­derop woont. Zo­iets geeft een heel an­de­re sfeer in de sport­be­le­ving. En ze­ker voor een show, waar de in­zen­ders vaak (met hun hele ge­zin) een week in een plaat­se­lijk ho­tel ver­blij­ven, om al­les mee te kun­nen ma­ken.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

7 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Hoenders op de Oneto,

december 2013.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Het Franse kampioenschap van de van ori­gi­ne Ita­liaan­se sier­duif­ras­sen en de Ita­liaan­se meeuw­duif­rassen, in Pe­ri­queux, Frankrijk, december 2012.

 

Foto’s : Patrick Gonzales (FR)

13 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Nationale Pluimvee Show van Groot Brit­tan­nië in Stone­leigh, 16 & 17 no­vem­ber 2013.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

11 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

10e Klein­die­ren­show Midden Veluwe, ge­hou­den op 10, 11 en 12 ok­to­ber 2013 in Apel­doorn.

 

Foto’s : Adri Hermsen (NL)

8 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Jaarlijkse Show van de Pluimvee en Ko­nij­nen­vere­ni­ging Mun­ten­dam, ge­hou­den 18 en 19 oktober 2013.

 

Foto’s : Jonny Wever (NL)

4 pagina’s - 895 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg