AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Februari 2014

|  Jaargang 10  |  update 1  |  20 artikelen  |

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Belangrijk nieuws!

*

Voorjaarsbeurs Houten

*

Europees Kampioen

Australorp

*

American Flying Flight

*

Borsttekening Zingemse

*

Unieke collectie boeken

te koop

*

Winnaars Diamondshow

*

War of the Birds, video

*

Ierse Kleurpostduiven

 

15 pagina’s - 2,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SHOW RACERS VAN

FRIEDEL BOSSMEYER

(DUITSLAND)

 

Voor dit interview bezocht Volker Lortz de be­ken­de Show Racer fok­ker Friedel Boss­meyer in Frän­kisch-Crum­bach. De zege­tocht van dit duiven­ras in de af­ge­lo­pen 20 jaar zou zon­der Friedel Boss­meyer niet mo­ge­lijk zijn ge­weest.

 

Door : Volker Lortz (DE)

10 pagina’s - 690 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OORSPRONG VAN

DE EUROPESE EN

AMERIKAANSE

COCHIN KRIEL

 

Zijn de Cochin krielen allemaal ont­staan uit een klei­ne groep oor­spron­ke­lijk buff­kleu­rige die­ren, die in 1860 in­ge­voerd zijn in Enge­land na de plun­de­ring van het zo­mer­pa­leis van de kei­zers van China, en is de Cochin­kriel echt een oor­spron­ke­lijk dwerg­hoen en niet een ver­ klein­de Cochin?

 

Door : Dr. Pierre Fressy (FR)

12 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg naar erkenning van de

Nederlandse Kleurpostduif

 

In de postduivenwereld zijn een aantal lief­heb­bers die zijn gestopt met het vlie­gen maar die nog wel post­dui­ven heb­ben in diverse leuke kleu­ren. Om nu toch iets te kun­nen blij­ven doen met deze dui­ven, is het idee ont­staan om deze te gaan fok­ken op kleur en ten­toon te stel­len zoals wij met onze sier­dui­ven doen.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

6 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GESCHIEDENIS VAN

HANENGEVECHTEN

 

De geschiedenis van hanen­gevechten gaat ver terug, tot ver voor de klas­sie­ke oud­heid.  De mees­te ex­perts zijn van me­ning dat ha­nen­ge­vech­ten oor-spron­ke­lijk zijn ont­staan in Zuid­oost Azië. Ech­ter, voor­dat er sprake was van een ‘sport’ werd de haan be­schouwd als een be­won­de­rens­waar­dig dier, dat res­pect ge­noot van de mens­heid.

 

Door : Luuk Hans (NL)

9 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SHOW SCENE IN DE UK

 

In ver­gelijking met de an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den wordt de sier­dui­ven hob­by in Groot Brit­tan­nië op een zeer klei­ne schaal be­dre­ven. In het ge­he­le Ver­enigd Ko­nink­rijk zijn er min­der dan ze­ven­hon­derd gere­gistreer­de lief­heb­bers. Van dit kleine aan­tal ex­po­seert slechts on­ge­veer vijf­tig pro­cent daad­wer­ke­lijk hun die­ren op de grote shows.

 

Door : John E. Surridge (UK)

4 pagina’s - 570 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ST. CRUZ BOSHOEN OP

DE SALOMONSEILANDEN

 

De kleine groepen bos­hoen­ders die nog in het wild voor­ko­men zijn haast le­ven­de dino­sau­riërs en voor ons van grote waar­de. Deze bos­hoen­ders die nog voor­komen op ei­lan­den zoals Santa Cruz van de Sa­lo­mons­eilanden, zijn van groot be­lang als voed­sel­bron, eco­no­misch nut en van­uit het oog­punt van de kip­pen ge­ne­tica.

 

Door : Russell Parker (AU)

8 pagina’s - 915 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Oproep voor ondersteuning

*

Duiven op school

*

Showfoto’s Leipzig 2013

*

Rostower Postuur Tuimelaar

*

Showfoto’s Kempenshow

*

Binnenstebuiten ei

*

Showfoto’s EZHSV

*

Vakantiefoto’s

 

27 pagina’s - 2,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

Vitale kuikens uit goed

bewaarde broedeieren

 

Op het moment dat een bevrucht ei ge­legd wordt, drijft er al een mi­nus­cuul em­bryo op de dooier. Tij­dens het be­wa­ren moet de levens­kracht van dit em­bryo be­hou­den blij­ven, tot dat het broed­pro­ces begint. Daarom moe­ten we de eie­ren zorg­vul­dig han­teren en tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen die­nen we zoveel mo­ge­lijk te ver­mij­den.

 

Door : Robert Schulte-Drüggelte (DE)

5 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

Opruiming van mijn

Hobbyboeken

 

Op een dag besluit je wat te gaan rui­men in je bi­blio­theek; alle schap­pen staan vol, kas­ten pui­len uit en er be­gin­nen zich op de vloer ook al aan­groei­en­de sta­pels te vor­men van dos­siers, ver­eni­gings­nieuws en ten­toon­stel­lings­cata­lo­gus­sen. Het wordt echt te gek.

 

Door : Nico van Benten (NL)

8 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTZEGELS MET

AUSTRALISCHE

KIPPENRASSEN

 

Sinds de Britse kolo­ni­sa­tie zijn er vier echte Au­stra­li­sche ras­sen ont­staan: Au­stra­lian Game, Au­stra­lian Pit Game, Au­stra­lorp en Au­strali­sche Langs­han. De­ze post­ze­gels zijn een eer­be­toon aan de­ze ras­sen. Voor de vol­le­dig­heid: er zijn ook twee Au­stra­li­sche een­den­ras­sen.

 

Door : Greg Davies (AU)

7 pagina’s - 970 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FransE SHOWS

DEEL 2

 

In Frankrijk vindt niemand het vreemd om op zon­dag­mid­dag een colle­ga fok­ker op te zoeken die 200 km ver­derop woont. Zoiets geeft een heel an­dere sfeer in de sport­be­le­ving. En zeker voor een show, waar de in­zen­ders vaak (met hun hele gezin) een week in een plaat­se­lijk hotel ver­blij­ven, om alles mee te kun­nen maken.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

9 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUMSHOW van de

WYANDOTTECLUB

 

Op 4 en 5 oktober 2013 vierde de Wyan­dotte­club het 90-ja­rig ju­bi­leum met een mooie ten­toon­stel­ling in A­mers­foort, waar al­leen Wyan­dotten en Wyan­dotte­krie­len te be­won­de­ren wa­ren. Club­leden en be­stuur heb­ben met z’n al­len toe­ge­leefd naar de­ze show, en zie hier wat het re­sul­taat was!

 

Door : Wyandotteclub NL

10 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EUROPESE BRAKEL

TENTOONSTELLING

 

Op 13, 14 en 15 december 2013 hield de Brae­kel­club Ne­der­brae­kel in Bra­kel, Bel­gië een Eu­ro­pe­se ten­toon­stel­ling; niet alleen voor Bra­kels maar ook voor de aan de Bra­kel aan­ver­wante ras­sen, zoals het Zotte­gems Hoen, Zin­gems Hoen en het Hoen van de Zwalm­val­lei.

 

Door : Jan Schaareman (NL)

10 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

West-Brabant show op 2 en 3 no­vem­ber 2013 in de Lan­teern te St. Wille­brord.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

8 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

3 shows in één verslag: De Fillongley Show, de Herfst Show van de Nort­hamp­ton Poul­try Club en de Sys­ton Fan­ciers Kerst­show.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

13 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De AMBER EXPO in Danzig / Gdańsk (Po­len). Zaterdag 30 november en zon­dag 1 de­cem­ber 2013.

 

Foto’s : Z. Gilarski (PL)

4 pagina’s - 445 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

GALLINOVA Klein­dieren­show, 8 en 9 no­vem­ber 2013.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

6 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Jaarlijkse Clubdag van de SIS - de Spe­ciaal­club voor de Ibe­ri­sche Sier­dui­ven­ras­ssen - in het Klein­dier­cen­trum te Den Haag op zon­dag 27 ok­to­ber 2013.

 

Foto’s : Jos van Dorp (NL)

5 pagina’s - 730 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg