AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Oktober 2013

|  Jaargang 9  |  update 5  |  17 artikelen  |

 

info.gif 

 

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Boskip?

*

100 jaar Barnevelders

*

Vrienden van Eksterkropper

*

Speciaalclubboekjes

*

Wat zou u betalen voor

1 kip?

*

Gouden tientje Noordshow

*

Unieke kans

*

Advertenties voor Show-

seizoen 2013/2014

 

17 pagina’s - 1,38 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NEDERLANDSE

SCHOONHEIDSPOSTDUIF

 

De naam zegt het al, men zocht naar een duif die vooral mooi ofwel schoon moest zijn, zoals de Bel­gen dat noe­men. Als basis­ma­te­riaal werd de post­duif ge­bruikt, die in België tus­sen 1815 en 1825 was ont­staan als sport­duif waar­mee de post­dui­ven­­hob­by werd be­dre­ven.

 

Door : Nico van Benten (NL)

5 pagina’s - 230 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDENNER krielen

 

De creatie van dit ras vond plaats in de regio rond Luik. De heer Theo de Lame was een van de fokkers die voor de er­ken­ning in 1913 zorgde. Vol­gens bron­nen wer­den er grote Ar­den­ners, plaat­se­lijke land­hoen­ders en Oud-En­gel­se vecht­hoen­ders ge­bruikt om de eerste Ar­den­ner krie­len te fok­ken. Er is ook een bol­staart­variant er­kend.

 

Door : Paul de Cuyper (BE)

5 pagina’s - 685 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FRANSE BAGADET

 

Het gebeurt vaak genoeg dat je tijdens een keuring van de Franse Bagadetten de op­mer­king hoort: “Is dat een duif? wat is die le­lijk!”. Zo’n reactie is nor­maal van le­ken, die zich niet al­le da­gen met sier­dui­ven be­zig­hou­den. Bo­ven­dien kun je vanuit deze lief­heb­berij niet ie­der­een te­vre­den stel­len.

 

Door : Robert Ripaldi (FR)

6 pagina’s - 430 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKFURTER KRIELEN

 

Sommige Duitse pluimvee ver­eni­gin­gen heb­ben als sym­bool een regio­naal of na­tio­naal ras op hun em­bleem, zoals ook de plaat­se­lijke ver­eni­ging Hes­sen-Nas­sau, die heel rijk is aan tra­di­ties. Dat em­bleem ver­toont de dui­ven­ras­sen Stein­hei­mer Ba­ga­det en Hes­si­sche Krop­per, maar ook het enige lo­cale kriel­ras uit Hes­sen, de Frank­fur­ter Kriel.

 

Door : Michael Kruppert (DE)

4 pagina’s - 250 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LuZerneRS

 

De Luzerner duiven zijn een heel ‘foto­ge­niek’ Zwit­sers dui­ven­ras. Met hun bij­zon­dere kop­vorm, hoge punt­kap, gro­te don­kere ogen en be­kous­de poot­jes lij­ken ze wel een plaat­je uit een sprook­jes­boek. En ze heb­ben ook een bij­pas­send tem­pe­ra­ment!

 

Door : Mick Bassett (DE)

8 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

genetische achtergrond van

de blauwe eikleur ontrafeld

 

Onderzoekers aan de Univer­siteit van Not­ting­ham heb­ben ont­dekt dat een oud retro­virus zich met het DNA van de van oor­sprong Zuid Ame­ri­kaan­se Ma­pu­che kip­pen heeft ver­bon­den, wat re­sul­teer­de in de blau­we eier­kleur.

 

Door : Greg Davies (AU)

4 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Yin & Yang Cochinkriel

*

Michaelmas Gans

*

Vondst duivenringen

*

Originele aquarellen

*

Vakantiefoto’s

*

Tentoonstellingskalender

seizoen 2013/2014

*

Advertenties voor

showseizoen 2013/2014

 

20 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE 4e

CHAMPION SHOW

Deel 2 - slot

 

Deze had u nog van ons te goed; de se­rie foto’s die Dick Hamer maak­te op de Na­tio­nale Bonds­show van de NBS, on­der­ge­bracht op de Cham­pion Show in ja­nua­ri 2013 in Nieu­we­gein.

 

Door : Dick Hamer (NL)

12 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BESPREKING VAN HET

SHOWTYPE SEBASTOPOL

 

Het lezen van de standaard be­schrij­ving is niet het­zelf­de als be­grij­pen wat er staat. Daar­om is het be­kij­ken van de die­ren, zo­wel zeer goe­de als niet zo goe­de, zo nut­tig. Niets is zo leer­zaam als het be­kij­ken van een uit­ste­kend exem­plaar in le­ven­de lij­ve.

 

Door : Dave Kozakiewicz (US)

8 pagina’s - 745 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANSE

TENTOONSTELLINGEN

Deel 1

 

In Frankrijk vindt niemand het vreemd om op zon­dag­mid­dag een col­le­ga fok­ker op te zoe­ken die 200 km verderop woont. Zoiets geeft een heel an­dere sfeer in de spor­tbe­le­ving. En ze­ker voor een show, waar de in­zen­ders vaak (met hun hele gezin) een week in een plaat­se­lijk ho­tel ver­blij­ven, om al­les mee te kun­nen ma­ken.

 

Door : Patrick Gonzales (FR)

12 pagina’s - 2,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eierkeuring

in crick (UK)

 

Onze jaarlijkse eierenkeuring, ge­hou­den be­gon met een zeer in­for­ma­tief ge­sprek over hoe de eieren te be­oor­de­len, door Nob­by Ward, gast­keur­mees­ter voor deze avond. Pluim­vee­fo­to­graaf Rupert Step­hen­son kwam langs om de ge­beur­te­nis­sen van de a­vond vast te leggen.

 

Door : Mark Anderson-Howe en

Toddy Hamilton-Gould (UK)

4 pagina’s - 340 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzamelen van duifjes en rariteiten

 

Het verzamelen van mijn mini duifjes is be­gon­nen naar aan­lei­ding van een be­zoek aan de voor­zit­ter van de VCN. En­ke­le klei­ne duif­jes had ik wel, maar van een ver­za­me­ling was toen nog geen sprake. Maar daar­na sleep­te ik al­les wat met dui­ven te ma­ken had mee naar huis, tot grote er­ger­nis van mijn vrouw.

 

Door : Bert Broekman (NL)

10 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De jaarlijkse show van de klein­dier­ver­eni­ging van Allmendingen (D).

 

Foto‘s: Mick Bassett (DE)

7 pagina’s - 1,4 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Northampton Pluimvee Show, februari 2013, Groot Brittannië.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

9 pagina’s - 760 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

INFPA 2013 Nationale Jonge Duiven Bonds­show - augustus 2013, in Co Kil­dare, Ierland.

 

Foto’s : Kevin Kelly (IE)

4 pagina’s - 380 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg