AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Augustus 2013

|  Jaargang 9  |  update 4  |  20 artikelen  |

 

info.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Nóg een ‘Chicken Town’

*

Trotse pauwhen moeder

*

Boek Hollandse Kropper

*

50 jaar NKV

*

Sfeerfoto’s Grasse (F)

*

Advertenties voor showseizoen

2013/2014

 

15 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD HOLLANDSE

TUIMELAAR

 

We schrijven 12 december 1912. In Am­ster­dam richt een klein clubje man­nen de Oud Hol­land­se Tui­me­laar­club op. Een spe­ciaal­club voor een eeu­wen­oud ras, toen­ter­tijd be­kend om zijn vrien­de­lijke ka­rak­ter en goe­de vlieg­ei­gen­schap­pen. Als gevolg van de op­rich­ting van de Oud Hol­land­se Tui­me­laar Club kwam er meer een­heid bij de fok­kers en bloeide het ras verder op.

 

Door : Sytze de Bruine

9 pagina’s - 610 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ORLOFF

 

Het oude Russische hoender­ras Orloff is wijd en zijd be­kend, niet alleen in Rus­land maar ook in veel an­de­re lan­den. Het ras is op­ge­no­men in de hoen­der­stan­daard in vele lan­den. Veel stu­dies zijn ge­pu­bli­ceerd over dit ras en meer­dere on­der­zoe­ken zijn ge­daan om de ge­ne­ti­sche ei­gen­schap­pen van het ras te ver­kla­ren.

 

Door : Irina Moiseyeva, Michael

Romanov, Helene Ovsyannikova

en Andrei Alimov (Rusland)

14 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIE TAKKEN VAN

DEZELFDE BOOM

 

Ofschoon we in de sierdui­ven­wereld niet echt kun­nen spre­ken van ‘in­heem­se soor­ten’, kun­nen we wel dit prin­cipe han­te­ren, wan­neer groe­pen van fok­kers van zo’n ras om wat voor reden ook het con­tact met el­kaar ver­lie­zen. Zo’n ras wat aan­van­ke­lijk ge­lijk is zal bij ‘geï­so­leer­de’ fok uit­een val­len in ver­schil­len­de ras­sen.

 

Door : Thomas Hellmann (D)

4 pagina’s - 135 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PAUW

~soorten en mutaties~

 

De pauw wordt terecht de “koning van de vo­gels” ge­noemd, van­wege zijn uiter­lijk be­hoort hij tot de mooi­ste die­ren van de we­reld. Nie­mand heeft de pauw zo mooi om­schre­ven als de ou­de Hin­does: “Een pauw heeft de veren van een en­gel, de stem van de dui­vel en de loop van een dief”.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

14 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN BOORD

 

Een verbazingwekkende hoe­veel­heid vee werd in vroe­ge­re eeu­wen ver­voerd door zeil­sche­pen. Vers vlees in de vorm van le­ven­de die­ren was zelfs aan­we­zig op oor­logs­sche­pen. Aan deze vroe­ge zee­vaar­ders dan­ken we dan ook veel van de hoen­der- en dui­ven­ras­sen die we nu heb­ben.

 

Door : Mick Bassett (D)

3 pagina’s - 305 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nas de Xot (duif)

 

Een aantal enthousiaste Catalaanse fok­kers hou­den een bij­zon­der, ori­gi­neel en zeer char­mant ras in stand. Tel­kens als ik in Spanje ben om te keu­ren ga ik op zoek naar die paar kooien waarin zich deze dui­ven be­vin­den en ik ben nog nooit te­leur­ge­steld en zelfs op­ge­won­den sinds ik ein­de­lijk vorig jaar een kop­pel heb mee­ge­no­men.

 

Door : Robert Ripaldi (F)

4 pagina’s - 295 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE OHIKI

 

Toen ik in de geschiedenis van de Cha­bo dook, vond ik een Ja­pan­se bron die er ge­wag van maak­te dat men rond 1800 een Chi­nees dwerg­hoen van­uit Ne­der­land in­ge­voerd had. De Ne­der­lan­ders had­den deze dwerg­hoen­ders eer­der zelf in­ge­voerd van­uit China met sche­pen van de Ver­enig­de Oost-In­di­sche Com­pag­nie.

 

Door : Wanda Zwart, m.m.v. Marc King,

David Rogers en Toni-Marie Astin.

6 pagina’s - 810 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Kampioenschap

van de Mondain

 

De Mondain is een oud Frans ras, waar­van men in het be­gin van de vori­ge eeuw een stan­daard heeft vast­ge­steld. Een ty­pisch Franse lei­draad is de ge­wichts­ver­mel­ding van 900 gram voor de dui­vin­nen en tot 1 kg voor de dof­fers. Met als drin­gend ad­vies, dit ge­wicht niet te over­schrij­den.

 

Door : Patrick Gonzales (F)

6 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Winnaar Emley Show 2013

*

Arthur een beroemde haan

*

Oorlogsduivenmand

*

Hanenkraaiwedstrijd

*

Tentoonstellingskalender

seizoen 2013/2014

*

Vakantiefoto’s

*

Advertenties voor showseizoen

2013/2014

 

18 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWARTE ZWANEN

 

Op onze kinderboerderij hebben we al ja­ren 2 zwar­te zwa­nen rond­zwem­men op de ge­meen­schap­pe­lijke vij­ver. Nu zijn 2 die­ren van de­zelf­de soort niet al een kop­pel, zo bleek ook hier. Dit ‘fout­je’ is vaak snel op te los­sen, maar niet bij zwa­nen! Zwar­te zwa­nen zit­ten wat com­ple­xer in el­kaar dan door­snee wa-ter­vo­gels.

 

Door : Dirk de Jong

4 pagina’s - 965 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWICHT EN VOLUME

BIJ WYANDOTTE KRIELEN

 

In het juninummer van Aviculture Eu­rope vroeg Frank Har­rer (Duits­land) aan­dacht voor het te zwaar en te groot wor­den van de witte Wyan­dotte­krie­len in Duits­land. In Ne­der­land is de Wyan­dotte Club al eni­ge ja­ren be­zig met een on­der­zoek naar groot­te en ge­wicht van de Wyan­dotte­krie­len.

 

Door : Leo van Wetering

5 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE 4e

CHAMPION SHOW

 

Een fotoverslag van de sier­dui­ven in­ge­zon­den op de Na­tio­nale Bonds­show van de NBS, on­der­ge­bracht op de Cham­pion Show in Nieu­we­gein. De foto’s in deze se­lec­tie zijn ge­no­men door Jos van Dorp; in het ok­to­ber­num­mer volgt nog een foto­ver­slag van Dick Hamer.

 

Door : Jos van Dorp

11 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET Pluimveemuseum

 

Het Pluimveemuseum in Barneveld was het eer­ste kip­pen­mu­seum in de we­reld. Bij mijn weten is dat nog steeds zo. Het werd in 1983 op­ge­richt in Barne­veld. Een lo­gi­sche keus, want Barne­veld had de enige eier­vei­ling ter we­reld.

 

Door : Luuk Hans

5 pagina’s - 865 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

The Domestic Waterfowl Club Cham­pion­ship Show 2012, ge­hou­den op za­ter­dag 10 no­vem­ber 2012 in Wol­ver­hamp­ton, GB.

 

Foto’s : Rupert Stephenson en

Tim Daniels (UK)

5 pagina’s - 430 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Kempenshow, gehouden op 21-22-23 december 2012 te Geel, België.

 

Foto’s : Piet Steeman (B)

7 pagina’s - 1,36 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

VDT-Show 2012 gehouden op de 34e Neu­ren­ber­ger Sier­dui­ven­show van 14 t/m 16 de­cem­ber 2012 in het Messe­ge­lände in Neu­ren­berg (D).

 

Foto’s : D.J. Hamer

12 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Kampioensten­toon­stelling Dren­te 2013, ge­or­ga­ni­seerd door "D.K.C. Die­ver en om­stre­ken" en "Pels & Pluim" Darp/Havelte (NL).

 

Foto’s: Robert Hoornstra

5 pagina’s - 675 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Zeldzame Oor­spronkelijke Belgische Krie­len op de Vecht­dal­show 2012 in Har­den­berg.

 

Door : Hans Heemskerk.

4 pagina’s - 615 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg