AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Juni 2013

|  Jaargang 9  |  update 3  |  18 artikelen  |

 

info.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Persbericht Champion Show

*

Fokkers bijeen in Sombor

*

Zeldzaam antiek schilderij

*

Rectificatie winnaar CS

*

Independence Day duiven

*

Kippen kaartspel

*

Kasseler tuimelaars

*

Twee jongen in een ei!

*

NPA onderscheiding

*

Ei in ei - filmpje

*

Stamboom van de duif

*

Meer hennen dan hanen

*

Duitse onderscheiding

*

Kleurpostduiven

*

Vakantiefoto’s

 

30 pagina’s - 3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

IJSDUIVEN

bij Bernd en Jens Herbert

in Duitsland

 

Bernd en Jens Herbert hou­den zich al tien­tal­len jaren bezig met de fok van IJs­duiven. Vader Bernd fokt de zwart­ge­bande en ge­kras­te kaal­be­nige IJs­dui­ven in uit­ste­kende kwa­liteit. Zijn zoon Jens fokt in de wit­ge­kras­ten, maar ook alle an­de­re kleur­sla­gen van dit in Duits­land zeer po­pu­laire ras.

 

Door : Volker Lortz (D)

9 pagina’s - 845 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Sabelpootkrielen

bij Henkjan Garretsen

 

Heeft u hem ook wel eens gezien, die gro­te vracht­wagen van Garvo voe­ders, met die prach­tige Sa­bel­poot­krie­len er op? Dat is niet ‘zo­maar’ een af­beel­ding; dat zijn de krie­len van zoon Henk­jan Gar­retsen. Publiciteitsstunt of een ech­te fokker? Lees mee en u weet het….

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

11 pagina’s - 950 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEE NIEUWE EIERENKEURMEESTERS

IN BELGIË

 

Geduld is een schone zaak, heb ik ge­leerd van mijn vader; vooral bij het sa­men vis­sen kreeg ik prak­tijk­les. Waar­om deze woor­den als in­lei­ding? Een vier­tal ja­ren ge­le­den heb ik een hand­lei­ding ge­schre­ven voor men­sen die eie­ren wil­len keu­ren. De aan­lei­ding was een ent­hou­siaste groep jeugd­le­den van de Klein­vee Vere­ni­ging An­go­ra­club in Brug­ge die dit wel wil­den le­ren.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

3 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SEBASTOPOL GANS

~ een bloemlezing ~

Deel 4-slot

 

In deel 4 – het laatste deel - wordt de his­to­rie van de Sebas­to­pol Gans in Noord Ame­rika en Au­stra­lië be­schre­ven, met tot slot nog een sa­men­vat­ting met de be­lang­rijk­ste data.

 

Door : Jonathan Thompson (UK)

12 pagina’s - 980 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NORFOLK GREY

 

De Norfolk Grey schijnt een hoen te zijn dat niet weet wanneer uit te ster­ven. Gezien de vele keren dat het die pro­ble­men over­won­nen heeft, kun­nen we ze wel de ‘Phoe­nix Grey’ (Grijze Fe­niks) noe­men. Zoals u aan het eind van dit ar­ti­kel zult be­grij­pen, zou - even ge­leend van De Hob­bit, deel 3 van Tol­kien - ‘There and Back again’ ook een pas­sen­de sub­titel van dit stuk zijn.

 

Door : Frank Bridgland (UK)

10 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De NBS sprak met haar achterban. . .

 

Een beknopt verslag van de voorzitter van de NBS, Thom Laming. Aan­slui­tend geeft keur­mees­ter Dick Hamer in zijn ei­gen woor­den, zijn in­druk­ken over die dag weer.

 

Door : Thom Laming en

Dick Hamer (NL)

5 pagina’s - 355 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EUROPA SHOW IN

LEIPZIG DECEMBER 2012

de laatste fotoseries

 

We besluiten de verslagen van deze in­druk­wek­kende show met foto’s van hoen­ders en sier­vogels, en van een aan­tal die­ren van Ne­der­landse fok­kers.

 

Door : Dick Hamer, Klaas v.d. Hoek,

Adri Hermsen (NL)

11 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MODENA IN

NIEUW ZEELAND

 

Nieuw Zeeland heeft een bevolking van slechts 4,4 miljoen mensen en daar­mee sa­men­han­gend is het aan­tal sier­dui­ven­hou­ders erg laag en ook het aan­tal ge­hou­den sier­dui­ven­ras­sen is be­perkt. Sinds vele jaren is de En­gel­se Mo­de­na hier het meest po­pu­laire sier­dui­ven­ras.

 

Door : Don Barclay (NZ)

5 pagina’s - 280 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KLEINE WITTE?

Wyandottekrielen

nu en morgen

 

Willen we echt ‘topdieren’ met een ge­wicht van 1600 g. (hen­nen) en 1900 g. (ha­nen)? Kan het stan­daard­ge­wicht van 1100 tot 1300 g. zo ge­mak­ke­lijk wor­den ge­ne-geerd? Blijkbaar wel. We za­gen dat vo­rig jaar bij de Duit­se Pluim­vee Show voor Kriel­hoen­ders in Ulm en op­nieuw op de Eu­ro­pa-Show in Leip­zig!

 

Door : Frank Harrer (D)

5 pagina’s - 365 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

fokken met hoenderachtigen

Deel 2

 

Veel ziekten en problemen van in ge­van­gen­schap ge­hou­den hoen­der­ach­ti­gen zijn di­rect of in­di­rect ge­re­la­teerd aan een ver­keer­de voe­ding. Fok­kers moe­ten zor­gen dat de na­tuur­lijke leef­om­ge­ving van het dier vol­doen­de na­ge­bootst is en zich be­wust zijn van de na­tuur­lij­ke voe­dings­mid­de­len van de spe­ci­fie­ke soort.

 

Door : Christian Schales (CH)

10 pagina’s - 850 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE CREATIES

op de NOORDSHOW

JANUARI 2013

 

Op de Noordshow te Zuid­laren in ja­nu­ari 2013, werd weer een groot aan­tal nieu­we crea­ties ge­toond aan het pu­bliek en aan­ge­bo­den ter er­ken­ning aan de keur­mees­ters van de stan­daard­com­mis­sie. He­laas wer­den niet alle crea­ties er­kend, maar van een aan­tal heb­ben wij toch fraaie foto’s.

 

Door : diverse medewerkers

8 pagina’s - 915 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Drentse Sierduiven Show, ge­hou­den op 15 en 16 nov. 2012, in Bei­len, Ne­der­land.

 

Foto’s : Robert Hoornstra (NL)

7 pagina’s - 1060 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Provinciale Ten­toon­stelling van West Vlaan­de­ren in Brug­ge, ge­hou­den op 3 en 4 no­vem­ber 2012 (België).

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Eerste deel van het verslag van de Noord­show, de Na­tio­nale Bonds­show van de KLN af­de­ling ‘veren’, ge­hou­den in januari 2013 in Zuid­laren (NL).

 

Foto’s : Diverse fotografen

8 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Deel 2 van het verslag van de Noord­show, ge­hou­den in ja­nu­ari 2013 in Zuid­laren (NL).

 

Foto’s : Diverse fotografen

7 pagina’s - 1,26 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Jaarlijkse Show van de Ierse ‘Flying and Fancy Pigeon So­ciety’ (Ier­se Vlieg- en Sier­dui­ven Ver­eni­ging) ge­hou­den in Ok­to­ber 2012, Co Limerick Ier­land,  vol­gens de INFPA regels.

 

Door : Kevin Kelly (IE)

4 pagina’s - 325 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

   

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg