AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

April 2013

|  Jaargang 9  |  update 2  |  17 artikelen  |

 

info.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Contact gezocht met

Nederlandse fokkers

*

Commentaar Mookee artikel

*

Nieuwe club voor

kleurpostduiven in Ierland

*

Walsende haan

*

Op zoek naar . . .

*

Masurische Tuimelaar

*

Jaarlijkse broedeieren-

verkoop te Affligem (B)

*

Welkom in ChickenAlaska

*

Nieuwe kleurslag Mondain

*

Spookduif

 

23 pagina’s - 1,95 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN HET WOORD IS

Jan Janssen, over zijn ras:

De Rijsselse Kropper.

 

In 1990 ben ik overgestapt naar een ras wat eigenlijk niemand had op dat mo­ment, de Rijs­selse Krop­per en die heb ik nu nog steeds. Het is een ras wat heel goed te houden is; de die­ren zijn rus­tig en kun­nen heel goed in een ren ge­hou­den wor­den. Het is ook een ras wat voor de vrije uit­vlucht heel goed ge­schikt is.

 

Door : Jan Janssen (NL) en

Aviculture Europe

 

12 pagina’s - 815 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rijsselse Kropper,

door de Franse Speciaalclub

voor de Boulant Lillois.

 

De langzame achter­uit­gang van deel­na­me van de Rijs­sel­se Krop­per aan ten­toon­stel­lin­gen ervaar ik als zeer te­leur­stel­lend. Naar ver­luid speelt dit­zelf­de zich ook bij de an­de­re clubs af. Een ver­grij­zen­de be­roeps­be­vol­king, te be­gin­nen met me­zelf, daar­bij de vast­stel­ling van een terug­gang van nieuwe leden. Dat is de trend van het mo­ment. Ik hoop dat deze op­roep daar enige ver­an­de­ring in kan bren­gen.

 

Door : Jules Devos (F)

 

7 pagina’s - 875 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Javakrielen bij

Combinatie Goorden-Hermsen

 

Adri Hermsen ging naar de Europa Show in Leip­zig en wilde daar wel wat foto’s voor ons ma­ken. Op de foto’s stond een van hun Java­kriel­hen­nen die daar 97 pun­ten had ge­haald. Ook op de Noord­show show­den ze een Java­kriel met 97 pun­ten. Wij be­slo­ten om eens te vra­gen wat hun ‘fok­ge­hei­men’ zijn.

 

Door : Elly Vogelaar en Adri Hermsen

(NL)

 

9 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

75-jarige Jubileum

van de Duitse Speciaalclub

voor Spreeuwduiven

 

Tijdens de 27e Europashow bestond de Spreeuw­dui­ven­club in Duits­land 75 jaar. De ge­dwon­gen schei­ding des­tijds tus­sen oost en west heeft geen ge­vol­gen gehad voor de Spreeuw­dui­ven­fok. Na de her­eni­ging zijn er echter weer veel vriend­schap­pen ont­staan, wat het ras alleen maar ten goe­de is ge­ko­men. Van de 54 kleur­sla­gen wa­ren er on­ge­veer 30 kleu­ren aan­we­zig tij­dens deze Europa Show.

 

Door : Robert Hoornstra (NL)

 

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOORD HOLLANDSE

BLAUWEN

 

Hoewel de officiële naam van dit ras het ‘Noord-Hollands Hoen’ is, blij­ven veel fok­kers, en ook de spe­ciaal­club, vast­hou­den aan de oor­spron­ke­lijke naam Noord Hol­land­se Blau­we. Het is het enige vlees­hoen van Ne­der­land­se ori­gine, ont­staan in het begin van de vo­ri­ge eeuw, ge­maakt door boe­ren en ar­bei­ders in de Zaan­streek en Wa­ter­land.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

 

13 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING 4de

CHAMPION SHOW

 

Een eerste indruk van de Champion Show, gehouden van 17 t/m 19 januari 2013 in Nieu­we­gein. Met foto’s van de ope­nings­cere­monie, de prijs­uit­rei­king, de win­naars en hun die­ren.

 

11 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

fokken met hoenderachtigen.

Deel 1.

 

Sommige hoenderachtigen zoals kwar­tels, pau­wen, fa­zan­ten, ruig­poot­hoen­ders, kam­hoen­ders en kal­koe­nen, gaan in ge­van­gen­schap mak­ke­lijk tot broe­den over, ter­wijl an­de­re soor­ten dat nau­we­lijks doen. Mis­lukte of geen broed­resul­taten zijn een teken dat de dieren niet ge­luk­kig of ge­zond zijn, en dat de na­tuur­lijke leef­om­ge­ving van het dier on­vol­doen­de is na­ge­bootst.

 

Door : Christian Schales, Zwitserland

 

10 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SEBASTOPOL GANS

~ een bloemlezing ~

Deel 3

 

In deel 3 wordt de historie van de Se­bas­to­pol Gans in Con­ti­nen­taal Eu­ro­pa be­schre­ven. In Frank­rijk en Bel­gië werd de Se­bas­to­pol of Da­nu­bi­sche Gans  Oie fri­sée du Da­nu­be’ ge­noemd. In Duits­land wa­ren ze be­kend als ‘Loc­ken­gänse’.

 

Door : Jonathan Thompson (UK)

 

11 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRITISH WATERFOWL

ASSOCIATION

 

NATIONALE TENTOONSTELLING

 

Een van de grootste water­vogel shows van Groot Brit­tan­nië, jaar­lijks ge­hou­den in de Soli­hull Ri­ding Club, War­wick­shire, dit jaar op 28 ok­to­ber 2012. De­ze show is in­mid­dels een van de be­lang­rijk­ste shows ge­wor­den op wa­ter­vo­gel ge­bied.

 

Foto’s : Robert Stephenson &

Tim Daniels (UK)

 

4 pagina’s - 455 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE

EUROPA SHOW IN LEIPZIG

DECEMBER 2012

 

We hebben u druppelsgewijs al een en an­der la­ten zien van de­ze in­druk­wek­ken­de show, waar bij­na 100.000 die­ren wa­ren in­ge­zon­den. Nu een serie sier­dui­ven­fo­to’s van on­ze ‘eigen’ foto­gra­fen Dick Hamer en Mick Bas­sett. Vol­gen­de maand slui­ten wij deze show af met een foto­ver­slag van in­ge­zon­den hoen­ders.

 

Dit is een zwaar bestand, het duurt even om te downloaden !

 

11 pagina’s - 2,77 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Delta Show, oktober 2012, in Mid­del­burg, Ne­der­land.

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

 

12 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Provinciale Show van Oost Vlaan­de­ren, 27 & 28 okto­ber 2012 in Me­rel­be­ke, België.

 

Foto’s : Dirk de Jong (NL)

 

5 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Nationale ONETO show, december 2012, in En­schede (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine en

Tom Rhebergen.

 

6 pagina’s - 600 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Spilbroek show, met de 90 jarige ju­bi­leum­show van de Needse Pluim­vee- en ko­nij­nen­fok­ver­eni­ging.

 

Foto’s: N.P.V. Neede

 

5 pagina’s - 800 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Tentoonstelling K.C. De Prachtduif, no­vem­ber. 2012 In Den Donk te Ze­ven­donk Turn­hout - België.

 

Foto’s : Piet Steeman (B)

 

10 pagina’s - 960 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

   

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg