AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

Februari 2013

|  Jaargang 9  |  update 1  |  17 artikelen  |

 

info.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Proost op 2013

*

Florida Botanische Tuinen

*

Staartloze Braekel

*

Het leven van C.A.M.Spruijt

*

Felicitaties voor de Limerick

Tumbler Club

*

Delaware Blues bestaan nog

*

Foto albums van Rudi Proll

*

Winnaars Boskoop Show

 

19 pagina’s - 1,88 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GELDERSE SLENKEN

 . . . of toch niet?

 

Het begon allemaal op de jong­die­ren­dag van de Zeld­zame Krop­per­club in 2009. Dick Hamer had wat jonge Gel­der­se Slen­ken mee­ge­bracht en tot mijn ver­ba­zing zat er een blauwe tus­sen. Dick vertelde me dat hij wel vaker blauw­kleu­rigen, zowel geband als ge­krast, fokte.

 

Door : Peter Goossens (NL)

8 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BARNEVELDER

 

De Barnevelder is de bekendste kip van Nederland, als ras ontstaan om­streeks 1900, rond het plaatsje Barne­veld en echt we­reld­be­roemd ge­wor­den. Deze kip is een krui­sings­pro­duct van de plaat­se­lijke boe­ren­kip­pen met Azia­ti­sche hoen­ders, die vanaf 1850 naar Eu­ro­pa kwa­men. Be­hal­ve dat men door krui­sen gro­tere kip­pen kreeg, was het ook heel bij­zon­der dat die Azia­ti­sche hoen­ders brui­ne ei­eren leg­den, en dan ook nog in de win­ter.

 

Door : Elly Vogelaar

15 pagina’s - 1,15 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVERKOOP BIJ

GRAHAM HICKS

 

Na 36 jaar gefokt te hebben is Graham Hicks Water­fowl World we­gens om­stan­dig­he­den voor­goed ge­slo­ten. Gra­ham was mis­schien wel de groot­ste wa­ter­vo­gel­fok­ker in de we­reld. De vei­ling heeft plaats gehad op 21 okto­ber 2012 op Os­wes­try Show­ground. Al zijn die­ren zijn ge­veild, ook de show­die­ren waar hij kam­pioen mee is ge­weest.

 

Door : Denise Moss en

Rinke Berkenbosch (UK)

6 pagina’s - 800 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVENSHOW

ZUID NEDERLAND

Deel 1

 

Mede dankzij de internationale ma­ni­fes­ta­ties van de Euro­pese Meeu­wen Club en de Inter­natio­nale Kor­ten Club werd deze 10e SZN een waar ju­bi­leum. Er wer­den dan ook dui­ven uit ge­heel Eu­ro­pa in­ge­zon­den. In dit ge­deel­te wor­den de win­naars ge­pre­sen­teerd van de Hoog­vlie­ger- en Tui­me­laar­ras­sen, met alle Meeu­wen ­ras­sen.

 

Door : Aviculture Europe, SZN

en Dick Hamer

13 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVENSHOW

ZUID NEDERLAND

Deel 2

 

Met heel veel plezier is er door de or­ga­ni­se­rende vereni­gin­gen weken lang ge­werkt aan de voor­be­rei­din­gen voor deze 10e SZN, het twee­de lus­trum van de twee­jaar­lijk­se sier­dui­ven­ten­toon­stel­ling in het zui­den van ons land. In dit ge­deel­te wor­den alle overige win­naars ge­pre­sen­teerd van de groe­pen Krop­per­ras­sen, Vorm­dui­ven, Struc­tuur-, Kleur- en Vlieg­dui­ven.

 

Door : Aviculture Europe, SZN

en Dick Hamer.

10 pagina’s - 750 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

- fokstrategieën -

 

Je eigen kippen fokken, dat maakt kip­pen hou­den pas echt inte­res­sant! Kip­pen HOU­DEN is één ding, maar je ei­gen stam fok­ken van je ge­ko­zen ras, dat is iets heel an­ders. De we­reld­wijd be­roem­de fok­kers heb­ben naam ge­maakt door zorg­vul­dige se­lec­tie en vere­de­ling van hun die­ren, en nu is het jouw beurt om de eer­ste stap te zetten.

 

Door : Greg Davies (Australië)

4 pagina’s - 345 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MOOKEE

- Waar niet alleen beginners op moeten letten ! -

 

De Mookee is een duif voor zowel be­gin­ners als voor er­va­ren fok­kers met de am­bi­tie om deel te ne­men aan ten­toon­stel­lin­gen. De com­bi­na­tie van het juis­te type, goed van kleur, een scher­pe kop­te­ke­ning en volle ‘ma­nen’ ge­ven de no­dige moei­lijk­he­den en uit­da­gin­gen.

 

Door : Peter van Amelsvoort (NL)

8 pagina’s - 600 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Sneeuwbad

*

Duivenhoekje in de klas

*

Maak kennis met de nieuwe

pluimveefotografen

*

St. Valentijns Dag

*

Kijk een duif, boek

*

Vieze broedmachine

*

18e Voorjaars(duiven)beurs

EXPO - HOUTEN

*

Meervallen grijpen duiven

*

Bert met zijn vliegkist

 

15 pagina’s - 1,42 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BUCKEYE

 

Mijn aandacht werd getrok­ken door iets bi­zars wat ik las over de Buc­keye kip­pen op de web­site van de ALBC, de Ame­rican Live­stock Breeds Con­ser­van­cy. Hoe­wel de ALBC een be­trouw­ba­re en hoog ge­waar­deer­de or­gani­sa­tie is, leek het me toch beter om die be­schrij­ving eens even te chec­ken bij de men­sen die dat het beste kun­nen we­ten: de fok­kers van dit oude Ame­ri­kaan­se kip­pen-ras.

 

Door : Elly Vogelaar

7 pagina’s - 690 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUIVEN IN INDIA

Deel 2

 

Dit artikel over de Indiase dui­ven­ras­sen sluit aan bij ons eer­der ge­pu­bli­ceer­de arti­kel in het au­gus­tus­num­mer van 2011. Som­mige ras­sen zijn ge­liefd van­wege het apar­te ge­luid dat ze pro­du­ce­ren. Een paar van die bij ons on­be­ken­de dui­ven zijn de Yahoo en de Gul Mehendi; ze zijn wel be­schre­ven in deel 1, maar er wa­ren toen nog geen foto’s be­schik­baar.

 

Door : Tanveer (India)

14 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘National Poultry

Show 2012’ van

Groot Brittannie

 

Een van de grootste pluim­vee­shows van het land, ge­hou­den in Stone­leigh Park, met meer dan 6000 in­zen­din­gen in 135 ras­sen hoen­ders, kriel­hoen­ders, een­den, gan­zen en kal­koe­nen. De show werd ge­hou­den op 17 en 18 no­vem­ber 2012.

 

Fotos : Robert Stephenson &

Tim Daniels (UK)

12 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Nationale Friese Sierduiven Show in Drachten, Nederland.

 

Foto’s: Henk Krans (NL)

6 pagina’s - 760 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Gallinova Show, met daarbij onder­ge­bracht de 65-jarige Ju­bi­leum­show van de Hol­land­se Krie­len Club, in Bar­ne­veld.

 

Foto’s : Ko Smidt en Ger Brouwer (NL)

9 pagina’s - 1MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De jaarlijkse clubdag & show van de Spe­ciaal­club voor Ibe­ri­sche Sier­dui­ven­ras­sen SIS in Den Haag (NL).

 

Foto’s: Jos van Dorp

5 pagina’s - 860 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De 100-jarige ju­bi­leum­show van de Win­scho­ter Pluim­vee en Ko­nij­nen Club WPKC in Zuidbroek (NL).

 

Foto’s : Berta v.d. Meer (NL)

6 pagina’s - 640 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

   

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg