AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

DECEMBER 2012

|  Jaargang 8  |  update 6  |  19 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

 

 

image005.gif

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Heel bijzonder boek

*

Verdwijnende kleur

*

Meer kleurpuzzels

*

Filmpje duivenshow USA

*

Kippen en medicijnen

*

Dode postduif uit de oorlog

*

Foto’s Hannover Show 2012

*

Nieuw duiventorenboekje

*

Laatste advertenties voor

showseizoen 2012/2013

 

18 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

MARIOLA en FLAMENCA

FOKKERS

 

De redactie van Aviculture Europe ging op bezoek bij drie enthousiaste fok­kers van de Portugese Mariola en de Spaan­se Flamenca; Bud Bergsma, Toon Hees­ters en Jan van Vliet. Alle infor­ma­tie van dit artikel komt vol­le­dig voor re­ke­ning van dit bij­zon­dere drie­tal en­thou­siaste fok­kers.

 

Door : Nico van Benten

17 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

GESTREEPTE

PLYMOUTH ROCKS

 

Al meer dan dertig jaar houd ik mij be­zig met het wel en wee van dit ras in Duits­land, en vanaf het begin was ik in de ban van de schoon­heid van dit ras, iets dat voort­duurt tot de dag van van­daag. Nu is mijn be­lang­rijk­ste zorg om het ras te bewa­ren voor de vol­gen­de gene­ratie.

 

Door : Volker Lortz (D)

9 pagina’s - 810 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

image005.gif

RUSTIG OP WEG

NAAR SUCCES !

 

Met hun maximum grootte van 20 cm be­ho­ren vijg­pape­gaaien tot de klei­nere soor­ten van de Orde Psitta­cifor­mes. In het broed­sei­zoen van  2012 heb­ben de Oranje­borst- en de Dub­bel­oog vijg­pape­gaaien op suc­ces­volle wijze een paar jon­gen groot­ge­bracht in Welt­vo­gel­park Wals­rode; het enige park in Duits­land waar men deze soor­ten kan zien.

 

Door : Anne Hoppmann en

Norbert Neumann (D)

6 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

Op Bezoek Bij

Denise Moss en

Rinke Berkenbosch

in Zuidwest Wales

 

Tijdens onze vakantie in Engeland en Wales deze zomer zijn we ook een paar dagen naar Denise en Rinke ge­weest. Onge­veer acht jaar geleden is Rinke geëmi­greerd naar Wales. Hier heb­ben zij vier hec­tare wei­land voor hun ruim 400 ganzen en 100 eenden.

 

Door : Sjaak v.d. Salm (NL)

10 pagina’s - 1,72 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

DE GANZENHOEDER

~ MIDWINTERSPROOKJE ~

 

Traditiegetrouw schreef een van onze mede­werkers weer een stem­mig ver­haal in winterse sferen, waarin onze geve­der­de vrien­den een rol spelen.

 

6 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

HOENDERRASSEN EN -RAS-

GROEPEN VAN DE BALKAN

 

Momenteel zijn er op het grondgebied van de Balkan­landen in totaal 29 kip­pen­ras­sen en meer dan 30 ras­groe­pen. Een groot deel hier­van zijn dub­bel-nut ras­sen, maar er zijn ook veel ras­sen ge­creëerd als sier­kippen. Het arti­kel geeft basis­infor­matie over de hoen­ders die van be­lang zijn voor de Euro­pese sier­pluim­vee­hou­derij.

 

Door : Hristo Lukanov (BG)

16 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

De Canaria Kropper

 

De Canaria Kropper behoort tot de Spaan­se of Ibe­ri­sche krop­pers, die in tegen­stel­ling tot de an­de­re krop­per­ras­sen een an­dere ge­schie­de­nis en weg heb­ben af­ge­legd. Zij kwa­men niet vanuit het Oos­ten maar vanuit Zuid-Ame­rika naar Eu­ro­pa. Dit is niet zo vreemd, aan­ge­zien héél Zuid-Ame­rika ont­dekt en geko­loni­seerd werd door Span­jaar­den en Portu­gezen.

 

Door : Renaat Crommen (B)

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Middagdipje?

*

Brakels op Duitse Show

*

Rode pootjes

*

Brakel kunstwerk

*

Rui

*

Seramaboekjes

*

Kerstwensen

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor het

showseizoen 2012/2013

 

14 pagina’s - 1,28 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

DELAWARE KIPPEN

 

De Delaware is een perfecte keuze als u wat kippen voor in de achter­tuin zoekt; ze zoe­ken zelf een deel van hun kostje bij el­kaar, zijn goed be­stand te­gen winter­kou en ook te­gen de hitte, en zijn mees­tal heel vrien­de­lijk en rus­tig en de hen­nen zijn goe­de leg­gers van een groot licht bruin ei.

 

Door : Elizabeth Holmes (USA)

7 pagina’s - 780 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

Nederlandse

Helmduiven

bij Henk de Vos

 

René Diels uit Tielen (Belgie) heeft al meer dan veertig jaar Nederlandse Helm­dui­ven op het hok. Op zoek naar an­dere dui­ven om zijn stam te ver­be­teren, ging hij op bezoek bij Henk de Vos in Schoon­hoven (NL), ook een groot lief­heb­ber van de Neder­landse Helm­duif. Want sa­men­werken is echt een goe­de zaak om vooruit te komen.

 

Door : Piet Steeman (B)

6 pagina’s - 560 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

OP ZOEK NAAR

DE LUIKSE VECHTER

 

In dit artikel beschrijf ik het verleden en heden van de Luikse Vechter; een der mooi­ste, maar zeer moei­lijk te fok­ken Bel­gisch vecht­hoen­der­ras­sen, niet meer ge­kend en ge­waar­deerd. Grote on­kunde, on­macht en ei­gen­zin­nig­heid zijn de groot­ste oor­zaken van de on­der­gang van één van onze na­tio­nale vecht­hoen­ras­sen en le­vend erf­goed.

 

Door : Pierre Vranken (B)

9 pagina’s - 725 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

TALENTENSHOW

 

De Talentenshow is een nieuwe opzet van de jong­die­ren­keu­ring van Pels en Pluim uit Mill. Het aan­tal die­ren was meer dan vol­doen­de, maar ook het aan­tal lief­heb­bers en pu­bliek was meer dan ver­wacht en - nog be­lang­rij­ker - ie­der­een vond het een erg mooi evene­ment. Mo­ge­lijk ook een idee voor andere vere­ni­gin­gen?

 

Door : Henk Berkers (NL)

4 pagina’s - 655 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

Reisverslag

Jaarvergadering

Oost-Europese

TuimelaarsClub

 

Op uitnodiging van het bestuur van bo­ven­staan­de Club en van­wege mijn bij­zon­dere inte­res­se voor de on­der­ge­brachte ras­sen in de Oost-Eu­ro­pese tuime­laar­fok­kers­club, ben ik eind sep­tem­ber naar Leip­zig af­ge­reisd. Ja, maar toen was ik er nog niet…

 

Door : Leo Hulst (Spanje)

6 pagina’s - 475 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Donau Bussen Show, Duitsland.

 

Foto’s: Mick Bassett (D)

11 pagina’s - 1,66 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image024.jpg

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Zaanstadshow in Zaandam (NL).

 

Foto’s: Bas Vingerhoed (NL)

4 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Jongdierendag van de Nederlandse

Javaclub in Barneveld (NL).

 

Door : Nederlandse Javaclub

5 pagina’s - 875 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

image005.gif

EUROPASHOW  LEIPZIG

 

Ze waren er allemaal; de inzenders, de be­zoe­kers, de pro­mo­tie­stands uit de di­ver­se Eu­ro­pese landen, en ook onze re­por­ters en foto­grafen.

 

Hier alvast ‘vers van de pers’ de eerste in­druk­ken van de Eu­ropa­show in Leip­zig; de beel­den spre­ken voor zich.

 

3 pagina’s - 515 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

   

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg