AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

OKTOBER 2012

|  Jaargang 8  |  update 5  |  17 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

Naamloos-2

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Gratis download duivenboek

*

Rote Erde

*

Blauwe Shumen

*

Platenbont

*

Mestkluitjes

*

De eerste keer…

*

Advertenties voor showseizoen

2012-2013

 

16 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

OP BEZOEK BIJ

JOS VAN DORP IN DE LIER

 

Zijn allereerste duif kwam hem letter­lijk aan­ge­waaid; het was een til­duif die tij­dens een wind­vlaag tegen de voor­ruit van hun wo­ning werd ge­kwakt. Jos en Riet ont­ferm­den zich over de duif en ga­ven hem de naam “de Zwer­ver”. Wat later kreeg hij van zijn va­der ter aan­vul­ling wat boeren Pauw­staar­ten ca­deau en zo be­gon het alle­maal.

 

Door : Nico van Benten

12 pagina’s - 915 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BELGISCH

VECHTHOEN :

OORSPRONG EN

RASKENMERKEN

 

‘Het Belgisch vechthoen is het grootste en sterk­ste ras van Eu­ro­pa en wordt be­schouwd als een van de bes­ten’, zo be­gint Jacque (1858) in zijn mono­gra­fie de be­schrij­ving van het ras. Het voor­komen van het ras wij­zig­de ech­ter re­gel­ma­tig door de tijd met tot gevolg dat er on­dui­de­lijk­he­den ont­ston­den over de oor­spron­ke­lijke ras­ei­gen­schap­pen.

 

Door : Gerald Louette (B)

6 pagina’s - 680 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS ER GEBEURD MET

De krulveerkropper

 

In 1997 werd de Nederlandse Krul­veer­krop­per in zijn land van oor­sprong er­kend als een nieuw ras. An­de­re lan­den volg­den, waar­onder Groot Brit­tan­nië, en deze duif was een tijdje erg po­pu­lair. Nu, 15 jaar la­ter, is er nog maar een handje­vol fok­kers van deze krop­per over in Ne­der­land, ter­wijl ze in an­de­re lan­den niet meer op de shows te zien zijn.

 

Door : Hein van Grouw

5 pagina’s - 360 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kippenren

Op bezoek bij

Marius Gahrmann

 

Wat is er toch mooier dan een en­thou­sias­te fok­ker ho­ren ver­tel­len over zijn hob­by en voor­al over ‘zijn ras’! De­ze keer la­ten we u ken­nis­ma­ken met Marius Gahrmann in Bos­koop, fok­ker van een oud Hol­lands ras, de Gro­nin­ger Meeuw kriel.

 

Door : Elly Vogelaar

10 pagina’s - 990 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ stress ~

 

Van nature zijn de meeste kippen laf­aards. Ze zijn bang voor hun ei­gen scha­duw. In het En­gels heet een laf­aard niet voor niets ‘chic­ken’! Pluim­vee zijn prooi­die­ren en door hun ge­ne­ti­sche code over­heerst het vlucht­in­stinct, zelfs als ze met de hand zijn groot­ge­bracht en tam. Angst creëert stress en er is een ge­gron­de me­di­sche re­den waar­om stress een ver­der ge­zon­de vo­gel ziek kan ma­ken.

 

Door : K. J. Theodore (USA)

5 pagina’s - 515 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPANSE KWARTELS

FOKKEN

 

Japanse kwartels zijn minder schuw dan an­de­re kwar­tel­soor­ten om­dat ze al sinds lan­ge tijd ge­do­mes­ti­ceerd zijn. Het zijn leu­ke huis­die­ren en veel men­sen die geen mo­ge­lijk­heid heb­ben om kip­pen te hou­den, kie­zen de­ze kwar­tels voor een vers eitje.

 

Door : Alexandra Douglas (USA)

8 pagina’s - 735 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Damascenerclub

Nederland

 

Op hun jaarlijkse clubdag blikten leden van de Da­mas­cener Club vooruit naar de ko­men­de Eu­ro­pese Da­mas­cener show in Fran­kenau 2013 in Duits­land. Een an­der the­ma was de ver­nieuw­de stan­daard. Het robijn­rode oog was weer in de stan­daard ver­meld; deze ras­ty­pi­sche uit­druk­king von­den de fok­kers al en­ke­le ja­ren een groot ge­mis. Ook werd het kras­pa­troon ver­dui­de­lijkt.

 

Door : Ben Kocken

3 pagina’s - 270 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Witte haan & rode wijn

*

Watervogeldagen

*

Moorkoppen

*

Albino

*

Selecteren voor de show

*

Cool!

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor het

showseizoen 2012-2013

 

18 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WELSUMER EI

HOORT ER GEWOON BIJ

 

De Welsumer is in eerste instantie be­kend ge­wor­den om de pro­duc­tie van gro­te ei­eren met een don­ker­bruine schaal met spik­kels. Het blijkt ech­ter dat we te­gen­woor­dig die mooie don­ker­brui­ne schaal­kleur met spik­kels aan het ver­lie­zen zijn.

 

Door : Marcel Eissens.

6 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODENA CLUBDAG

 

De Modena is een sierduif, die veel ei­sen stelt om een top­per te wor­den, maar ook een rus­tige aan­trek­ke­lijke duif op je hok, die zich be­slist niet laat ver­drin­gen. Het ras komt voor in prach­tige kleur­scha­ke­rin­gen, vaak is elk nest jon­gen weer een ver­ras­sing, wat de kleur be­treft. Een Mo­dena is een ju­weel om te zien in je vo­lière met een vriend­schap over de ge­hele wereld. Daar­om ook zo graag gewild.

 

Door : Ger Brouwer (NL)

6 pagina’s - 545 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

zijdehoendag

 

Al sinds een paar jaar heeft de Zij­de­hoen­club haar jong­die­ren­dag ver­an­derd in een ‘Zijde­hoen­dag’, die jaar­lijks in sep­tem­ber plaats­vindt in de Markt­hal te Barne­veld. Op deze dag kun­nen de fok­kers niet al­leen hun jon­ge, maar ook ou­de die­ren in­schrij­ven en showen. Daar­bij is ook een aparte klas­se inge­richt voor de Niet Er­ken­de kleu­ren; crea­ties van de aan­ge­slo­ten fok­kers en veelal die­ren die uit­ein­de­lijk ter er­ken­ning gaan.

 

Door : Frank Baltus, namens de

Zijdehoenclub Nederland.

5 pagina’s - 355 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Deel 2 van de sierduiven op de Cham­pion Show te Nieu­we­gein, ja­nua­ri 2012.

 

Foto’s : Mick Bassett (D) en

Sytze de Bruine (NL)

11 pagina’s - 1,25 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Watervogels op de Cham­pion Show te Nieu­we­gein, ja­nua­ri 2012.

 

Foto’s : Mick Bassett (D) en

Dirk de Jong (NL)

9 pagina’s - 1,35 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De jaarlijkse show van de Canberra Quean­beyan Poul­try Club Au­stralië in Au­gus­tus 2012.

 

Door : Greg Davies (Australië)

3 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Ierse NFPA Nationale Jonge Dui­ven Show, 11 Augustus 2012.

 

Door : Kevin Kelly, met

foto’s van Owen Fitzgerald (Ierland)

5 pagina’s - 425 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

   

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg