AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

AUGUSTUS 2012

|  Jaargang 8  |  update 4  |  18 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 A

 

*

Persbericht Champion Show

*

Rectificatie Luikse vechter

*

Pauw met witte kuikens

*

Duivennieuwsbrief

*

Nieuw boek: Marans

*

Duiven en hitte

*

Advertenties voor showseizoen

2012/2013

 

19 pagina’s - 2 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MOOKEE

 

Wat kan ik u vertellen over de Mookee, wat nog niet is gezegd? Waar­schijn­lijk heel wei­nig, maar mis­schien kan ik het ras in een ander per­spec­tief plaat­sen, vanuit zowel de Britse als de Eu­ro­pese (vaste­land) stand­punten. En na­tuur­lijk kan ik u ver­tel­len uit ei­gen er­va­ring, over de ver­te­de­rende kwali­teiten van dit mooie oude ras.

 

Door : Mick Bassett (D)

10 pagina’s - 915 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CUBALAYA

Een ras met ritme in het bloed

 

De Cubalaya komt van Cuba. Dit Cari­bi­sche ei­land is de baker­mat van de Cha-Cha-Cha en de Conga volks­dans, en ook van het bij­zon­dere en eni­ge kip­pen­ras dat daar ooit gefokt is, de Cuba­laya.  Logisch dat deze hoen­ders vita­liteit en rit­me in het bloed heb­ben.

 

Door : Michael Kruppert (D)

8 pagina’s - 830 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.  Op bezoek bij

Sjaak van der Salm, Westland

 

We hoeven niet te twijfelen of we op het juis­te adres zijn… In de aan­bouw van hun huis, aan de voor­zijde - bij ie­der­een in ge­bruik als schuur - heeft Sjaak in het voor­jaar op­fok­hokjes ge­maakt voor de kui­kens. Op de stoep staan regel­matig kin­de­ren met hun neus tegen het gla­zen raam om te kij­ken naar de klei­ne kip­pen- en een­den­kuikens. Zelfs school­juffen met hun klasje lopen er graag voor om.

 

Door : Elly Vogelaar

12 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE Sebastopol gans

Deel 2.  De Sebastopol gans in

Groot Brittannië

 

Veel dat geschreven is over de intrede van de Sebas­topol gans in de ‘pluim­vee arena’ - en al­ge­meen ge­accep­teerd is - is spe­cu­la­tief of goed­deels een her­ha­ling van fou­ten van eer­dere schrij­vers. Ik hoop met deze samen­vat­ting een en ander recht te zetten.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

12 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

qualzüchten

 

Per 1 november wil de Duitse overheid een ten­toon­stel­lings­ver­bod in­stel­len voor de zgn. ‘qualzüchten’ (dier­kwel­ling door fok­ken op be­paal­de ei­gen­schap­pen). Dit zal grote ge­vol­gen heb­ben voor het ten­toon­stel­len  van sier­pluim­vee en duiven.

 

Wij ontvingen een schrijven over de nieuw op­ge­richte orga­nisatie ARGE - tot be­houd van diver­siteit bij de pluim­vee- en dui­ven­ras­sen, met de moge­lijk­heid om een pro­test te laten horen.

 

Tevens een schrijven van Wilhelm Riebniger, voorzitter van het Duitse Bonds­bureau BDRG.

3 pagina’s - 130 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1 B

 

*

Gratis boekje duiventorens

*

Zuidduitse Monnikduif

*

Bali eenden

*

Vakantiefoto’s

*

Tentoonstellingskalender

*

Advertenties voor het

showseizoen 2012/2013

 

17 pagina’s - 1,54 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ probiotica ~

 

Probiotica zijn voedings­sup­plementen van le­ven­de bac­te­riën die het aan­tal 'goe­de' bac­teriën (micro­flora) verho­gen, die no­dig zijn in het darm­kanaal om voed­sel goed te kun­nen ver­wer­ken. In de com­mer­ciële pluim­vee­in­du­strie is het ge­bruik van pro­bio­tica als da­ge­lijks sup­ple­ment al uit­ge­groeid tot een po­pu­laire rou­tine. Ook wij kun­nen ge­bruik ma­ken van pro­bio­tica voor onze hobby­kip­pen of duiven.

 

Door : K. J. Theodore (USA)

5 pagina’s - 690 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois le Duc

op hokbezoek bij

de Prachtduif in

Turnhout - België

 

Op 12 mei gingen 16 leden van sier­dui­ven­vereni­ging Bois le Duc in Ros­ma­len op weg naar Turn­hout, waar zij vier dui­ven­fok­kers van de Ko­nink­lijke ver­eni­ging De Pracht­duif be­zoch­ten, al­waar zij een grote ver­schei­den­heid aan ras­sen te be­won­deren kre­gen.

 

Door : Ton Brouwers

8 pagina’s - 765 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPEN IN AFRIKA

 

Mijn twee oudste dochters verbleven in Afri­ka, in di­ver­se lan­den, totaal ruim an­der­half jaar. Ze maak­ten volop fo­to’s van kip­pen, want ze weten dat ik een en­thou­siast kip­pen­fok­ker ben. Reden voor mij om me ook eens te ver­die­pen in de Afri­kaan­se pluim­vee­ras­sen. Dit ar­ti­kel is een com­bi­natie van mijn on­der­zoek - samen met Elly Voge­laar - en de er­va­ring van mijn twee doch­ters.

 

Door : Luuk Hans en Elly Vogelaar

15 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De DUIVEN VAN

MesopotamiË

 

Mesopotamië, het land tussen de rivie­ren Eufraat en Tigris, wordt gezien als een van de oor­sprong­ge­bie­den van de hui­di­ge gedo­mes­ti­ceer­de dui­ven. Daar­naast is het ook de oor­sprong van de Rots­duif (Co­lum­ba livia), de voor­ou­der van alle gedo­mes­ti­ceer­de dui­ven­ras­sen die we heden ten dage ken­nen.

 

Door : Josip Pekanovic, Servië.

Met dank aan Thomas Hellmann,

Duitsland.

4 pagina’s - 300 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OERHOLLANDSE

ERFDIEREN OP HUN BEST

 

Zondag 3 juni waren de boer­de­rij­die­ren van vroe­ger te  zien in Arnhem. On­der het mot­to ‘Beleef nu de dieren van toen’ werd de der­de Na­tio­nale Dag van het Le­vend Erf­goed ge­hou­den op de stads­boer­de­rij in de wijk Pre­sik­haaf van Arn­hem.

 

Door : Nonja Remijn (NL)

9 pagina’s - 1,67 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAT MEEN JE NIET!

 

Hoe meer ik met mensen over duiven praat, hoe meer ik er ach­ter kom dat de dui­ven­hob­by een ver­bor­gen hob­by is, slechts be­kend bij de men­sen die dui­ven hou­den. Vaak praat men er ge­woon niet over in de hoop dat het dan ook geen pro­ble­men op­le­vert met de bu­ren of be­paal­de in­stan­ties.

 

Door : Bill Burnside (USA)

4 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGELSE VECHTKRIELEN

KIJKEN IN HET LAND VAN

OORSPRONG

 

Deel 2. de Carlisle Show

 

Deze ééndaagse show wordt altijd ge­hou­den op de 1e za­ter­dag van de maand ja­nua­ri en ge­or­ga­ni­seerd door de Old En­glisch Game Club. Dit jaar wa­ren er 1378 die­ren inge­schre­ven; 354 grote Oud En­gel­se Vech­ters en 1024 Oud En­gel­se vecht­krie­len. Dit zijn aan­tal­len die men ver­der ner­gens aan­treft.

 

Door : Ferdinand van der Wal

8 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Sierduiven op de ONETO in Enschede, de­cem­ber 2011.

 

Foto’s : Dick Hamer en

Sytze de Bruine.

14 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Hoenders en Siervogels op de Cham­pion Show in Nieuwegein, januari 2012.

 

Foto’s : Dirk de Jong

5 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

16e Internatio­nale Expositie in Grasse, Frank­rijk, oktober 2011.

 

Door : Jean Michel Paulin (F)

4 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg