AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

JUNI 2012

|  Jaargang 8  |  update 3  |  15 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Internationale contacten

*

Valenciana fokkers &

Marchenero kroppers

*

Voor een verzamelaar ?

*

Eiloos kuiken

*

Boek gratis te downloaden

*

Franse scharrelkippen

*

Nieuw boek: Genetica van

de Kippenextremiteiten

*

Koninklijke onderscheiding

*

Nieuw: Biologisch voer

*

De eerste advertenties voor

showseizoen 2012/2013

 

26 pagina’s - 1,9 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KRULDUIVEN

IN REICHENSCHWAND

 

Na enkele jaren niet in de gelegenheid te zijn geweest, ver­trok ik op don­der­dag 12 jan. naar deze spe­ciale show; een ritje van iets meer dan 600 km… je moet het er maar voor over heb­ben, maar je krijgt wel waar voor je geld. En er zat wat moois! Wat te den­ken van 17 maal het hoog­ste pre­di­caat.

 

Door : Ton Brouwers

7 pagina’s - 585 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGELSE VECHTKRIELEN KIJKEN IN HET LAND VAN OORSPRONG

 

Deel 1 - van Zuid Engeland naar

Noord Ierland

 

Als liefhebber van de Engelse vecht­krie­len, zowel de Oud En­gel­se als de Mo­der­ne, wil je toch zo­veel mo­ge­lijk op de hoog­te blij­ven van het stand van het ras. Daar­om pro­beer je  re­gel­matig de be­lang­rijk­ste bui­ten­land­se show te be­zoe­ken, en als je daar dan toch bent, ook meteen een aan­tal fok­kers.

 

Door : Ferdinand van der Wal

11 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Sumatra krielen

 

Sumatra krielen moeten de tijd krijgen om uit te groei­en, zowel de ha­nen als de hen­nen. Zeker de ha­nen heb­ben veel tijd no­dig om uit te groeien. Pas na de rui in hun twee­de jaar kan je ze be­oor­delen. Dat is vol­gens mij dan ook één van de re­de­nen dat je ze niet zo vaak op shows tegen­komt.

 

Door : Martin Timmerman

7 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

WILDE DUIVEN

IN NEDERLAND EN BELGIË

 

In ons eigen land komen 5 ver­schil­len­de dui­ven­soor­ten voor: de rots­duif, de hout­duif, de holen­duif, de Turkse tortel en de zomer­tortel. Deze soor­ten zijn leuk en inte­res­sant om mee te kwe­ken. Zelf kweek ik met alle 5 van de hier­bo­ven ge­noem­de soor­ten. In dit arti­kel wil ik graag mijn kweek­er­va­rin­gen met deze dui­ven met u delen.

 

Door : Jan Willem Schrijvers

9 pagina’s - 875 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ bessen voeren ~

 

Ik voer graag kruiden, groenten, bes­sen en no­ten aan mijn kip­pen. Hoe meer varia­tie hoe be­ter, dus ben ik al­tijd op zoek naar meer. De twee­de helft van het jaar zijn het vooral bes­sen en bot­tels die overal gra­tis kun­nen ver­za­meld wor­den. De mees­te van de­ze bes­sen be­vat­ten caro­teen en veel vita­mi­nes.

 

Door : Paul Cuypers (België)

6 pagina’s - 560 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GENTSE KROPPER,

EEN EIGENZINNIGE DUIF

 

Het zien van een Gentse Kropper op ten­toon­stel­lin­gen, in vrije vlucht of ge­woon op het hok is een ge­not en een ple­zier om te zien. Wei­nig ras­sen com­bi­ne­ren zo­veel ei­gen­schap­pen in één en­ke­le duif. De Gentse Krop­per moet naast een im­po­sant blaas­werk, prach­tig type en stand ook nog de juis­te te­ke­ning en kleur be­zit­ten. Dit maakt de Gentse Krop­per ook zo’n pa­rel­tje om op hok te heb­ben.

 

Door : Maarten Mees (België)

5 pagina’s - 330 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudste

broedmachines

werken nog

 

In onze huidige pluimveeboe­ken vin­den we nog altijd de ver­mel­ding dat de oudst be­ken­de ma­nier van kunst­ma­tig broe­den, een uit­vin­ding was van de Egyp­te­naren. Men wist niet precies hoe ze dat de­den, maar de wens om kunst­ma­tig eie­ren uit te broe­den speel­de in vele lan­den. Nu, vele eeu­wen later heb­ben wij per­fec­te broed­ma­chi­nes, maar on­langs hoor­den wij dat deze tradi­tio­nele broed­ma­chi­nes in Egypte nog steeds dienst doen!

 

Door : Dr. Olaf Thieme PhD,

Dr. Elio Corti en Elly Vogelaar

14 pagina’s - 950 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kippen IN SOORTEN EN

MATEN in Ghana

Een reisimpressie

 

Dit fotoverslag geeft een brede kijk op ‘de kip’ en kip­pen alge­meen. De kip als on­der­deel van de Gha­nese maal­tijd, de kip in de kunst, de kip als ge­bruiks­voor­werp. Waar je ook bent in Gha­na, op de veer­boot, in de leer­looie­rij, in de stad, in de bui­ten­wijk, op het plat­te­land, over­al zijn kip­pen.

 

Door : Hans Heemskerk

6 pagina’s - 850 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image013.gif

 

 

DE VROUW VAN

DE DOKTER

 

Sinds het eind van de 19e eeuw staan de Khaki Camp­bell een­den be­kend om hun feno­me­nale pro­duc­tie van grote wit­scha­lige eie­ren; dus tot op he­den al een pe­rio­de van 111 jaar, en toch is er ver­ba­zend wei­nig be­kend over de ach­ter­grond van zowel  Mw. A. Camp­bell als van haar crea­ties, de Camp­bell eend en de Khaki Camp­bell eend.

 

Door : Jonathan Thompson (UK)

8 pagina’s - 635 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGAARSE

SIERDUIVENRASSEN

op de Nationale Show in

Targovishte, Bulgarije

 

De showhallen van de Art Gallery, in de pitto­reske plaats "Borovo oko" wa­ren ge­vuld met meer dan 900 die­ren van ver­schil­len­de sier­dui­ven- en pluim­vee­ras­sen. Zoals ge­woon­lijk waren de dui­ven het meest ver­ te­gen­woor­digd, met meer dan 880 dier­en in 64 ras­sen; 18 Bul­gaar­se ras­sen en 46 bui­ten­land­se ras­sen.

 

Door : Hristo Lukanov

6 pagina’s - 790 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Een verslag van de Europese Show voor Cochin­krie­len, ja­nua­ri 2012 in Es­sen, Duits­land.

 

Door : Ardjan Warnshuis (D)

5 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De duiven op de Champion Show, ja­nu­a­ri 2012, Nieuwegein (NL). Let op, dit is een erg groot be­stand!

 

Foto’s : Dick Hamer

14 pagina’s - 2,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Nationale Show van Bel­gië, januari 2012, in Ranst (B).

 

Foto’s: Dirk de Jong

9 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg