AVICULTURE EUROPE

NEDERLANDS

DIGITAL MAGAZINE

ENGLISH

 

 

April 2012

|  Jaargang 8  |  update 2  |  18 artikelen  |

 

Info 2.gif 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Data Champion Show 2013

*

Kleurslag bobtail ontrafeld

*

Broeden

*

75 jaar De Zwarte Vogel

*

Update rassen/kleurslagen

*

Duif-mysterie opgelost

*

Belgische Krielhoenders

*

De winter was erg koud

*

Roze ei – niet voor Pasen!

*

Filmpjes

 

22 pagina’s - 1,2 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

LENTE

 

In Europa is het nu lente. Overal zien we jonge dieren; niet alleen bij de fok­kers, maar ook in de na­tuur.  Dat levert fraaie plaat­jes op, die wij u niet wil­len ont­hou­den.

 

Door : Redactie Aviculture Europe

7 pagina’s - 1,6 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWIKKELINGEN BIJ DE

AMERICAN SHOWRACER

 

Na 15 jaar is de conclusie helaas zo, dat we met het ras in Europa wei­nig vor­de­rin­gen heb­ben ge­maakt, fei­te­lijk zijn we een beetje stil blij­ven staan. De kloof tussen Euro­pa en het land van oor­sprong Ame­rika leek alleen maar gro­ter en gro­ter te wor­den. Nu lijkt het er toch op dat Eu­ro­pa (de lan­den om ons heen) eindelijk het Ame­ri­kaan­se stan­daard ide­aal gaat vol­gen.

 

Door : Jos de Poel

7 pagina’s - 480 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CHABO

 

De Chabo, vroeger ook wel Japanse kriel ge­noemd, is een oor­spron­ke­lijk krie­len­ras dat vanuit Japan de wereld heeft ver­overd.  Het ras is meer­de­re hon­der­den jaren oud en vond zijn weg naar de rest van de wereld eind ne­gen­tien­de, maar vooral in de eer­ste helft van de twin­tig­ste eeuw.

 

Door : Arjan Warnshuis (D)

8 pagina’s - 810 kB

+ een extra bijlage van 7 pagina’s

foto’s! (840 Kb)

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn ervaringEN met

de Chabo

 

Ik fok al meer dan 40 jaar sierkippen, zo­wel gro­ten als krie­len, en als ie­mand me des­tijds ge­zegd zou heb­ben dat het ras wat ik het leuk­ste zou vin­den, de Chabo zou zijn, zou ik ge­ant­woord heb­ben dat ik dat ras echt nooit zou gaan hou­den. Maar hoe an­ders kan het lopen…

 

Door : Greg Davies (Australië)

5 pagina’s - 600 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekans fokken

 

Toekans zijn kleurrijke vogels uit Zuid-Ame­rika. Ze be­ho­ren tot de fa­mi­lie Ramp­has­tidae, die allen een ka­rak­te­ris­tie­ke grote sna­vel heb­ben, ver­ge­le­ken bij hun li­chaams­groot­te. In to­taal zijn er 34 soor­ten bekend. Het fok­ken van toe­kans in ge­van­gen­schap ge­beurt slechts zel­den.  Welt­vo­gel­park Wals­rode was de eer­ste in­stel­ling ter we­reld die ging fok­ken met de toe­kans.

 

Door : Jürgen Vielguth,

Kerstin Kirchhöfel, Timo Allner en

Anne Hoppman (D)

6 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ kuikens opfokken ~

 

Fokkers die kippen fokken om mee te sho­wen, ge­brui­ken mees­tal een broed­ma­chi­ne om de eie­ren uit te broe­den. Kunst­ma­tig broe­den is vrij een­vou­dig. Na het uit­ko­men zijn kui­kens al direct vrij zelf­stan­dig, al heb­ben ze toch wel enige es­sen­tiële zaken nodig om een goe­de start te ma­ken. Dus, wat is er nodig?

 

Door : Greg Davies (Australië)

6 pagina’s - 510 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek de Franse

tentoonstellingen

Deel 6 - slot

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zit­ter van de Fran­se Spe­ciaal­club voor de ori­gi­nele Ita­liaan­se Sier­dui­ven­ras­sen (Club Fran­çais des Pi­geons d'Ori­gine Ita­lien­ne CFPOI). Dit is de laat­ste afle­ve­ring, met de Shows in An­gou­lême, Bo­zouls, Avig­non, Non­tron en La Tour Blan­che.

 

Door : Redactie AE en

Patrick Gonzales (F)

8 pagina’s - 800 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOENDERS OP DE

NOORDSHOW 2012

Deel 1

 

Het totaal aantal ingezonden dieren op de Noord­show 2012 zat dicht tegen de 11000 - een record­aantal!  In de af­de­ling ‘pluim­vee’ wer­den bijna alle er­ken­de ras­sen in­ge­zon­den. Wij be­per­ken ons in dit verslag tot de hoen­ders en dwerg­hoen­ders, en in het bij­zon­der de ras­sen die hier hun jaar­lijk­se club­show had­den on­der­ge­bracht.

 

Door : Redactie AE

10 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOENDERS OP DE NOORDSHOW 2012

Deel 2

 

Een vervolg van het verslag van de Noord­show 2012. In dit deel staan vooral de kriel­hoen­ders in de schijn­wer­pers. Neem met ons een kijkje in de hal en volg ons bij onze wan­de­ling langs de kooien ….

 

Door : Redactie AE

14 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

Onze trip naar

Straubing

 

In december vorig jaar begon het al te krie­be­len. De dui­ven­markt in Strau­bing, één van de groot­ste in Eu­ro­pa en ie­der jaar op 6 ja­nu­ari, zat er weer aan te ko­men. De be­lang­stel­ling is gi­gan­tisch groot; ’s mor­gens in alle vroeg­te staan er al mas­sa’s men­sen te wach­ten om de hal­len bin­nen te ko­men.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

8 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 juni 2012

LEVEND ERFGOED DAG

 

Op 3 juni a.s. zullen ruim 400 dieren op be­zoek zijn bij Stads­boer­de­rij West­Pre­sik­haaf in Arn­hem. Maar geen ge­wo­ne die­ren, nee, die­ren van ras­sen die al­leen de ou­de­ren onder u zich nog zul­len kun­nen her­inne­ren. Ras­sen van vroe­ger. Ro­buust en stoer van bouw. Zacht­aar­dig en lief van ka­rak­ter. En prach­tig om naar te kij­ken.

 

Door : Nonja Remijn - Stichting Zeldzame Huisdierrassen

4 pagina’s - 640 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAARTLOOSHEID:

RASKENMERK OF

AFWIJKING?

 

Een aantal hoenderrassen kennen de staart­lo­ze va­riant, ofte­wel de zo­ge­naam­de bol­staart. De staart­loos­heid is ge­ba­seerd op  het ont­bre­ken van de laat­ste (staart) wer­vels en is een do­mi­nan­te ei­gen­schap. Voor som­mige ras­sen is het ras­ei­gen. Voor de mees­te men­sen zijn staart­loze kip­pen vooral een cu­rio­si­teit.

 

Door : Luuk Hans (NL)

4 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Een verslag van de Gallinova show (NL).

 

Door : M. Zwanenburg (NL)

Foto’s : E. Meerveld (NL)

9 pagina’s - 920 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

De Keistadshow - Sierduiven (NL).

 

Door: Sytze de Bruine (NL)

15 pagina’s - 1,8 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Het 3e Belgische Krielenfestijn in Vee­nen­daal (NL).

 

Tekst : Hans Heemskerk

Foto’s : ZOBK Club

6 pagina’s - 625 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 4.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

 

Oost-Vlaamse provinciale wedstrijden in Merel­beke (België), 21-23 oktober 2011, met het Eu­ro­pees ras­kam­pioen­schap voor de Gentse Kropper.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

Verslag van de Europese Gentse

Kropper Show : Maarten Mees (BE)

8 pagina’s - 970 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg