AVICULTURE EUROPE

 

 

Augustus 2011

|  Jaargang 7  |  update 4  |  14 artikelen  |

 

 

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Lachkip

*

Erkenning van de

Amsterdamse Hoogvlieger

*

Bijzondere Wisselbekers

*

Tentoonstellingskalender

2011-2012

*

Promotie voor de Mooiste

Shows in Nederland

 

25 pagina’s - 1,8 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

De Steiger Kropper

 

De Steiger Kropper is onze aandacht vol­ko­men waard. Hij heeft een aantal plus-pun­ten, die dit ras zeer bij­zon­der maken. Maar om het bij­zon­dere van dit ras te leren ken­nen, moet je dit ras op je hok mee­maken; dan valt op de eer­ste plaats het vro­lijke ka­rak­ter op, de bij­zon­dere vlieg­stijl, de grote pro­duc­tie en de zorg voor haar jon­gen.

 

Door : AE / dank aan de speciaalclub

11 pagina’s - 480 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image031.jpg

 

 

KIPPENREN

Oud Engelse Vechtkrielen

bij Jan Sonnemans

 

De oplettende lezer is de naam Jan Son­ne­mans ook in het april­num­mer te­gen­ge­ko­men; een Duit­se Mo­de­na van Jan werd na­me­lijk uitge­kozen als Alge­meen Kam­pioen van het vir­tuele sier­duiven­kam­pioen­schap dat Avi­cul­ture Europe geor­ga­ni­seerd had.  Be­hal­ve dui­ven­fok­ker, bleek Jan ook een ver­dien­ste­lijk fok­ker van Oud En­gel­se Vecht­krie­len te zijn.

 

Door : Elly Vogelaar

8 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image032.jpg

 

 

FLORIDA STATE FAIR

Februari 2011

 

Wat was het weer een bele­venis, de dui­ven­pre­sen­ta­tie op de Fair. Hon­der­den men­sen be­zoch­ten onze dui­ven­pre­sen­tatie, stel­den aller­lei vra­gen, wil­den een duif aan­ra­ken of even vast­hou­den. Voor veel kinderen - maar ook ou­de­ren! - was het de eer­ste keer in hun leven dat ze een duif in hun han­den had­den.

 

Door : Bill Burnside (USA)

5 pagina’s - 600 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image033.jpg

 

 

BRAKELS EN

BRAKEL KRIELEN

 

Brakels behoren tot de landhoenders; ze zijn voor een land­hoen vrij fors. Door hun ge­ban­de te­ke­ning heb­ben ze een aan­trek­kelijk ui­ter­lijk; ze zijn op ten­toon­stel­lingen een aparte ver­schij­ning. Hoe­wel ze op een be­perk­te ruim­te te hou­den zijn, heb­ben ze zeker de voor­keur voor een vrije uit­loop. Op deze wijze wer­den ze vroe­ger rondom Bel­gi­sche boer­de­rijtjes ge­hou­den.

 

Door : Jan Schaareman

11 pagina’s - 2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image034.jpg

 

 

DUIVEN IN INDIA

 

Er zijn een aantal dui­ven­rassen die al­leen in India voor­ko­men. Het unie­ke van deze India­se dui­ven is dat ze niet al­leen erg mooi zijn, maar ook heel goed kun­nen vlie­gen; het zijn voor­na­me­lijk hoogvlie­gers. In India zijn maar wei­nig fok­kers van sier­dui­ven en er wor­den vrij­wel geen shows ge­hou­den, om­dat er geen sier­dui­ven­clubs zijn.

 

Door : Tanveer (India)

9 pagina’s - 600 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image035.jpg

 

 

ONS WATERHOEN KUIKEN

 

Onze oudste kwam ermee aan­zet­ten…. Hij en zijn vrien­din had­den het dier­tje luid pie­pend naast een fiets­pad zien lopen. Ge­luk­kig heb­ben ze ge­zond ver­stand en heb­ben het beestje eerst ge­la­ten waar het was. Echter op hun terug­weg rende het beest­je nog steeds luid pie­pend in het rond. Ze heb­ben ge­zocht maar kon­den geen moe­der ont­dek­ken en heb­ben het kui­ken toen maar mee­ge­no­men.

 

Door : Johanna Snijder

4 pagina’s - 425 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image036.jpg

 

 

Ontdek de Franse

tentoonstellingen

Deel 2

 

Een bijdrage van Patrick Gonzales, de voor­zit­ter van de Franse Spe­ciaal­club voor de ori­gi­nele Ita­liaan­se Sier­dui­ven­ras­sen (Club Français des Pi­geons d'Ori­gine Ita­lienne CFPOI). In deze af­le­ve­ring een kijk­je op de jaar­lijk­se EX­PO­Si­TION de LIMO­GES en info over hun Show in 2011.

 

Door : Redactie AE / Patrick Gonzales

en Robert Demars (F)

7 pagina’s - 650 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image037.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

Wat is er mis met dat ei ?

 

Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat er iets mis is met een ei. Soms zijn die din­gen niet mak­ke­lijk te ver­kla­ren, maar ze zul­len echt niet elke keer ge­beu­ren als die kip een ei legt; soms is er wél een ver­kla­ring voor, zodat je ge­rust­ge­steld bent. En in geval dat je kip­pen re­gel­ma­tig ‘slechte’ eie­ren leg­gen, ho­pen we dat je in dit ar­ti­kel een oor­zaak en een op­los­sing vindt.

 

Door : Redactie AE

6 pagina’s - 200 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image038.jpg

 

 

DE GESCHIEDENIS VAN

DE KRULDUIF

in het Verenigd Koninkrijk

 

Waar precies de krulduif oor­spron­ke­lijk van­daan komt zal waar­schijn­lijk wel nooit be­kend wor­den, maar al­ge­meen aan­vaard is dat het er­gens in het ‘ver­re Oos­ten’ moet zijn. On­om­sto­te­lijk feit is dat de krul­duif één van de oud­ste dui­ven­ras­sen is. In Enge­land wer­den de eer­ste krul­dui­ven al ge­hou­den en be­schre­ven in het be­gin van de 18de eeuw.

 

Door : Paul Allen (UK)

5 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image039.jpg

 

 

ZONDAGMARKT IN

ILLERTISSEN, DUITSLAND

 

Op 10 juli 2011 ging ik naar de we­ke­lijk­se zon­dag­markt van de Klein­dier­ver­eni­ging in Iller­tissen (D). De markt wordt het ge­hele door jaar gehouden, elke zon­dag­och­tend van 7 tot 11 uur. Ik vond het goed geor­ga­ni­seerd, geen rom­mel, cafe­taria aan­wezig en voor elk wat wils zoals u ziet.

 

Door : Mick Bassett (D)

8 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image040.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer : een ver­slag van de hoen­ders op de ten­toon­stel­ling in Aar­schot (B).

 

Door : Dirk de Jong

5 pagina’s - 1150 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image041.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer : de Bega Poultry Club Show in Bega, New South Wales, Australië.

 

Door : Greg Davies (Australië)

3 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top