April 2011

|  Jaargang 7  |  update 2  |  13 artikelen  |

 

 

 

image001.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Woordje van de redactie

*

Bijzondere kleurslag

*

De Ieren komen er aan!

*

Blackpool 2011

*

Japanse kippenrassen

*

Hyacintduiven aanbod

*

Blauwe Marans

*

Verdwenen duivenras

*

Europese Brahmashow

*

Agenda 2012

 

19 pagina’s - 1,4 Mb

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

 

Interview winnaars

1ste VIRTUEEL

KAMPIOENSCHAP

 

Op zaterdag 2 april jl. werden de prij­zen uit­ge­reikt aan de drie win­naars van het 1ste Vir­tueel Sier­dui­ven­kam­pioen­schap 2010 - 2011. Jan Sonne­mans uit So­me­ren was de Al­ge­meen kam­pioen met een blauw-zwart­ge­ban­de Duit­se Modena Gazzi. Jan Sonne­mans wist dat we kwamen, maar we had­den hem nog niet verteld om wel­ke prijs het specifiek ging.

 

Door : Redactie AE

6 pagina’s - 360 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

BULGAARSE

PLUIMVEE RASSEN

 

De pluimveefokkerij was vroe­ger heel be­lang­rijk voor Bul­ga­rije. In 1967 was Bul­ga­rije de derde exporteur van pluim­vee­pro­duc­ten na Neder­land en Polen. Er wer­den enige hoog­pro­duc­tie­ve Bul­gaar­se ras­sen ge­creëerd, zo­als de rode Staro Zagora kip en men be­gon met de ver­ede­ling van de Zwar­te Shumen kip en de witte Ben­kovski gans.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

9 pagina’s - 1100 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

UITSLAG 1ste VIRTUEEL

SIERDUIVENKAMPIOENSCHAP

 

We mogen gerust spreken van een onge­kend succes, want 5461 en­thou­siaste be­zoe­kers die hun stem uit­brach­ten had­den we niet ver­wacht. Ook de deel­ne­men­de lief­heb­bers, die samen 36 sier­dui­ven had­den inge­bracht en waar­van de foto­kwa­liteit ons zeker niet is tegen­ge­val­len, heeft ons blij ver­rast.

 

Door : Redactie AE

7 pagina’s - 620 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

PAASEIEREN IN HET

WELTVOGELPARK

in Walsrode (D)

 

Tinamoes - ook wel stuit­hoen­ders ge­noemd - lij­ken wel wat op saai ge­kleur­de kip­pen, maar de struc­tuur van hun eieren is heel bi­jzonder; er is niets ver­ge­lijk­baars te vin­den in de vogel­wereld. Af­han­kelijk van de soort varieert de kleur van cho­co­la­de­bruin tot eme­rald­groen of tur­quoise / blauw. Daar­bij heb­ben ze een heel bij­zon­de­re por­se­lein­glans.

 

Door : Simon Bruslund

en Wolfgang Magnus (D)

6 pagina’s - 430 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image011.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

- Het Kippenhok -

 

Voordat je kippen gaat kopen, moet je eerst een kip­pen­hok hebben. En als je kip­pen niet los in de tuin kun­nen/mo­gen lo­pen, heb je ook een ren nodig. Op het inter­net zijn vele sites te vinden met voor­beel­den van zelf­bouw kip­pen­hok­ken. On­danks dat willen wij toch graag en­kele al­ge­me­ne re­gels geven waar­aan elk hok dient te vol­doen, want het al of niet luk­ken van het hou­den van kip­pen hangt voor een zeer groot ge­deelte af van hun huis­ves­ting.

 

Door : Mick Bassett (D) en Elly Vogelaar

7 pagina’s - 760 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image013.jpg

 

 

Isabel

bij Steigerkroppers

 

De ervaringen bij de fok van de Isa­bel­kleu­rige Stei­ger­krop­pers, werden eer­der ge­pu­bli­ceerd in het ju­bi­leum­boekje van de Stei­ger­krop­per Club in het jaar 2000, bij gele­gen­heid van hun 25-jarig be­staan. Het onder­werp is er thans niet min­der ac­tu­eel om. De kleur­slag is een van de mooi­ste en meest uit­da­gen­de van het ras, maar het ri­si­co van een te­leur­stel­ling bij on­vol­doen­de fok­ken­nis, is erg groot.

 

Door : Redactie AE

6 pagina’s - 300 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

De geschiedenis van de

domesticatie van de

ZWAANGANS

(Anser cygnoides)

in het Westen

 

Ds. E.S. Dixon was zich terdege bewust van de wir­war van in­for­ma­tie over ge­do­mes­ti­ceerde Azia­tische Gan­zen toen hij schreef in 1848: “Ver­war­ring en ver­bijs­te­ring over­valt ie­der die deze vogel pro­beert te tra­ceren in onze boe­ken van de na­tuur­lij­ke historie.” Maar laten we be­gin­nen bij het be­gin; on­langs is aan­ge­toond dat de wilde Zwaan­gans al zo’n 360.000 jaar ge­le­den be­stond.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

9 pagina’s - 535 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image017.jpg

 

 

ERKENNINGEN NOORDSHOW

2011

 

De Noordshow is de Nationale Bonds­show voor hoen­ders, dwerg­hoen­ders, sier- en wa­ter­vo­gels, en daar­mee dé show waar nieu­we ras­sen en/of kleur­sla­gen ter erken­ning wor­den aan­ge­boden.

 

Door : Redactie AE

4 pagina’s - 700 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image019.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer een ver­slag van de Noord­show.

 

Door : Diverse auteurs en fotografen

10 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image021.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer Schoon­heids­post­dui­ven op de Delta Show.

 

Door : Sytze de Bruine

8 pagina’s - 610 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer de in­ter­na­tio­nale Vechthoendershow in België.

 

Door : Bestuur van De Vecht­hoen­der­club

België. Foto’s: Rik van Lent sr.

10 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top