Oktober 2010

Jaargang 6 - nummer 5

 

pijlen-a-set-1017.gif      pijlen-a-set-1018.gif

 

12 ARTIKELEN

 

 

 

 

 

image001.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

*

Woordje van de redactie

*

De Lijst

*

Hongaarse en Roemeense

Tuimelaars

*

Jubileum Friese Sierduiven

*

Persbericht over konijnen-

ziekte

*

De Pajottenlanders (NL)

*

59e VDT-Show Duitsland

*

Iberische Sierduiven,

Europese Show

*

Jubileumshow Nederlandse

Vechthoender Club

 

10 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image002.jpg

 

 

OP BEZOEK BIJ

KURT HÄRLE

 

Toen ik laatst op bezoek ging bij een zeer kundige Duitse pluimvee- en dui­ven­fok­ker (van o.a. Zuid-Duitse Schild­krop­pers) en tevens inne­men­de gast­heer, werd ik ver­rast met een uit­stap­je waar ik niet op ge­re­kend had !

 

Door : Mick Bassett

4 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

 

KLEIN MAAR FIJN

 

België was tot voor kort een van de klein­ste lan­den van de Euro­pese Ge­meen­schap. Bij de kip­pen­lief­heb­bers is België vooral be­kend van­wege zijn krie­len, die oor­spron­ke­lijke krielen zijn! Maar België is ook bekend om zijn goe­de leg­ras­sen, zoals de Brakel (Cam­pine) en niet op de laatste plaats om zijn indruk­wek­kende Vecht­hoen­­ders! Graag stel ik een aan­tal inte­res­sante Bel­gi­sche ras­sen aan u voor.

 

Door : Luuk Hans

8 pagina’s - 790 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

isabel patrijs

 

Deze nieuwe kleurslag is on­langs er­kend in de grote Leg­horns en - als meer­zo­mig isa­bel­pa­trijs - bij de Brahma krie­len. Het is een variant van de patrijs­kleur waar­bij het zwart is ver­van­gen door parel­grijs. Door dit ‘laven­der-gen’ zijn te­vens de rode en goud­gele veer­par­tijen ver­dund van licht­­oranje tot licht­stro­geel.

 

Door : Geri Glastra

6 pagina’s - 435 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

*

Hanenjacht in Italië

*

Appenzellers, Europese show

*

Duitse Modena’s,

Europese show

*

Een bijzonder kippenboek,

gratis te downloaden

*

Internationale

tentoonstellingskalender

 

8 pagina’s - 380 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

DE ALMOND KLEUREN

 

Het was altijd een kwestie van spe­cu­latie, waaraan de Almond Tuimelaar zijn naam te danken had, en over het alge­meen werd ver­onder­steld dat ze zo wer­den genoemd van­wege de aman­del­noot-kleu­rige veren waarmee het dier getooid is. De noot zelf, maar ook de dop, zowel de binnen- als bui­ten­kant, in alle sta­dia van rijp tot verrot, zijn door de auto­ritei­ten be­stem­peld als "de reden waar­om”.

 

Gebaseerd op het boek

‘Fancy Pigeons’ by James C. Lyell.

Foto’s : Scott Sharp (UK)

4 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

De emotionele kant

van pluimvee houden

 

Als ik een column zou moeten schrij­ven over de ‘meest ge­stelde vra­gen’ zou dit onder­werp er ook zeker bij staan, want ik krijg meer vragen (van man­nen zowel als vrou­wen!) over het ver­driet om een kip die dood is ge­gaan dan over al het andere bij elkaar. Daar­bij reken ik ook de ver­twij­felde nood­kreet om iets, het geeft niet wat, alles wat men kan doen om het on­ver­mij­de­lijke te voor­komen, als men te doen heeft met een onge­nees­lijke ziekte of een levens­be­drei­gende ver­won­ding. Dus ik denk dat het tijd is om de ‘Emo­tionele kant van kippen hou­den’ eens ter sprake te brengen.

 

Door : K.J. Theodore (USA)

5 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image008.jpg

 

 

OKER borstKLEUR BIJ

LEEUWERIK KLEURSLAGEN

 

In dit artikel wil ik u iets vertellen over de okerkleur zoals die voor­komt als borst­kleur bij de Leeu­werik rassen en als goud­kraag bij de Luzer­ner Goud­kraag (een heel oud ras!). Verge­lijk deze rassen met foto’s van de Neuren­berger Leeu­werik in geleeu­werikt, geband en onge­band, dan komt de Neuren­berger voor in dezelf­de kleur­slagen, maar met de oker­kleur gefokt tot in het extre­me en de zwart/witte teke­ning tot in finesse.

 

Door : Mick Bassett

4 pagina’s - 690 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

*

Discussie over winnende

Exhibition Homers

*

100 jaar Modena Club Engeland

*

50 jaar Modena Club Frankrijk

*

Vliegduiven op de Show

*

Sierduivenshow Zuid Nederland

*

Europese Brahma Show in 2011

*

Agenda voor 2012

 

8 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

DE ORPINGTON EEND

 

In de historie van de Orpington Een­den, zoals die door tal­loze au­teurs be­schre­ven is, gaat men er ten on­rechte van uit dat de Buff kleur­slag van deze eend de eerste was en dat deze aan het pu­bliek is voor­ge­steld rond de­zelf­de tijd of zelfs later dan de intro­ductie van Mrs. Campbell’s Khaki ge­kleur­de een­den in 1901.

 

Met een andere kijk op de Cook fa­mi­lie, vetes, ja­lou­sie, een rij echt­ge­no­ten, ont­plof­fen­de kan­de­laars …

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

13 pagina’s - 990 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image011.jpg

 

 

64e KAMPIOENSSHOw van de

SOUTH AFRICAN FANCY

PIGEON ASSOCIATION

 

De 64e SAFPA Kam­pioens­show (onze ver­sie van de Natio­nale NPA) was geor­ga­ni­seerd door de regio KwaZulu-Natal / Eastern Free State in Pieter­maritz-burg. Er waren bijna 2000 dui­ven inge­bracht door 63 fok­kers, waar­van som­mi­gen meer dan 2000 km. had­den moe­ten reizen.

 

Door :Jan Lombard

5 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top