April 2009

Jaargang 5, nummer 2

   12 ARTIKELEN  

 

 

 

ALLERLEI.

April 2009.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden

en advertenties van onze lezers.

 

1,5 MB

 

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij

Theo van de Boogaard in

Kerkdriel.

 

Theo is fokker van King­duiven in hart en nieren en op dit moment ge­niet hij internationale be­kend­heid en be­won­dering voor zijn prach­ti­ge fok­pres­ta­ties in de kleu­ren wit, zwart, bruin, an­da­lu­sier, blauw zwart­ge­band, zwart ge­tij­gerd.

 

Door : Aviculture Europe

17 pagina’s - 1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE MINORCA.

 

Belofte maakt schuld; al in het fe­bru­a­ri­num­mer van 2008 beloofden wij u een uitgebreid artikel over de Mi­nor­ca, en hier is het dan ein­de­lijk. Minorca’s stammen waar­schijn­lijk direct af van het oude Spaanse ras, het Castiliaans hoen; een ver­edel­de vorm van dit ras werd aan­ge­trof­fen op het eiland Menorca.

 

Door : Dan Honour en Hilbert Pater

15 pagina’s - 830 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

ZWITSERSE

DUIVENRASSEN.

 

Nu er wat meer belangstel­ling komt voor de Zwitserse duivenrassen, lijkt dit me een goed moment om de­ze fas­ci­ne­ren­de groep duiven eens wat nader te bekijken. Er zijn 24 ver­schil­len­de ras­sen, on­der­ver­deeld in 3 hoofd­groepen. Alle ras­sen en groe­pen zijn genoemd naar het ‘Kanton’ waar ze ontstaan zijn.

 

Door : Mick Bassett

14 pagina’s - 1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN.

 

Toen we contact opnamen met Piet v.d. Mel in Kamerik, om te vragen of hij de hoofdrol wilde spelen in ons volgende interview met een fok­ker, waren we in de ver­on­der­stel­ling dat hij Wyan­dotte­krielen fok­te. Piet rea­geer­de verbaasd, want nee… hij fokte geen Wyan­dot­tes maar Ply­mouth Rock­krielen, maar we wa­ren welkom om te ko­men kij­ken.

 

Door : Elly Vogelaar

12 pagina’s - 915 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE.

Hoendershows, fokkers

en keurmeesters.

 

Het fokken van hoenders is net zo veel een kunst als een wetenschap. Want het be­tekent een scherp ge­voel voor schoon­heid, maar het ver­eist ook een be­hoor­lijke hoe­veel­heid ken­nis - zowel theo­retisch als prak­tisch. Ongeacht het ras wat men kiest, de totale hoe­veel­heid tijd, ener­gie, toe­wij­ding en kosten die hier bij komen kijken, zijn schrik­barend voor ieder­een die geen hob­byist is, maar de belonin­gen zijn hier evenredig aan.

 

Door: Haralambi Athes (RO)

8 pagina’s - 440 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

Theo van Dissel, van

duivengek tot Kamerheer.

 

Theo van Dissel is in de sier­dui­ven­we­reld be­kend als fokker van di­ver­se dui­ven­ras­sen, waar­onder met name de Boe­cha­rijse Trom­mel­duif. Maar daar­naast is hij verza­melaar van dui­ven­boe­ken en ver­der alles wat met duiven te maken heeft, waar­door hij inter­natio­naal veel con­tac­ten heeft.

 

Door : Nico van Benten

8 pagina’s - 390 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

DE CHANTECLER.

 

Bij de lage temperaturen van de Ca­na­dese winter bevrie­zen de kam­men en de kin­lellen, vooral die van de hanen. Dit was de beweeg­reden van broeder Wilfrid om een nieuw ras te creëren dat zo wit was als sneeuw en zo weinig mogelijk kam en kin­lellen had, zodat de hen­nen zou­den blijven leggen tijdens de koude win­ter­maanden.

 

Door : Michel Boulianne (Canada)

5 pagina’s - 280 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

EUROPESE ZIJDEHOEN-

EN KUIFHOENDERSHOW

IN BRUGGE.

 

In Brugge werd op 25 en 26 oktober 2008 de Europese Zijdehoenshow en de Inter­na­tionale Kuif­hoen­der­show ge­hou­den. De show werd ge­or­ga­ni­seerd door de Konink­lijke An­go­ra Klein­veeclub Brugge in samen­wer­king met de Neder­land­se Zij­de­hoen­club. Er waren er zo’n 425 Zij­de­hoenders en Kuifhoen­ders uit vijf landen te bewon­deren, naast nog zo’n 1100 verte­gen­woor­digers uit de andere diergroepen! To­taal rond 1500 dieren.

 

Door : Hans Ringnalda

13 pagina’s - 880 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPEN IN ZWEDEN.

 

In september 2008 ging ik naar Zwe­den. Het was de bedoeling om daar een mooie Belgische Haas te ko­pen, maar op verzoek van Avi­cul­tu­re Eu­rope heb ik ook een rondje ‘kip­pen­fok­kers’ gedaan.

 

Door : Maureen Hoyle (UK)

7 pagina’s - 745 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: NPA Promotie Show in Flo­rida, Hoen­ders op de Neu­ren­berg Show en Eieren­keuring in Merel­beke.

 

Door: B. Burnside (USA)

Mick Bassett (D)

Dirk de Jong (NL)

8 pagina’s - 880 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer: de duiven op de Neurenberg Show (Duitsland) in december 2008.

 

Door: Mick Bassett

10 pagina’s - 1,1 MB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top