T-uitgever

 

 

Aviculture Europe

Nederlandse uitgave ISSN : 1871 - 6865

 

Aviculture Europe wordt uitgegeven door :

 

Stichting Aviculture Europe

 

Voorzitter - penningmeester: Elly Vogelaar te Voorschoten (Nederland)

Secretaris - webmaster : Piet Steeman te Gierle (België)

Bestuurder : Sytze de Bruine te Sas van Gent (Nederland)

Bestuurder : Robert Hoornstra te De Pol - Steenwijkerland (Nederland)

 

Contact : redactie@aviculture-europe.nl

 

 

In Memoriam Nico van Benten,

uitgever Aviculture Europe

 

Vinkje 02.gif   Klik hier om verder te lezen.

 

 

image004.jpg

 

 

 

 

T-reacties.gif

 

 

Wilt u reageren op de inhoud van dit magazine, vindt u het goed of slecht, of heeft u andere opmerkingen, aan­vul­lin­gen of correcties ?  Laat het ons weten!  Positieve opmerkingen zullen wij met plezier opnemen in ons gastenboek.

 

redactie@aviculture-europe.nl

 

 

image004.jpg

 

 

 

 

T-disclaimer

 

 

De website is met de grootst mogelijke zorg samen­gesteld. Toch kunnen er fou­ten of on­vol­le­dig­heden in staan. Stichting Aviculture Europe kan geen enkele aan­spra­kelijkheid aanvaarden. Waar historische feiten worden aan­ge­haald, is deze nood­za­kelijker wijs onttrokken uit be­staan­de bronnen. De com­bi­natie, lay-out en pre­sen­tatie is echter origineel en beschermd door copy­right.

 

Copyright.  De au­teurs­rechten op tekst, beeld­materiaal, namen, logo’s op de site zijn voor­be­houden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distri­bueren, zen­den of publi­ceren zonder de vooraf­gaande schrif­telijke toe­stem­ming van Stich­ting Avi­culture Europe. Teksten, foto’s en teke­ningen zijn ori­gineel, dan wel ver­kregen uit an­dere bron­nen, met de uit­drukke­lijke toe­stem­ming om ze te pu­bli­ceren. Mocht deze site on­ver­hoopt toch beeld­ma­teriaal of tek­sten be­vat­ten waarop auteurs­recht van der­den berust, wilt u dan contact op­ne­men met  redactie@aviculture-europe.nl

 

Privacybeleid.  Aviculture Europe verzamelt géén persoonsgegevens. Van degenen die ons hun e-mailadres hebben gegeven om de Nieuwsbrief te ont­vangen, bewaren wij in ons bestand alléén dat e-mailadres, zonder dat het ver­bon­den is aan uw naam of IP adres. Deze e-mail­adres­sen mogen en zullen nooit voor andere zaken gebruikt worden.  In geval wij uw adres­ge­geven wel hebben, vanwege een redac­tionele bijdrage (artikel, foto’s) doet de Stich­ting Avi­culture Europe er alles aan om uw per­soons­gege­vens opti­maal te be­vei­ligen tegen on­recht­matig gebruik, geheel volgens alge­mene veror­dening gege­vens­bescher­ming (AVG). Alleen geauto­riseerd per­so­neel heeft toe­gang tot de gegevens, tenzij u zelf uw gegevens bekend maakt in een ad­ver­tentie of oproep.

 

 

image004.jpg

 

 

 

 

 

T-redactie

 

 

Hoofdredactie : Elly Vogelaar

 

Webmaster : Piet Steeman

 

Redacteuren :

 

H. (Bobo) Athes  (RO)

M. Bassett  (DE)

N.M.D. van Benten  (NL)

E. Blasco  (ES)

S. de Bruine  (NL)

Roberto Comi  (IT)

G. Davies  (AU)

H. van Grouw  (NL)

D. Hamer  (NL)

 

U. Held  (DE)

Th. Hellmann  (DE)

R. Hoornstra  (NL)

D. de Jong  (NL) 

R. de Koster  (DE)

J. Lombard  (ZA)

Hristo Lukanov  (BG)

D. Moss  (UK)

James (Jim) Mullan  (UK)

 

Fabio van Olst  (NL)

Frank Povah  (AU)

Jan Schaareman  (NL)

P. Steeman  (BE)

Jonathan M. Thompson  (UK)

Elly Vogelaar  (NL)

M. de Vrijer  (NL)

W. Zwart  (NL)

 

 

 

image009.jpg   Het digitale magazine Aviculture Europe blijft bestaan online, zonder nieu­we updates, maar met het volledige archief (meer dan 1200 artikelen in twee talen!) en een zoekfunctie om snel iets te vinden.

 

Met heel veel dank aan alle medewerkers voor hun jaren­lange support. Zij hiel­pen mee om Aviculture Europe tot zo’n groot succes te maken.

 

 

image011.jpg   The digital magazine Aviculture Europe will continue to exist online, without new updates, but with the com­plete archive (more than 1200 articles in two languages!) with a search function to quickly find what you are looking for.

 

We would like to thank all the contributors and photographers, who help make the Aviculture Europe Magazine such a success.

 

 

image013.jpg   Aviculture Europe Digital Magazin wird im Internet weiterexistieren, ohne neue Updates, aber mit dem voll­stän­di­gen Archiv (über 1200 Artikel in zwei Sprachen!) und mit einer Suchmaschine, damit Sie ganz schnell finden, was Sie suchen.

 

Herzlichen Dank an alle Schriftsteller und Fotografen, die unsere Zeit­schrift Avi­cul­ture Europe zu einem Erfolg gemacht haben.

 

 

image014.jpg   Le magazine Aviculture Europe continuera à exister en ligne, sans mise à jour, mais avec une archive com­plète (plus de 1200 articles en deux langues!) et en plus une fonction de recherche pour vite trouver ce que vous cher­chez.

 

Nous remercions de tout cœur tous les auteurs et photographes, qui ont aidé à faire le magazine Aviculture Europe une vraie réussite!

 

 

image004.jpg