AVICULTURE EUROPE

 

 

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

Juni 2017

|  Jaargang 13  |  nummer 3  |  21 artikelen  |

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1

 

*

Woordje van de redactie

*

Balut

*

Boekenverkoop

*

Prachtige Opmaat

*

Brown versus Dun

*

Torenvalken

*

Rangers

*

Kopfouten

*

Duiventoren

 

Vakantiefoto’s

 

20 pagina’s - 2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL

BUCH BRAGE

de onvolprezen grootmeester der Iberische duivenrassen

 

Buch-Brage is een man die in binnen- en bui­ten­land geres­pec­teerd wordt om zijn on­geë­ve­naar­de ken­nis van zaken. Die ken­nis komt niet uit­slui­tend voort uit de prak­tijk van het daad­werke­lijk fok­ken van dui­ven, maar ook uit het feit dat hij enorm veel dat over dui­ven ge­schre­ven is, be­stu­deerd heeft.

 

Door : Theo van Dissel (NL)

14 pagina’s - 1,1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

Rijnlander- en Sumatrakrielen

bij Tallinus Boschma

 

Omdat ik als enige van de redactie in ‘het hoge noorden’ woon, nam ik dit­maal de taak op mij om op in­ter­view te gaan. Daar had­den we al enige tijd ie­mand voor op het oog: Tal­linus Bosch­ma die in Kou­dum woont en on­langs de gou­den speld ont­ving om­dat hij al 50 jaar lid is van de KLN.

 

Door : Robert Hoornstra (NL)

8 pagina’s - 885 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN OP DE VDT

De Nationale Sierduivenshow

in Duitsland

 

Een prachtig fotoverslag van Roberto Comi uit Italië, wat wij hebben op­ge­splitst in drie aparte delen.

 

DEEL 1 - 10 pagina’s - 800kb

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

DEEL 2 - 10 pagina’s - 800kb

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

DEEL 3 - 11 pagina’s - 800 kb

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

40 JAAR FOKKER

Co Tersteeg en

Dirk de Jong

 

40 jaar fokker? Ik hoor het u denken. Dit gaat vast over een paar ge­za­pige, oude, al­we­ten­de man­nen. Lees dan vooral door. Ge­za­pig? Bei­de he­ren brui­sen van le­vens­lust. Oud? Leef­tijd is maar een ge­tal. En al­we­tend? Ja, dat durf ik wel te stel­len… op het ge­bied van on­ze hob­by zijn deze twee ge­woon al­we­tend!

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

11 pagina’s - 1,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER DAN 10 SLAGPENNEN

 

De meeste duiven be­schikken over 10 slag­pen­nen in de vleu­gels. Som­mi­gen ver­to­nen ech­ter langs één of langs bei­de zij­den 11 slag­pen­nen. Een do­mi­nant of re­ces­sief ken­merk? Dat is meestal de eer­ste vraag die ge­steld wordt wan­neer een on­be­kend ken­merk op­treedt.

 

Door : Koen Joris (BE) en

Axel Sell (DE)

5 pagina’s - 435 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ Waarom leggen mijn

hennen niet meer? ~

 

Hennen gaan elk jaar min­der eieren leg­gen. Dus een van de eer­ste din­gen om te over­we­gen als uw kip­pen stop­pen met leg­gen is de leef­tijd van de die­ren. Tal van fac­toren kun­nen echter een ne­ga­tie­ve in­vloed heb­ben op de leg.

 

Door : Jacquie Jacob en

Tony Pescatore (USA)

7 pagina’s - 710 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING

CHAMPION SHOW 2017

 

Het leek er lange tijd op dat we voor­zich­tig moch­ten ho­pen hier ook hoen­ders en wa­ter­vo­gels te kun­nen be­groe­ten. Helaas bleek dat op het aller­laat­ste mo­ment toch niet mo­ge­lijk. Wat is het jam­mer dat deze er weer niet bij kon­den zijn want wat heb­ben we het kraaien en ka­ke­len van de kip­pen op de ver­schil­len­de shows ge­mist.

 

Door : Thom Laming en

Sytze de Bruine (NL)

9 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE BALKAN

 

Wereldwijd zijn er meer dan duizend kip­pen­ras­sen be­kend, in­ge­deeld in gro­te­re of klei­ne­re groe­pen, (leg­ras­sen, vlees­ras­sen, dub­bel­nut ras­sen, vecht­ras­sen, dwerg­hoen­ders, etc.) Een van de klein­ste groe­pen is de groep ‘lang­kraaiers’.

 

Door : Hristo Lukanov (Bulgarije)

7 pagina’s - 800 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e NATIONALE SHOW IN

YOUSSOUFIA, MAROKKO

 

Het was een grote verrassing en eer om ge­vraagd te wor­den om een aan­tal ras­sen te keu­ren op de na­tio­nale show van de Yous­sou­fia Dui­ven Club in Ma­rok­ko. De show werd ge­hou­den op een ter­rein met gro­te ten­ten, met ta­pij­ten op de vloer en prach­tige nieu­we kooi­en.

 

Door : Scott Sharp (UK)

5 pagina’s - 650 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BELGISCH

KRIELENFESTIJN

 

U leest het goed, een festijn, vrij ver­taald een feest­je! Een feest voor de deel­ne­mers, de fok­kers, de keur­mees­ters, de lief­heb­bers én de be­zoe­kers. Want ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in kip­pen en krie­len zal kun­nen ge­nie­ten van heel veel moois op “Het Bel­gisch Krie­len­fes­tijn”.

 

Door : Hans Heemskerk (NL)

5 pagina’s - 450 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLIBRIES

 

Wie kent de kleine, glan­zende ko­li­bries niet die hun vleu­gels snel­ler be­we­gen dan het men­se­lijk oog kan zien? De meer dan 320 soor­ten ko­li­bries le­ven uit­slui­tend in de nieu­we we­reld. Zij be­wo­nen bos­sen, woes­tij­nen, berg­re­gio's en open land­schap­pen van zui­de­lijk Noord- tot Zuid-Ame­rika.

 

Door : Anne Hoppmann,

Weltvogelpark Walsrode (DE)

7 pagina’s - 755 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KROPPERS OP DE

4e AL NAWADER GOLD

SHOW IN OMAN

 

Wederom was ik uit­ge­no­digd om de Ve­der­voe­ti­ge Ek­ster­krop­pers en Pom­mer­se Krop­pers te keu­ren op de Gold Show in Oman. We wer­den op­ge­haald op het vlieg­veld door Jabr Alra­wahi, die de vro­lijk­ste per­soon was die we ooit heb­ben ont­moet! Hij liet ons de hele weg la­chen.

 

Door : Scott Sharp (UK)

5 pagina’s -550 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

VPBN Eendagsshow van Belgische Ras­sen, ge­hou­den 12 No­vem­ber 2016 in Lin­ter, België.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

10 pagina’s - 2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

The Federation Championship Show, ge­hou­den 17-18 De­cem­ber 2016 in de Staf­ford­shire Coun­ty Show­ground, UK.

 

Foto’s : Blanche McCartney en

Rupert Stephenson (UK)

10 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Tentoonstelling K.C. De Prachtduif, ge­hou­den op za­ter­dag 19 en zon­dag 20 no­vem­ber 2016 in Ze­ven­donk (Turn­hout - België).

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

10 pagina’s - 1,7 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Sier­duiven en Brakels op de ten­toon­stel­ling in Wet­ter (Duits­land) 4-6 no­vem­ber 2016.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

4 pagina’s - 1,3 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De 2e tentoonstelling van ARR­GA­MYT, ge­hou­den 10, 11 en 12 fe­bru­ari 2017 in Cór­do­ba (Span­je).

 

Foto’s : Fran Alcaide (ES)

4 pagina’s - 870 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg