AVICULTURE EUROPE

 

 

NEDERLANDS

DIGITAAL MAGAZINE

Nederlandse uitgave ISSN: 1871-6865

ENGLISH

 

 

April 2017

|  Jaargang 13  |  nummer 2  |  22 artikelen  |

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 A

 

*

Woordje van de redactie

*

Pasen

*

Zomertortel

*

Fotoalbum VDT Erfurt

*

Neem er twee

*

Goudkraag

*

In memoriam Dr de Voogd

*

Krachtvoer

*

Europese Show

 

Nederlandse rassen

 

12 pagina’s - 1,5 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

Fabio van Olst heeft het er

maar druk mee . . . .

 

Onlangs heeft Fabio van Olst, op uit­no­di­ging van het be­stuur van het ma­ga­zine Avicul­ture Eu­rope, er­mee in­ge­stemd om toe te tre­den tot het re­dac­tie­team van dit blad. Niet omdat Fabio naar een bezig­heid liep te zoe­ken, want als iemand het druk heeft in de hobby dan is Fabio dat wel.

 

Door : Fabio van Olst en

Nico van Benten (NL)

6 pagina’s - 1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUITSE KRIELEN

 

In 2016 werden de Duitse krielen in Duits­land geko­zen tot ‘Ras van het Jaar’ en ston­den ze op meer­dere shows in de spot­lights. Het ras wordt bui­ten Duits­land niet zo vaak ge­zien, van­daar dat wij u er eens wat over wil­len ver­tel­len.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

8 pagina’s - 1,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGDIERENDAG VAN DE

SCHOONHEIDSPOSTDUIVEN

CLUB

 

Een verslag van de opval­lendste dui­ven tij­dens de jong­die­ren­dag van de Schoon­heids­post­dui­ven­club op za­ter­dag 22 ok­to­ber 2016. Er wer­den in to­taal 296 dui­ven in­ge­zon­den en alle elf Club­ras­sen wa­ren pre­sent.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

7 pagina’s - 2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FOKKERIJ EN DE OPFOK

VAN GROTE COCHINS

 

Onderstaand verhaal heb ik jaren ge­le­den eens op­ge­te­kend uit de mond van een heel goede Cochin fok­ker. Ik denk dat het nog al­tijd van waar­de is, want we weten heel goed dat Cochin fok­kers een ras fok­ken, wat zeer moei­lijk in top­kwa­li­teit te be­hou­den is.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

4 pagina’s - 1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOOD IN DE DOP

 

Als het broedseizoen in volle gang is, krijg ik re­gel­ma­tig te­le­foon­tjes van lief­heb­bers die er niet in sla­gen om be­vruch­te eie­ren uit te laten komen, dat wil zeg­gen dat de em­bryo's deze eie­ren be­vat­ten, ster­ven tij­dens de broed­tijd. We zul­len eens kij­ken naar de mo­ge­lij­ke pro­ble­men die kun­nen ont­staan tij­dens de ver­schil­lende tij­den van de in­cu­ba­tie.

 

Door : Dr Colin Walker (Australië)

6 pagina’s - 820 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

VECHTHANEN IN VIETNAM

 

Als je als toerist in Vietnam bent en je weet niets van vecht­hoen­ders, zal je in­der­daad stom­ver­baasd zijn als je zo­iets ziet .... Met dank aan reis­ge­zel­schap Wil­lem­se en Nieuw­land voor hun kor­te re­laas en de fo­to’s.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

4 pagina’s - 1,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een TRIP naar

CALIFORNIA

 

Als vroege wintervakantie ver­trok­ken wij op 30 no­vem­ber uit het kou­de Schot­land, om deel te kun­nen ne­men aan de jaar­lijk­se Los An­geles Pa­geant of Pi­geons Show, een spek­ta­kel ge­hou­den in On­tario, Cali­for­nië (USA), van 1 t/m 3 de­cem­ber.

 

Door : Scott Sharp (UK)

5 pagina’s - 560 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT ALLERLEI – 1 B

 

*

Duivenveren

*

Kouwe pootjes

*

Appelazijn

*

Geen chocolade meer

*

Voetveren fabeltje

*

Kwartelei-in-ei

*

Eendenkroos

*

Kleindiermagazine KLN

*

Vakantiefoto’s

 

14 pagina’s - 2,2 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

~ voer ~

 

Er zijn vele merken kippen­voer die een com­pleet aan­bod heb­ben. Het pro­gram­ma loopt dan vanaf spe­ciaal voer voor kui­kens tot spe­ci­fiek voer voor leg­hen­nen, vlees­kui­kens, schar­rel­kip­pen, sier­hoen­ders, kip­pen in de rui, etc. Het ver­schil zit hem in de sa­men­stel­ling, het zgn. recept van het voer.

 

Door : William van den Broek (NL)

8 pagina’s - 1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image015.jpg

 

 

Voorwaarden voor een

voorspoedige fok van

Neurenberger Bagadetten

 

De Neurenberger Bagadet heeft vele ras­ty­pi­sche ken­mer­ken, zo­wel in haar kop- en sna­vel­vorm, als in haar ma­jes­tu­euze li­chaams­bouw. Het be­hou­den van deze moei­lijk te ver­we­zen­lij­ken ras­ken­mer­ken en daar waar nodig ver­be­te­ren, is het stre­ven van de fok­kers en hun be­trok­ken spe­ciaal­clubs.

 

Door : Harald Paulus (DE)

6 pagina’s - 540 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROODKOEKOEK

 

In 2004 begonnen Joop Petter en Geart van de Berg aan een po­ging om op­nieuw rood­koe­koek Friese Hoen­ders te ma­ken. Lei­draad was het sche­ma van J.A. Veen­stra, dat stond af­ge­drukt in een boekje van de Frie­se Hoen­der Club.

 

Door : Hans Ringnalda (Kenia)

4 pagina’s - 915 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonheden op de

Deltashow

 

Op de Deltashow - de grootste show in Zee­land, ze­ker voor wat be­treft de sier­dui­ven, wordt ie­der jaar weer ge­stre­den om het kam­pioen­schap van Zee­land. Dit is een ver­slag per ras. Waar­bij ik er de na­druk op wil leg­gen dat ik de­ze be­schrij­ving maak zoals ik de dui­ven zie. Het is mijn ei­gen vi­sie. Het laat­ste wat ik wil is in de schoe­nen van een keur­mees­ter gaan staan.

 

Door : Sytze de Bruine (NL)

6 pagina’s - 275 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Delta Show, gehouden 11 t/m 13 no­vem­ber 2016 in Zee­land.

 

Foto’s : Sytze de Bruine (NL)

7 pagina’s - 840 kB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Veluwepoort Show, gehou­den op 27, 28 en 29 ok­to­ber 2016 in Manege Bouw­kamp te Putten.

 

Foto’s : Veluwepoortshow

6 pagina’s - 1,1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image021.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De 43e VHGW Bundesschau, tevens Deut­sche Zwerg­huhn­schau en Rhei­ni­sche Lan­des­ver­bands­schau, ge­hou­den op 11-13 no­vem­ber 2016 in Rhein­berg, Duits­land.

 

Foto’s : Jan Schaareman (NL)

10 pagina’s - 2,8 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De Hoenders & Sier- en Watervogels op de 135e Deut­sche Jung­ge­flü­gel­schau, 29 en 30 ok­to­ber 2016 in Han­no­ver (DE).

 

Foto’s : Fabio van Olst (NL)

6 pagina’s - 2,1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

 

UITBLINKERS

Deel 5

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De 2e Sier­dui­ven­show Noord Ne­der­land, ge­hou­den 11 t/m 13 no­vem­ber 2016 in Drach­ten (NL).

 

Foto’s : Antoon Wierda (NL)

11 pagina’s - 2,6 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

  

 

UITBLINKERS

Deel 6

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

Vervolg verslag van de 2e Sier­dui­ven­show Noord Ne­der­land, ge­hou­den 11 t/m 13 no­vem­ber 2016 in Drach­ten (NL).

 

Foto’s : Fabio van Olst

6 pagina’s - 2,4 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 7

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

2e Sierduivenshow Zuid – Ne­der­land, ge­hou­den 4 t/m 6 no­vem­ber 2016 in Ma­nege de Kraan te Ber­kel – En­schot (NL).

 

Foto’s : Sytze de Bruine

9 pagina’s - 1,9 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

unspecifiedAQJOAC63kopiekopie.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 8

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer:

 

De National Poultry Show, ge­hou­den op 19-20 no­vem­ber 2016, Staf­ford­shire Coun­ty Show­ground En­ge­land.

 

Foto’s: Rupert Stephenson (UK)

12 pagina’s - 1,1 MB

 

Vinkje 02.gif  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Avi-geel.jpg