Augustus 2010

 

Jaargang 6 - nummer 4

19 ARTIKELEN

  

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- Orpingtons, Europese Show

- De Lijst

- Gratis enten tegen NCD

- Internationale Cochindag

- Iberische Sierduiven,

   Europese Show

- Broeden in Spijkerbed-2

- Jubileumshow Nederlandse

   Vechthoender Club

- Barnevelders in Australië

- Jubileum Friese Sierduiven

 

12 pagina’s - 1160 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

Op bezoek bij

PIETER jANSMA IN

nIJMEGEN

 

Nederlandser kon het bijna niet. Op de eer­ste zomerse dag van het jaar, don­der­dag 24 juni 2010, waren we te gast bij Pieter Jansma in de Nij­meeg­se bin­nen­stad op zijn bal­kon, drie­hoog ach­ter. Ter­wijl be­ne­den op het plein de ter­ras­sen zich vul­den met Oranje­fans voor de voet­bal­wed­strijd Ka­me­roen - Ne­der­land voor het WK-voetbal­toer­nooi in Zuid-Afrika, keken wij naar de Slen­ken, vlie­gend over de bin­nen­stad, de Waal en de Sint Ste­vens­toren.

 

Door : Nico van Benten

en Pieter Jansma

9 pagina’s - 520 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

Vechthoenders in

thailand, laos en

cambodja

 

De 17e mei begon slecht. De aswolk uit IJsland zorgde ervoor dat Schip­hol ge­slo­ten was voor alle vlieg­ver­keer. Maar ge­luk­kig bleek na een check op de web­site van de KLM dat onze vlucht voor 20:45 uur ‘s avonds niet gecan­cel­led was! De reis ver­liep voor­spoe­dig. Aan­ge­ko­men in Bang­kok wer­den we in ver­band met de po­li­tie­ke rel­len ge­lijk op het vol­gen­de vlieg­tuig naar Chiang Mai in het noorden van Thai­land gezet.

 

Door : Willem van Ballekom

9 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image008.jpg

 

 

FAZANTEN houden als

liefhebberij

 

Fazanten zijn wilde hoender­achtige vo­gels die van oor­sprong vrij­wel alle­maal uit Azië komen. Ieder soort heeft zijn ei­gen ken­mer­ken en levens­ge­woon­te. Er zijn soor­ten die in tro­pische regen­bos­sen leven, maar er zijn ook soor­ten die in de ber­gen op koude vlak­tes leven. Hier moeten we als lief­heb­ber bij de ver­zor­ging en de huis­ves­ting  re­ke­ning mee hou­den.

 

Door : Jan Willem Schrijvers

8 pagina’s - 610 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- Appenzellers, Europese show

- Brunner Croppers Club België

- Duitse Modena’s,

   Europese show

- Overdwars uitgekomen

- Uitnodiging Orpingtonfokkers

   meeting in Frankrijk

- Begrafenisduiven

- Internationale

   tentoonstellingskalender

 

10 pagina’s – 970 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

ROEMEENSE

NAAKTHALSDUIVEN

 

De Roemeense Naakthals­tuimelaar is een re­la­tief jong ras. Zoals de naam al aan­geeft is het be­lang­rijk­ste ras­ken­merk een onbe­veder­de hals. Het lijkt daar­mee sterk op de Naakt­hals­hoen­ders die oor­spron­kelijk uit de­zelf­de regio ko­men. Toch is, behal­ve het uiter­lijk, de naakte hals bij duiven in niets te ver­ge­lijken met die bij hoen­ders. Bij duiven is de kale huid niet zo veer­loos als wordt gedacht.

 

Door : Hein van Grouw

17 pagina’s - 1350 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

kippenren

Hollandse krielen

bij Jan Voets

 

Voor mij voelt het als vakantie, als we op deze mooie zomerdag hier in St. Mi­chiels­gestel in de tuin zitten, die aan de ene kant om­zoomd wordt met wui­vend groen en exo­tische bloe­men, en aan de an­de­re kant door enor­me vo­lières. De kippen kunnen rond­schar­relen over het hele terrein, tot aan het huis. Voor mij is dit toch wel de mooi­ste manier om kippen te houden!

 

Door : Elly Vogelaar

12 pagina’s - 1160 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

DE EXHIBITION HOMER

 

Wie over de ‘Homer rassen’ leest in de lite­ratuur, moet toegeven, dat de Exhi­bition Homer in de laatste 15 jaar niet alleen is ver­be­terd, maar ook een gro­te­re be­kend­heid heeft ge­kre­gen bij fok­kers en lief­heb­bers. Ener­zijds komt dat door de schoon­heid van het ras en aan de an­de­re kant als con­se­quentie van de am­bi­tieuze fok­kerij door in aan­zien staan­de idea­listen, en dan nog hoofd­za­ke­lijk door de accep­tatie van de keur­mees­ters die het vermo­gen en de ken­nis heb­ben om dit ras op de juiste wijze te beoor­delen en op hun waarde te schatten.

 

Door : Uwe Held (D)

5 pagina’s - 465 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image017.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Kortvoorhoofdtuimelaars :

   beeldjes en levende dieren

- 100 jaar Modena Club

   Engeland

- 50 jaar Modena Club Frankrijk

- Voerbakken zelf maken

- Show in Grasse/Frankrijk

- Vliegduiven op de Show

 

- Sierduivenshow

   Zuid Nederland

   Meer info ?

 

 

12 pagina’s - 1,5 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image019.jpg

 

 

CAYUGA EENDEN

 

Over de geschiedenis van de Cayuga eend werd door de jaren heen steeds min of meer de­zelf­de be­we­ringen ge­uit aan­gaan­de de oor­sprong. Een deel van deze theo­rie is be­we­zen, maar voor de rest zijn het on­nauw­keu­rige ver­onder­stel­lingen, zo­als we zul­len uit­leg­gen.

 

Door : Jonathan M. Thompson (UK)

en Aviculture Europe

8 pagina’s - 685 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image021.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

-  VEERKLEUR  -

 

Onze kippen hebben dezelfde kleuren als de wilde bos­hoen­ders; we noe­men dat wild­kleu­ren en deze kleuren zijn slechts ge­ba­seerd op 2 soor­ten pig­men­tatie: zwart en rood. Maar hoe zit dat dan met groene, violette en witte veren ?

 

Door : Elio Corti (Italië) en

Elly Vogelaar

8 pagina’s - 715 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

oud oosterse meeuw

een nieuwe ster

aan de duivenhemel

 

De naam Oud Oosterse Meeuw ver­scheen voor het eerst in een rasartikel in Geflügel Börse 8/2002. Het woord ‘Oud’ in de naam geeft al aan dat het hier gaat om een ori­gi­nele vorm van een ras wat hier al tien­tallen jaren en bij veel fok­kers bekend is, namelijk de (Mo­der­ne) Oos­ter­se meeuw.

 

In samenwerking met Geflügel Börse

en Mick Bassett (D)

9 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image025.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- Zijn duiven vliegende ratten?

- Brahma, Europese Show

- Winnaars Emley Show

- Show in Court-St.Etienne

- De Eenden Express

- Fowl Faces

- Europees Kampioenschap

   van Italiaanse sierduiven-

   rassen in Frankrijk

- Laatste mogelijkheid :

   keurkaarten bestellen

- Op de agenda van 2012

 

11 pagina’s - 860 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image027.jpg

 

 

NATIONALE DAG VAN HET

LEVEND ERFGOED

 

Tijdens de Nationale Dag van het Le­vend Erf­goed, op zon­dag 29 augustus 2010, komt een bon­te ver­za­meling  zeld­za­me Ne­der­landse run­der-, paar­den-, scha­pen-, geiten-, honden- en kip­pen­ras­sen bij elkaar. Doel van de dag: een groot publiek op een leuke ma­nier be­wust ma­ken van de waarde en de kan­sen van ‘ons levend erf­goed’!

 

Door : SZH / Nicole Schalkx

en Aviculture Europe

8 pagina’s - 935 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029.jpg

 

 

NBS JAARVERGADERING

 

De Algemene Ledenverga­dering van de Neder­landse Bond van Sier­dui­ven­lief­heb­bers vere­nigingen NBS werd ge­hou­den op za­ter­dag 12 juni 2010 in het res­tau­rant van de Veluwe­hal te Barne­veld. U kunt hier een be­knopt ver­slag lezen, met dank aan de heren Th.A.M. Laming en R. Bijkerk voor de infor­matie.

 

Door : Nico van Benten met foto’s van

Pieter Jansma en Henk Kluskens

9 pagina’s - 345 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image031.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een uitgebreid fotoverslag van de Hoenders op de Kempenshow in België.

 

Foto’s : Piet Steeman

5 pagina’s - 940 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image033.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een uitgebreid fotoverslag van de Sierduiven op de Kempenshow in België.

 

Foto’s: Piet Steeman

6 pagina’s - 830 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image035.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : De NFPA Natio­nale Sier­dui­ven­show in Kaap­stad, Zuid-Afrika, met een bij­zondere herin­nering aan de Wereld­kam­pioen­schap­pen Voetbal 2010.

 

Tekst en foto’s : Fadiel Hendricks

6 pagina’s - 830 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top