Juni 2010

 

Jaargang 6 - nummer 3

18 ARTIKELEN

  

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- De Lijst

- Rectificaties

- Jubileumshow Nederlandse

   Vechthoender Club

- Olijfgroene eieren

- Jubileum Friese Sierduiven

- Serama erkend

- Nationale Dag van het

   Levend Erfgoed

- Beoordelingskaarten

 

11 pagina’s - 980 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

Op bezoek bij

Wim te Brake in Aalten

 

In 1960 kwamen de Holland­se Krop­pers bij Wim op het hok en de getij­ger­den zijn tot op de dag van vandaag zijn kleur­slag ge­ble­ven. De laat­ste ja­ren heeft hij ook rood en geel getij­gerde Hol­land­se Krop­pers, maar het sho­wen blijft een gok. Niet iedere keur­mees­ter waar­deert deze moei­lijke en daar­door zeld­zame kleur­slagen.

 

Door : Nico van Benten

6 pagina’s - 835 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

COCHINKRIELEN

 

Wie kent ze niet, die kleine veder­bal­len onder onze kriel­ras­sen? Ze heb­ben een we­reld­wij­de be­kend­heid en wor­den in vele kleu­ren gefokt. Volgens de over­leve­rin­gen zou­den ze uit de kei­zer­lijke tui­nen uit Peking stam­men. En­gel­se sol­daten brach­ten deze gele kip­jes met hun rus­tige aard mee als oor­logs­buit.

 

Door : Ardjan Warnshuis

9 pagina’s - 810 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image008.jpg

 

 

BLAUWBAARD

- een opvanggans -

 

Al sinds meer dan 20 jaar is Tinker’s Hill - het op­vang­centrum voor roof­vo­gels en zwanen in Amroth, Pem­broke­shire, Wales - ac­tief be­trok­ken bij het red­den, reha­bili­teren en zo mo­gelijk weer in-/uit­zet­ten van vogels. Hoewel de stich­ting ge­spe­ciali­seerd is in zwa­nen en roof­vogels, wordt dezelfde zorg ge­ge­ven aan elke vogel die ge­wond is ge­raakt, ver­weesd achter ge­ble­ven, of een slacht­offer is van de maar al te vaak voor­ko­men­de ver­vui­ling langs on­ze kus­ten.

 

Door : Denise Moss (UK)

4 pagina’s - 440 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- Duiven tweeling

- Mooi met ei

- Foy’s Pet Supplies

- Bijenhotel

- Uitnodiging Orpington-

   fokkers meeting in Frankrijk

- Internationale

   tentoonstellingskalender

 

10 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

Internationale

structuur- en

trommelduiven show

 

Na een aantal jaren van stilte was het in no­vem­ber 2009 weer zover. In het der­de wee­kend van deze maand was bij de laatst te houden IJssel­show de Inter­na­tio­nale struc­tuur- en trom­mel­dui­ven­show (ISS) on­der­ge­bracht. Het was span­nend of de ma­nifes­tatie nog in trek zou zijn bij de fok­kers, zeker de bui­ten­land­se lief­heb­bers.

 

Door : Roy Arbeider

13 pagina’s - 1050 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

kippenren

 

Het tentoonstellingsseizoen is een mooie tijd, maar om fok­kers te be­zoe­ken is de len­te ei­gen­lijk nog veel mooier. Zo ook deze mei­dag; het land­schap heeft ein­de­lijk weer kleur ge­kre­gen, de zon schijnt en er zul­len be­slist kui­kens zijn bij Leo van Wetering in IJ­mui­den, waar ik van­daag te gast zal zijn.  Kui­kens doen het altijd leuk op de foto, maar voor Leo is het toch vooral het span­nen­de re­sul­taat van zijn zorg­vul­dig uit­ge­ko­zen fok­toom.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

DE HOLLANDSE KROPPER

 

De Hollandse Kropper is het oudste en groot­ste natio­nale duiven­ras van Ne­der­land, wat al in de 16e eeuw naar ons land kwam. Dit ras heeft een flink pos­tuur en ze zijn le­vens­lustig en zeer ver­trou­we­lijk van aard. Tegen­woor­dig om­schrijft de spe­ciaal­club het ka­rak­ter on­der ‘toe­ge­voeg­de ras­ken­mer­ken’ als volgt: De Hol­land­se Krop­per is een be­daar­de, rus­tige en vrien­delijke duif, zeer im­po­sant door zijn grootte en bal­lon.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 570 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Kippen versus Tragopanen

- Slenkenclub breidt uit

- Koninklijke Nederlandse

   Vereniging Avicultura bestaat

   volgend jaar 125 jaar; reden

   voor een feestje?

- 100 jaar Modena Club

   Engeland en 50 jaar Modena

   Club Frankrijk

- Bijzondere museumstukken

- Sierduivenshow

   Zuid Nederland

 

9 pagina’s - 525 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

AUTO-SEXING GANZEN,

nu erkend van Shetland

tot Australië

 

Eenden van woerden onder­scheiden is ge­mak­ke­lijk, maar als het om gan­zen en gen­ten gaat, zijn er minder dui­de­lijke aan­wij­zin­gen. Er be­staat echter al tij­den een fas­cina­tie voor de gan­zen­rassen waar­bij de kleur van het geve­derte me­teen dui­de­lijk maakt of het een gent of een gans is; iets wat we ver­der in dit ar­tikel zul­len aan­dui­den met de En­gelse term auto-sexing.

 

Door : Chris Ashton (UK)

7 pagina’s - 390 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image022.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

-  VEREN -

 

Iedereen die wel eens op een pluim­vee­ten­toon­stel­ling is ge­weest, zal kun­nen beamen dat alle kip­pen er ver­schil­lend uit­zien. Het meest op­val­len­de ver­schil zit in het veren­pak, ofwel: de veren. En niet eens alleen het ver­schil in kleur en teke­ning, maar er zijn ook ver­schil­len in de veer­struc­tuur.

 

Door : Greg Davies (Australië)

7 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image024.jpg

 

 

COLUMBA VALENTINA

- De duif van Valenza -

 

In de populaire versie van een oud ver­haal wordt de hui­dige lo­ca­tie van de stad Valenza toe­ge­schre­ven aan St. Massimo ofwel St. Maximus,  die de in­wo­ners over­haalde om zich daar te ves­tigen waar een duif, die speciaal om die reden werd losge­laten, zou neer­strij­ken.

 

Door : Elio Corti (Italië)

3 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image026.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- Ganzentrouw

- De Spiegel op de Champion

   Show 2010

- Europees Kampioenschap

   van Italiaanse sierduiven-

   rassen in Frankrijk

- Broeden in spijkerbed

- Gearresteerd wegens

   hennepteelt voor kippenvoer

 

10 pagina’s - 870 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image028.jpg

 

 

17 Zweden op bezoek

 

De Zweedse pluimveevereni­ging Berg­sla­gens Ras­fjäder­fä­fö­re­ning kwam 19 en 20 maart naar Hol­land om hier alvast een voor­schotje op de lente te ne­men. De Zweed­se ver­eni­gings­reis­lei­der Frank Juppe had Ken­neth Broek­man gevraagd of hij 2 dagen kon in vullen met pluim­vee be­kij­ken. Het wer­den twee on­ver­ge­te­lijke da­gen voor de 17 Zweedse pluim­vee­lief­heb­bers.

 

Door : Dirk de Jong en

Kenneth Broekman.

7 pagina’s - 715 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image030.jpg

 

 

NIEUWE ERKENNINGEN

 

Nieuwe rassen en kleurslagen hoen­ders en dwerg­hoen­ders, die op de Noord­show 2010 inge­zon­den waren ter er­ken­ning en na goed­keuring door de Stan­daard­com­mis­sie zijn op­ge­no­men in de Ne­der­land­se stan­daard voor hoen­ders en dwerg­hoen­ders met in­gang van het nieuwe sei­zoen 2010 - 2011. Com­pleet met een aan­tal ver­­sla­gen van de crea­tie door de des­be­tref­fen­de fok­kers.

 

Bijdrage van diverse fokkers

9 pagina’s - 890 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image032.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Een uitgebreid fotoverslag van de Nationale tentoonstelling van Bel­gië in Ranst.

 

8 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image034.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.

 

Deze keer : Hoenders en Dwerg­hoen­ders op de Cham­pion Show, ja­nu­ari 2010 te Utrecht. Aan­ge­vuld met uit­ge­brei­de foto­albums van de duiven en pels­dieren.

 

Foto’s : Mick Bassett, Dirk de Jong

en Elly Vogelaar

8 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top