April 2010

 

Jaargang 6 - nummer 2

19 ARTIKELEN

  

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- Champion Show

- De Lijst

- Jubileum Friese Sierduiven

- Gestreept en koekoek

- Beoordelingskaarten

- 100 jaar Modena Club Enge-

   land en 50 jaar Modena Club

   Frankrijk

 

7 pagina’s - 735 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

Internationale

cauchois show

 

In dit artikel leest u de ervaringen van een dui­ven­lief­hebber op be­zoek in de champagne streek van Frank­rijk, waar in het Franse garni­zoen­stadje Châ­lons en Cham­pag­ne, in de om­ge­ving van Reims, een Euro­pa­show en het Frans kam­­pioen­schap voor Cauchois geor­ga­ni­seerd werd en daar­naast ook nog het Frans kam­pioen­schap voor de Stras­ser en de Texan.

 

Door : Wim Poortinga

5 pagina’s - 410 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

BEKERKAMHOENDERS

 

Amerikaanse, Engelse en Ne­der­land­se fokkers hebben misschien ge­hoord van, of zijn wel­licht be­kend met het Sici­liaanse Be­ker­kam­hoen. Een zeld­zaam ras, dat af en toe wordt gezien op shows. Ech­ter, dit is niet het­zelf­de ras dat de Ita­lianen Siciliana noe­men, en af­kom­stig is van Sicilië. Ster­ker nog, er zijn nóg een paar ras­sen van Beker­kam­hoen­ders we­reld­wijd, die al gauw tot ver­war­ring lei­den.

 

Door : Luuk Hans

6 pagina’s - 475 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

Kuifhoenkriel van

Lasne en de vererving

van de bekerkam

 

Het was Jacques Hanotier die aan de wieg stond van dit won­der­lijke hoen. Hij be­dacht een hoen dat een aan­tal ei­gen­schap­pen com­bi­neer­de in uiter­lijk en ook in eier­leg­kun­sten. Het moest een hoen wor­den met de ei­gen­schap­pen van een Fau­vist in de Levens­kun­sten en daar­mee de lijst aan­vul­len van de Waal­se hoen­der­ras­sen.

 

Door : Sigrid van Dort

10 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

duivenstof

 

Het zal je maar gebeuren, dat je moet stoppen met je hob­by van­we­ge een over­ge­voe­lig­heid . . . Ik be­perk mij hier tot de dui­ven­lief­heb­ber, die zo­juist het stren­ge oor­deel van zijn huis­arts (ge­steund door ad­vie­zen van spe­cia­listen) heeft ver­no­men, dat hij moet stop­pen met het con­tact met zijn dui­ven. Als zo’n ver­bod na zo veel jaren dui­ven hou­den wordt uitge­spro­ken, wordt dat als zeer te­leur­stel­lend er­va­ren.

 

Door : Nico van Benten

6 pagina’s - 500 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- Speciaalclub Aziatische

   Vechthoenrassen

- Nieuw !  Boekenbeurs

- Nat. GELDERLANDSHOW

   gaat door

- F5 generatie

- De Baroen, ook voor

   gedroogde kruiden en zaden

- Erkend fokcentrum voor de

   Hyacintduif

- KIPsignalen nu ook in het

   Duits verkrijgbaar

 

7 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

DE DUIVEN

VAN DE BATAVEN

 

Onze Italiaanse medewerker Elio Corti ver­taalde weer een oud ge­schrift voor ons. Nu kunt u lezen wat Al­dro­vandi in 1600 over dui­ven schreef, en wel spe­ci­fiek over de dui­ven van de Ba­ta­ven: “Er  wordt ver­teld dat de Fran­sen en de Bel­gen - waar­onder de Ba­ta­ven, zo be­vlo­gen zijn met de dui­ven­fok­kerij dat ten­min­ste een kwart van hen de dui­ven puur fokt voor hun ei­gen ple­zier”.

 

Door : Elio Corti (IT)

13 pagina’s - 1070 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

kippenren

kraaikoppen bij

henk Lubbers in AALST

 

Op 3 december 2000, tijdens de Eu­ro­pashow in Wels, Oos­ten­rijk, be­loof­de ik Henk Lubbers dat ik eens bij hem op be­zoek zou ko­men voor een inter­view.  Het duurde ruim 10 jaar voordat ik ein­de­lijk ging…. En toen was ik te laat, want hij had juist zijn Kraai­koppen weg­ge­daan.

 

Door : Elly Vogelaar

11 pagina’s - 1050 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

VOGELPARK WALSRODE

 

Seizoen 2010 zal beginnen op 18 maart met een zee van bloe­men. De tui­nen van Welt­vogel­park Wals­rode staan bekend als een van de prach­tigste en goed onder­hou­den tui­nen van in Euro­pa. Maar het is voor­al een bui­ten­ge­woon en zeer ge­spe­cia­li­seerd zoo­lo­gisch in­sti­tuut, dat zijn ge­lijke niet heeft. Als war­ming-up voor het komen­de broed­sei­zoen hebben we een paar hoog­te­pun­ten uit het vo­rige sei­zoen die nog niet eer­der zijn ge­pu­bli­ceerd.

 

Door : Vogelpark Walsrode

6 pagina’s - 340 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

SCHOONHEIDSPOSTDUIVEN

op de Keistadshow

 

9 van de 10 clubrassen wa­ren aan­we­zig op de Club­show van de Schoon­heids­post­dui­ven­club; alleen de Giant Homer ont­brak op het appel. Met 108 dui­ven was het beslist een mooie in­zen­ding. In dit ar­ti­kel laten we alle ras­sen één voor één de revue pas­seren.

 

Door : Sytze de Bruin

5 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Sierduivenshow

   Zuid Nederland

- Oproep door Mark Fields van

   Amerikaanse Dominique Club

- Te bijzonder om niet te

   vermelden

- Hen wordt haan

- Erkenningen NBS Bondsshow

   2010

- Uitnodiging Orpington meeting

   in Frankrijk

 

9 pagina’s - 1,3MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image022.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

- FYTOTHERAPIE -

 

De eerste duidelijke lijst met ge­ad­vi­seer­de krui­den en re­cep­tuur spe­ciaal toe­ge­spitst op ge­bruik voor pluim­vee kre­gen wij van de Filip­pijnse die­ren­arts Dr. Leila Flores. De ge­bruik­te krui­den zijn daar voor­han­den, maar wij vre­zen dat ze niet altijd be­kend zijn of voor­ko­men in Eu­ro­pa. Nader speur­werk le­ver­de toch ook een Neder­land­se lijst op.

 

Door : Dr. Leila Flores (Filippijnen),

Dr. Maria Groot en Elly Vogelaar (NL)

10 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image024.jpg

 

 

De sierduiven

op de champion show

 

Een schitterende fotorepor­tage van ALLE NBS ERE-CER­TI­FICAAT win­naars, plus de ter er­ken­ning in­ge­zon­den Sier­dui­ven op de Cham­pion Show in Utrecht.

 

Door : Nico van Benten

11 pagina’s - 2,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image026.jpg

 

 

EIEREN

IN HET VERLEDEN

 

April doet ons denken aan de lente, Pa­sen en ei­eren, want - in het noor­de­lijk half­rond - is het de maand waarin de kip­pen weer uit­bun­dig aan de leg gaan. Het leek ons dus een ge­schik­te tijd om eens wat an­tie­ke we­tens­waar­dig­he­den over ei­eren met u te delen.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 545 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image028.jpg

 

 

KUIKENS SEKSEN

 

Commerciële pluimvee­bedrij­ven heb­ben aller­lei trucjes om het ge­slacht van net uit­ge­ko­men kui­kens vast te stel­len. Mees­tal is dit geba­seerd op het krui­sen van twee ver­schil­lende ras­sen, en daar heb­ben wij als se­rieu­ze fok­kers van pure ras­kip­pen dus niets aan. Maar we heb­ben toch een aan­tal han­dig­heid­jes voor u bij­een ge­zocht.

 

Door : Geoffrey Johnson, Greg Davies,

Mick Bassett e.a.

6 pagina’s - 650 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- Te oud om te leggen

- Broedeierenbeurs

- Aldrovandi over duiven

- De mysterieuze Lamotta

- Europese rasgebonden show

   van alle Italiaanse duiven-

   rassen

- Boeken en posters

 

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image031.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lo­pende fok­prestaties. Deze keer :

Een uit­ge­breid foto­verslag van de ONETO, Enschede.

 

9 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image033.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Deze keer :

Het promoten van de sierduivenhobby op de State Fair in Florida, USA.

 

Door : Bill Burnsite

4 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top