Februari 2010

 

Jaargang 6 - nummer 1

18 ARTIKELEN

  

 

image002.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- Fraaie kerstfoto’s

- De Lijst

- Beoordelingskaarten

- Haïti

- Gespleten vleugelveer

 

8 pagina’s - 480 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

 

DE GORGUERO

 

Stelt u zich eens voor, een duif met zoveel karakter dat hij, terugkerend op het hok, iedere keer weer nauw­keurig op dezelfde vierkante deci­meter landt. De doffers zijn met een extra hoe­veel­heid beheerst zui­de­lijk tempera­ment behept, waar­door de verge­lijking met de spreek­woor­de­lijke "Don Juan" ruim­schoots in het voordeel van de Gor­gue­ro uit­pakt.

 

Door : Nico van Benten

13 pagina’s - 980 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image005.jpg

 

 

GOURNAYKRIELEN

IN NEDERLAND

 

Sinds december 2004 zijn er Gour­nay­krielen in Nederland. Het was niet eenvoudig om er een aantal te pak­ken te krij­gen, want ze zijn pas sinds 2003 in Frankrijk erkend. Gour­nay­krielen zijn erg ac­tief, beslist tam en ver­trou­welijk van aard en ze leggen goed. Het zijn vrij kleine, strak beve­derde krielen met een nor­male, enkele kam en ge­woon 4 tenen. Ze bestaan, net als de grote varië­teit, enkel in de kleur­slag zwart­bont.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

DE CHAMPIONSHOW

- Opening -

 

De allereerste Champion Show in Utrecht was een overweldigend suc­ces. Twee bondsshows sa­men­ge­bracht; wat nie­mand ooit voor moge­lijk had ge­hou­den is ge­lukt, dank­zij de bezie­lende leiding van Kor Moree. De trend is hiermee ge­zet voor de ko­men­de 100 jaar : dit wordt de show waar ieder­een bij wil zijn en deel van uit­maken.

 

Door : Aviculture Europe

16 pagina’s - 995 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- Parelhoen zonder parels

- Herenhoenders; boekrecensie

- Sneeuwduiven

- De Kippen van Gessner

- De Baroen

 

8 pagina’s - 650 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image011.jpg

 

 

INTERNATIONALE

VINKDUIVENSHOW

 

In totaal waren er op deze inter­natio­nale show bijna 1.000 Vink­dui­ven ten­toon­ge­steld en voor zover ik kon nagaan waren er stand­hou­ders en keur­mees­ters uit : Duits­land, Frank­rijk, Dene­mar­ken, Bel­gië en Ne­der­land (sorry als ik een land ben vergeten te noemen). Al met al een zeer indruk­wek­kende show in een goed verlichte en luchtige hal en met zoveel kleur, vooral als de no­vem­ber­zon door de ramen valt op de vink­duiven in de tentoon­stel­lings­kooien; echt een lust voor het oog !

 

Door : Mick Bassett

5 pagina’s - 535 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image013.jpg

 

 

40 jaar

welsumerclub

 

Op 1 november 1969 werd de Wel­su­mer­club opgericht. Dit jaar dus 40 jaar geleden. Het is een goede tra­di­tie gewor­den om eens per 5 jaar het lus­trum te vieren in het dorp Wel­sum; terug naar de ba­ker­mat van kip die be­kend ge­wor­den is om haar bruine eieren. Niet alleen de grote Wel­su­mers, maar ook de Wel­su­mer­krielen zijn erg ge­wild, om het grote aantal eieren dat ze leg­gen en het hoge gewicht van de kriel­eieren.

 

Door : Welsumerclub en AE

9 pagina’s - 835 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

DE HANEN VAN

LEYLYCHYNIE

 

Patrijzen, kwartels en hanen: het ver­schijn­sel van de homo­sexuele ‘we­duw­naars’ van Aris­tote­les tot Gessner - en de naam van een mys­te­rieuze land­streek.

 

Door : Dr. Aafke van Oppenraay

6 pagina’s - 1020 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Wortelsap

- Een portret van uw kip ?

- Fotoverslag Noordshow

- Drentse Hoenders;

  boekrecensie

- Blauwschubbenkwartels

 

9 pagina’s - 520kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

- POTEN deel 2 -

 

In Poten - deel 1, van okto­ber 2009 kwa­men vooral de kippen aan bod die onbe­ve­derde poten hebben met 4 tenen. In deel 2 kijken we naar de poten die anders zijn : heel korte poten, beve­derde poten of met 5 tenen.

 

Door : Elio Corti (IT) en

Elly Vogelaar (NL)

10 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

DAPPERE DUIVEN

 

De PDSA Dickin Medaille, wordt gezien als het 'Victoria Cross’ voor dieren en toege­kend aan dieren met opval­len­de dapperheid en plichts­be­trach­ting geas­so­cieerd met een tak van de strijdkrachten of Ci­vie­le Een­heden. De Me­dail­le, die alleen wordt toe­ge­kend op of­fi­ciële aan­be­veling, werd 54 keer uitge­reikt tussen 1943 en 1949. En wel aan 32 dui­ven, 18 hon­den, drie paar­den en een kat.

 

Door : PDSA (GB)

8 pagina’s - 785 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image022.jpg

 

 

overpeinzing

 

Norm Thiele was mijn eerste leer­mees­ter in het fok­ken van kip­pen; een aar­dige ou­de­re man die prach­tige zilver­pel Hol­land­se hoen­ders, Java­krielen en roze­kam­mige brui­ne Leg­horns fokte. Ik her­inner me nog altijd zijn Hol­land­se hoen­ders die in de vroe­ge ochtend­zon rond­lie­pen in zijn ach­ter­tuin en hoe de zon scheen op die grote glan­zen­de groen­zwar­te lo­vers … een beeld om nooit te ver­ge­ten.

 

Door : Greg Davies (Australië)

2 pagina’s - 190 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- Mini dubbeldooier

- Zwartbonte Kraaikoppen

- Kleurslag Rood bij duiven

- Verrassende filmpjes

- Kipgeluiden

- Boeken

 

8 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image025.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.  Dit maal …

 

Gallinova Barne­veld,

no­vem­ber 2009.

 

Foto’s :

Ard Meerkerk, Dirk de Jong en AE

10 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image027.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.  Dit maal …

 

SIS Speciaal­club voor

Ibe­ri­sche Sier­dui­ven­fok­kers,

Zui­der­park, Den Haag.

 

Door : Nico van Benten

6 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 3

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.  Dit maal …

 

De Prachtduif,

Turnhout, België.

 

Foto’s : Nico van Benten en

Sytze de Bruine.

7 pagina’s - 1,3 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image031.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 4

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties.  Dit maal …

 

Sierduiven op de show van de

Pa­jot­ten­landers, Affli­gem,

Bel­gië.

 

Door : Sytze de Bruine.

8 pagina’s - 1075 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top