December 2009

 

Jaargang 5 - nummer 6

19 ARTIKELEN

  

Op bezoek bij Thom Laming,

de nieuwe voorzitter van de NBS.

 

IMG_1562kopie.jpg

 

 

Wij waren benieuwd hoe Thom de eerste zes maanden in zijn nieuwe func­tie van NBS-voorzitter had er­va­ren en naar zijn me­ning over de ont­wik­keling van de lief­heb­berij. De bonds­show en de toe­wij­zing ervan, en de samen­werking die voor­zich­tig ge­stal­te be­gint te krij­gen, zijn zaken die het be­stuur nu sterk be­zig­hou­den. In z’n al­ge­meen geldt dat we niet voor­uit ko­men als ieder­een op z’n eigen stand­punt blijft staan. Daar zit volgens hem ook mees­tal het pro­bleem, als men zich in­graaft in eigen ziens­wijze en op­stel­ling. “Ik wil graag bin­den in plaats van po­la­ri­seren. Dat heb­ben we in het ver­le­den ge­noeg gedaan naar mijn me­ning”, al­dus Thom.

 

3 pagina’s - 116 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image001.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- De Lijst

- Kippenasiel

- CHAMPION SHOW – de

  nieuwe Nationale Kleindieren-

  show van Nederland

- Kleurplaat

- Europese Speciaalclubshow

  Polen, Kleurdwergen en

  Dwerghazen

- Beoordelingskaarten

 

11 pagina’s - 1,1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image003.jpg

 

 

langsnavelige

tuimelaars

- inleiding -

 

Voor een deel hebben alle lang­sna­velige tuimelaars een ge­meen­schap­pe­lijke ge­schie­denis. Wan­neer u de ver­schil­lende ras­be­schrij­vingen leest zal u al spoedig dui­de­lijk wor­den wat hier­mee wordt be­doeld. Deze ge­meen­schap­pe­lijke her­komst heeft tot ge­volg dat deze ras­sen, naast po­si­tieve, ook  enige ne­ga­tieve ei­gen­schap­pen gemeen heb­ben.

 

Door : Nico Akkermans

4 pagina’s - 180 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004.jpg

 

 

ARAUCANA’S

 

Ik ben niet begonnen met Arau­cana’s on­danks de uit­da­gingen die het ras met zich meebrengt, maar VAN­WEGE die uit­da­gingen. Ik had me uit­ge­breid geïn­for­meerd voor­dat ik de Araucana uit­koos als ‘mijn’ ras, maar het is in­der­daad erg moei­lijk om ze in per­fec­tie te fok­ken. De Arau­cana is een uit­da­ging, zelfs voor de meest ervaren fok­kers, en dat is om meer­dere redenen.

 

Door : Anne Cushing (USA)

8 pagina’s - 1,7 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006.jpg

 

 

DE VIJVER

 

En toch is het een erg mooie vijver. Hel­der, zacht stro­mend water. Een be­groei­ing aan de kant waar iedere toe­schou­wer lyrisch van wordt. Eigen­lijk man­keert er niets aan. Maar toch wel. Er is geen leven op de vijver. Een enkele keer meldt zich een water­hoentje maar die is al snel ver­trok­ken. Een vijver zon­der watervogels is als bier zon­der schuim, zo stelt de be­heer­der het kernachtig samen.

 

Door : Hans Diehl

4 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image007.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- De 12 dagen van Kerstmis

- KIPsignalen-boekrecensie

- Cadeautip : Seramakaarten

- Erkend Fokcentrum Hyacint-

  duiven en Twentse krielen

- NOORDSHOW in Zuidlaren

 

6 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image009.jpg

 

 

Op bezoek BIJ

GERARD ADRIAANSE

in Middelburg

 

Volgens mij waait het altijd in deze pro­vin­cie, maar dat levert de inwo­ners ook re­latief weer veel zon­uren op, omdat de wind de hemel schoon waait, met als bewijs de regen­boog die u hier boven ziet. We had­den geluk, want de dag er­voor had het er alleen maar gere­gend, zei Gerard. In ieder geval wordt je wel altijd gastvrij onthaald in Zee­land.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 570 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image011.jpg

 

 

KIPPENREN

 

Ron Pelgrom, meer dan 25 jaar Zij­de­hoen fokker, met ups en downs en he­le­maal beze­ten van dit ras. Eens was hij er mee aan de top, toen hele­maal weg. En nu gooit hij op­nieuw hoge ogen met zijn die­ren, dus we gingen eens kijken in Kou­de­kerke.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 800 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012.jpg

 

 

Duitse Langsnavelige

Tuimelaar

 

De Duitse Langsnavelige Tui­me­laar is nauw verwant aan de En­gel­se Ekster­tui­me­laar. Dat niet zozeer van­wege re­cente krui­singen, nee, het zijn twee loten van één stam. Met name bij de geëk­sterde va­rië­teit is dat nog goed zicht­baar. Hoe­wel, de Duit­se vogels zijn dui­delijk slan­ker en ook fijner en ele­ganter van bouw.

 

Door : Nico Akkermans

8 pagina’s - 665 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Dikke duivinnen

- Kempenshow

- Het is weer muizentijd

- Internationaal tentoon-

  stellingsrooster

- Foutje van Moeder Natuur

 

5 pagina’s -  630 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016.jpg

 

 

OVER PLUIMVEE

- DIVERSITEIT -

 

In grote delen van de wereld be­staat de diver­siteit aan hoen­ders juist niet dank­zij stan­daard­lijsten, keur­mees­ter­voor­keu­ren, ten­toon­stel­lin­gen en club­bladen, maar door de zorg en voor­keur van boe­ren en boe­rinnen. Dat er zoveel aan­dacht is voor ras­sen uit Euro­pa, VS en Japan heeft meer te maken met de betere do­cu­men­tatie en de vak­pers dan met het feit dat er elders min­der varia­tie zou zijn.

 

Door : Dirk Zoebl (NL)

5 pagina’s - 1075 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018.jpg

 

 

AUSTRALISCHE

ERVARING

 

Ik zou willen beginnen met ieder­een te bedanken die betrokken was bij de Sier­dui­ven­fok­kers Club van NSW en die mijn aller­eerste bezoek aan Australië zo ple­zierig maakte als dat je je maar voor kunt stellen. Mijn vriendin Elaine en ik von­den Sydney in Australië een indruk­wek­kende plaats met prach­tige om­ge­ving en een over­vloed aan zaken om te zien en te onder­nemen. Wij ver­ble­ven in  “The Rocks”, tussen de Harbour Bridge en het Opera House, wat een schit­teren­de locatie!

 

Door : Door Mark Rudd (GB),

foto’s Lisa Weekes (Australië)

8 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020.jpg

 

 

De Duitse Pekingeend

 

De Duitse Pekingeend is onge­twij­feld een van de gezel­ligste en aan­han­ke­lijk­ste on­der de ge­do­mes­ti­ceer­de ee­den. In Ame­rika wor­den ze ‘The Donalds’ ge­noemd; dit van­wege het feit dat Walt Disney de karak­ter­trek­ken van zijn be­roem­de Donald Duck heeft afge­leid van de Duit­se Peking­eend.

 

Door : Kenneth Broekman

7 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

000_2437kopie2

 

 

DE ARAUCANA

- heden en verleden -

 

Een rasartikel is natuurlijk niet com­pleet zon­der een stukje his­torie. Maar wat zou­den we u kunnen ver­tel­len over de Arau­cana? Er is veel onder­zoek naar het ont­staan van dit ras gedaan en zelfs vandaag nog zoe­ken histo­rici naar de ont­bre­kende scha­kels. We kunnen nu toch wel aan­nemen dat er al kip­pen in Zuid-Amerika waren voordat Colum­bus aan de oost­kust aan land ging. Hoe ze daar geko­men zijn, is echter nog een open vraag.

 

Door : Aviculture Europe

8 pagina’s - 820 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image023.jpg

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- 80 eendenkuikens eind

  september

- Staartloze kippen

- Internationale Show

  Vechthoenderclub België

- Boeken

- Kerstwens

 

8 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image025.jpg

 

 

KIPPEN DIE HENNEPZAAD

ETEN, LEGGEN BETER IN

DE WINTER

 

Tot nu toe hebben we al 6 auteurs uit de Renais­sance gevonden die in hun ge­schrif­ten het feit on­der­steu­nen dat hen­nep­zaad een po­si­tief ef­fect heeft op het aan­tal eieren wat door de hen­nen gelegd wordt. Als we deze be­we­rin­gen ge­lo­ven, dan wordt het tijd om ze in prak­tijk te bren­gen.

 

Door : Elio Corti en

Andrea Bertolazzi - Italië.

10 pagina’s- 840 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image027.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Dit keer : De Dui­ven op de Delta­show, no­vem­ber 2009.

 

Door : Sytze de Bruine

8 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029.jpg

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : Pluimvee op de Velu­we­poort­show en Merel­beke (B).

 

Door : Peter van den Top

(Veluwepoortshow) en

Kenneth Broekman (Merelbeke)

8 pagina’s - 1,4 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top