Oktober 2009

Jaargang 5, nummer 5

17 ARTIKELEN

 

image002

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

- Woordje van de redactie

- De Lijst

- CHAMPION SHOW

  de nieuwe Nationale

  Kleindierenshow van

  Nederland

- GALLINOVA

- Eerbetoon aan de legenda-

  rische Bobby Robson

- Zweeds Pluimvee in

  Merelbeke (B)

- Veldgids voor het Platteland

 

10 pagina’s - 630 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image004

 

 

De spreeuwduiven

van de FAMILIE

HOORNSTRA

 

Eerlijkheidshalve moet ge­zegd wor­den, dat het hoofd­doel van ons be­zoek aan Robert, aanvankelijk zijn Twentse Krielen waren (zie het Juni nummer), maar zijn Spreeuw­dui­ven zijn op dit moment de grote prijs­win­naars op de nationale shows, dus willen we daar ook graag aandacht aan besteden.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image006

 

 

ARDENNER KRIELEN

 

Dit rasartikel begint Jan Bollen - een van de weinige Belgische fok­kers van dit Bel­gische krielras - met de woor­den: … een kip die zich ge­draagt zoals je ver­wacht dat een kip zich ge­draagt. Hij be­schrijft vooral hoe hij zijn Arden­ner­krie­len houdt en hoe hij ze er­vaart als kip. Na­tuur­lijk ont­breekt ook een stukje his­torie niet.

 

Door : Jan Bollen (B)

5 pagina’s - 615 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image008

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

- Veluwepoortshow

- Aanvulling Coiter artikel

- ONETO

- Internationale Maransdag in

  Champlon (B)

- EUROPASHOW in Nitra

- Valenciana’s

- Serama Show in Winschoten

 

11 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image010

 

 

DE NEURENBERGER

BAGADET - DEEL 2

 

In navolging op het bezoek bij Kees Ver­kolf en Marleen Brouwer in Wijs­ter - zie het augustusnummer - hebben we de beschrijving van de Neuren­berger Bagadet, één van ’s we­relds oud­ste duiven­rassen, nog iets verder uit­ge­diept.  Aan­sluitend vindt u de stan­daard­om­schrij­ving van dit ras.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 530 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image012

 

 

KIPPENREN

 

We gaan vandaag op bezoek bij Henk van Dijk in IJssel­stein, beter be­kend als ‘ome Henk’ van de tafel met le­vende knuffeldieren; met zijn 77 jaar nog altijd een on­ver­moei­bare pro­motor van onze mooie hob­by. Maar wat weinig mensen mis­schien weten, is dat Henk van Dijk al sinds jaar en dag een zeer kun­dige fok­ker is van Java­krielen. Tijd om ook deze kant van Henk van Dijk eens in het voetlicht te plaat­sen.

 

Door : Elly Vogelaar - Dirk de Jong

9 pagina’s - 685 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image014

 

 

ALGEMENE LEDEN-

VERGADERING NBS

 

Beknopt verslag van de 95ste Alge­me­ne Ledenvergadering van de NBS, gehouden op zaterdag 13 juni 2009 in Voort­huizen. Op deze ver­ga­de­ring werd de voorzit­ters­hamer of­fi­cieel over­ge­dra­gen aan de heer T. Laming, de nieuw benoemde voor­zit­ter van de NBS. Met dank aan J.J. Bulte en R. Bijkerk voor de infor­matie.

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 550 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image016

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

- Op bezoek bij een vriend

- NOORDSHOW

- Internationaal

  tentoonstellingsrooster

- Serama’s erkend

- Beoordelingskaarten

  nieuwe stijl

- Internationale Structuurduiven

  Show

- 50 jaar Vereniging Eys

 

10 pagina’s - 747 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image018

 

 

OVER PLUIMVEE

Poten - deel 1

 

De poten worden niet als eerste ge­noemd bij de beschrijving van een kip. Toch zijn ze belangrijk, omdat zij het lichaam moeten dragen. Ze va­rië­ren met het soort kip. Wijd uit el­kaar staand bij brede dieren, zeer lang en dun zoals bij de Modern En­gel­se, typisch kort bij de Chabo of geheel bevederd bij de Cochins. On­af­han­ke­lijk van de vorm varieert ook de kleur; van vaal­wit tot diep zwart.

 

Door : Elio Corti (IT) en

Elly Vogelaar (NL)

12 pagina’s - 1260 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image020

 

 

Waar zijn de

“Gentse Kroppers”

van René Delin?

 

Onder deze kop deed de bekende pu­bli­cist R.R.P. van der Mark in het blad Avi­cul­tura van augustus 1978 een op­roep naar de verblijf­plaats van het Gentse Kropper schilderij, waar­van u hiernaast een af­beel­ding ziet. Niet zomaar een schil­de­rij; het betrof de Gentse Kropper in de vijf va­rië­tei­ten, geschil­derd door René Delin in 1927. Het doek bleef echter zoek, tot het eind 2008 - der­tig jaar na deze zoekactie  - plot­se­ling op­dook.

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 765 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image022

 

 

DELIN

 

In 2005, op de Europese Meeuw­da­gen in Hout­halen-België, werd door mij deze pre­sen­tatie getoond van de wer­ken be­tref­fende de meeuw­duiven van René Delin. De ori­gi­nele wer­ken zijn bijna allemaal in  handen van Juul Lauwers uit Me­che­len. Graag laat ik de lezers van Avi­cul­tu­re Eu­rope genieten van mijn presen­tatie.

 

Door : Luc Kerkhofs (B)

23 pagina’s - 1 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image024

 

 

DUNKLEUR BIJ KIPPEN

 

In november 2002 bezocht ik de na­tio­nale pluimveeshow in Co­lum­bus, Ohio. Tijdens deze show maak­te ik kennis met een voor mij gehele nieuwe kleur; khaki bij de Hol­land­se Wit­kuif­krielen, in een zeer aan­vaard­bare kwa­liteit. Ik ont­moette daar ook Al Westling, de gees­telijke va­der van deze kleur­slag.

 

Door : Luuk Hans

5 pagina’s - 385 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image026

 

 

ZWEEDS PLUIMVEE IN

NEDERLAND

 

Het is bekend dat de NPS bij­zon­de­re vriend­schaps­banden on­der­houdt met vere­nigin­gen uit ver­schil­lende landen. Dit levert vaak heel inte­res­sante con­tac­ten op; zo kregen we dit voor­jaar een hele serie broed­eieren uit Zweden als bevestiging van onze vriend­schapsband; een zeer spe­ci­aal cadeau.

 

Door : Kenneth Broekman en

Dirk de Jong.

6 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image027

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

- Ei … welke kant komt eerst ?

- GELDERLANDSHOW

- Internationale Vinkduivenshow

  in Duitsland

- Boeken

- Knobbelzwanen

- Ganzenpas

 

10 pagina’s - 740 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image029

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Dit keer : de Duiven op de Martinishow, de­cem­ber 2008.

 

Door : Rikus Hagenauw

7 pagina’s - 1260 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

image031

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : Pluimvee op de Queanbeyan Show in Austra­lië.

 

Door : Greg Davies

3 pagina’s - 325 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

top