Augustus 2009

Jaargang 5, nummer 4

17 ARTIKELEN

 

 

image001

 

 

KORT ALLERLEI - 1

 

-

Woordje van de redactie

-

Dag van het Platteland

-

Persbericht Nationale

Kleindierenshow Nederland

-

De Lijst

-

Slenkendag in Doorwerth

-

Aanvulling Minorca artikel

 

8 pagina’s - 335 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image003

 

 

Op bezoek bij KEES en

Marleen VERKOLF

 

We gingen op bezoek in Wijs­ter (Dren­te) bij de fokker van één van ’s we­relds oud­ste dui­ven­rassen, de Neu­ren­ber­ger Bagadet. Kees heeft er jarenlang aan gewerkt, het is meer dan een levensvisie, het is een bijna mystiek doel en een op­dracht die hij zich­zelf heeft ge­steld: de Neu­ren­berger Bagadet te ver­vol­ma­ken en in stand te houden.

 

Door : Nico van Benten

8 pagina’s - 560 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image004

 

 

DE SATSUMADORI

 

De Satsumadori komt oor­spron­ke­lijk uit Japan. Satsu­ma was vroe­ger de naam van de prefectuur Kago­shi­ma. Daar was het ras toen­dertijd bekend als Ojidori (groot land­hoen). De hui­di­ge naam betekent niets anders dan ‘Landhoen van Sat­su­ma’. In 1943 werd het ras door het Japanse Ministerie van Cul­tuur verklaard tot beschermd cul­tuur­goed.

 

Door : Wanda Zwart

5 pagina’s - 520 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image005

 

 

KORT ALLERLEI - 2

 

-

Alles voor duiven

-

Noordshow

-

Wereld Eidag

-

Nieuws van de Vecht­hoen­der­club België

-

Keurkaarten aan­bie­ding

-

Internationale Show in

Grasse, Frankrijk

 

8 pagina’s - 490 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image006

 

 

AFGHAANSE

MUSAFER DUIVEN BIJ

SHAFIK NADER

 

De redactie op bezoek bij Shafik Nader in Helmond, daartoe op­merk­zaam ge­maakt door zijn plaats­ge­noot en bekend sier­duiven lief­heb­ber Ben Kocken. Het bezoek was alles­zins de moeite waard en niet in de laat­ste plaats van­wege de zeer gast­vrije ontvangst. We za­gen een nieuw dui­ven­ras, de Musafer duif, met een tekening, die op z’n minst zeer op­mer­ke­lijk was. 

 

Door : Nico van Benten

7 pagina’s - 330 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image007

 

 

KIPPENREN

 

Door omstandigheden waren we niet in de gelegenheid om zelf op be­zoek te gaan bij Jan Kraan in Bour­tange, maar met volle mede­wer­king van Jan kunnen wij u toch een mooi artikel aan­bie­den. Het is een ‘Drie­luik van Oud Ne­der­landse Ras­sen’ ge­wor­den, zoals Jan het zelf noemt. Wij la­ten hem zelf aan het woord.

 

Door : Jan Kraan

9 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image008

 

 

KORT ALLERLEI - 3

 

-

De Legende van de

Zwarte Haan

-

Veluwepoortshow

-

Aanvulling Griekse kippen

-

Internationale Vinkduiven

Show in Duitsland

 

7 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image009

 

 

OVER PLUIMVEE

Tweelingen

 

Bij tijd en wijlen zien we iets in de die­ren­wereld wat spe­ciaal ge­noeg is om de krant te halen, bij­voor­beeld een kuiken met 4 poten. We be­kij­ken die foto’s met een mix van af­schuw en me­de­lij­den, maar ook met grote nieuws­gierigheid. Dit is een heel ander soort afwij­kingen dan bijv. een kruis­snavel, kromme tenen of een spreid­pootje.

 

Door : Elio Corti (IT) en

Elly Vogelaar (NL)

9 pagina’s - 720 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image010

 

 

PRESENTATIE

GENETICABOEK

 

Op zaterdagmiddag 25 april 2009 was het dan zover; in Barneveld vond de officiële presentatie plaats van het eerste Ne­der­lands­talige, vol­le­dig in kleur geïllustreerde ge­ne­tica­boek voor sierdui­ven. Dit boek is een bijzonder project, wat on­der super­visie van de NBS als ‘uit­ge­ver’, in één jaar tijd tot stand is ge­bracht, door Hein van Grouw als schrij­ver en Jan de Jong als illu­strator.

 

Door : Aviculture Europe

3 pagina’s - 335 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image011

 

 

ULISSE ALDROVANDI

GAF DE NEDERLANDSE

ANATOMIST VOLCHER

COITER NIET DE EER DIE

HEM TOEKWAM

 

Was Ulisse Aldrovandi eigen­lijk maar een sluwe profiteur, die gretig ge­bruik maakte van onder­zoeken die door an­de­ren ge­daan wa­ren? Een over­dui­de­lijk voor­beeld hier­van is dat de naam van Volcher Coiter (hij bestu­deer­de o.a. de da­gelijk­se ont­wik­ke­ling van het kuiken in een kippen­ei - in het geheel niet ge­noemd wordt in Aldro­vandi’s drie boe­ken over Orni­thologie.

 

Door : Elio Corti (IT)

7 pagina’s - 400 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image012

 

 

KIPPEN OP SICILIË

 

Elke rechtgeaarde hoender­fokker neemt z’n hobby mee op vakantie. Zo zijn er mensen die elk hanen­ge­kraai aan­grij­pen om, tijdens de va­kan­tie, op zoek­tocht te gaan naar een – on­be­kend – kippen­ras. An­ders ge­zegd, als je de kans krijgt om een hoen­der­fokker te be­zoe­ken, een kuif­hoen­der­fokker nog wel, grijp je die mo­ge­lijk­heid met bei­de han­den aan.

 

Door : Luuk Hans

4 pagina’s - 280 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image013

 

 

DUIVEN GEZOND

HOUDEN NA HET

KWEEKSEIZOEN

 

Wanneer de langste dag er op zit, be­gint voor ons dui­ven­fokkers de voor­berei­ding op de vol­gende fase van de lief­heb­be­rij: het wer­ken naar het ten­toon­stel­lings­sei­zoen. Hoe­wel de rui bij de oude dieren ei­gen­lijk al be­gint bij het leg­gen van het twee­de broed­sel, zet deze zich nu pas echt door en zien onze dui­ven er even­tjes niet uit.

 

Door : Jos de Poel

6 pagina’s - 350 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image014

 

 

KORT ALLERLEI - 4

 

-

Levend Erfgoed Show

-

Magische data

-

Internationale Structuur- en

Trommelduivenshow

-

Kippen op Cuba

 

9 pagina’s - 1,9 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image015

 

 

HOKBEZOEK VAN

‘DE PRACHTDUIF’ AAN

‘HET ZUIDEN’

 

Met negen leden van De Prachtduif spra­ken we za­ter­dag 16 mei af om 09.00 uur aan het ver­ga­der­lokaal Den Donk te Zeven­donk – Turn­hout. Met twee auto’s gingen we rich­ting Eind­hoven waar we wer­den ver­wacht voor enkele hok­be­zoe­ken.

 

Door : Piet Steeman

8 pagina’s - 900 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image016

 

 

JAARLIJKSE

BIJEENKOMST LEDEN

BRAHMA CLUB NL

 

Voor vele clubleden was het een lan­ge reis naar Blij­ham in het hoge noor­den; voor een aantal was het zelfs korter / sneller om via Duits­land te rijden. On­danks de af­stand wa­ren er toch een res­pec­ta­bel deel­ne­mers aan­we­zig, waarbij ook een aantal nieu­we leden, zelfs uit Duits­land.

 

Door : Brahma Club NL

5 pagina’s - 450 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image017

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : Hoenders, Sier- en Water­vo­gels op AVICORNI, december 2008.

 

Door : Aviculture Europe

7 pagina’s - 1030 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

top