Juni 2009

Jaargang 5, nummer 3

16 ARTIKELEN

 

 

image001

 

 

ALLERLEI.

Juni 2009.

 

Nieuws, wetenswaardig­heden

en advertenties van onze lezers.

 

1,4 MB

 

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image002

 

 

Op bezoek bij

twee fokkers van

Gentse Kroppers.

 

Marc van Schelstraete in Nijlen (B) had al heel lang geleden Gent­se Kroppers, maar koos na verloop van tijd voor Steiger Kroppers, die hij jaren­lang met groot succes fokte. 14 jaar geleden scha­kelde hij toch weer over op zijn jeugdliefde, de Gent­se Kroppers, die hij heeft in de kleu­ren zwart, rood en blauw. De kwa­liteit van de Gentse krop­pers van Joop van Loon, in Em­mel­oord (NL), secre­taris van de Gent­se Krop­per Club in Nederland, stond mij nog op het net­vlies ge­grift. Dus moesten ook deze Gentse Krop­pers in deze ‘special’ worden mee­geno­men. Joop heeft Gentse Krop­pers in geel en rood do­mi­ni­caan.

 

Door : Nico van Benten (NL)

16 pagina’s - 1045 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image004

 

 

DE SCHMALKALDENER

MOORKOP.

 

In Duitsland is dit een structuurduif, samen met de Raadsheren, de Pauw­staar­ten, de Krulduiven enz. Voor mij was dit een streek­ras toen ik nog in Thü­ringen woon­de; Schmal­kalden is een stad in het Sak­si­sche ertsgebergte.

 

Door : Mick Bassett (D)

4 pagina’s - 300 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image005

 

 

KIPPENREN.

 

Jarenlang bestond de Twentse kriel al­leen in de kleur­slagen zil­ver­pa­trijs en patrijs. De laatste tijd zijn er ech­ter een aantal nieuwe kleur­sla­gen er­kend. Een van de fokkers die zich hier­mee bezig houdt is Robert Hoorn­stra in De Pol. Het viel ons op dat hij daarbij die nieu­we kleu­ren ook en­thou­siast pro­moot op vele grote shows in het land. Heel be­lang­rijk. Want Van Gink zei het al in 1964: “Wanneer een cre­atie is ge­lukt, moet die ook de be­lang­stel­ling van anderen kunnen trek­ken. Dit is van het belang voor het voort­be­staan en de versprei­ding ervan”.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

10 pagina’s - 800 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image006

 

 

OVER PLUIMVEE.

Oren en oorlellen.

 

Kippen hebben geen uit­wendige oren. Ze hebben slechts een rond gaatje aan de zijkant van hun kop - het buitenste gehoorkanaal; het trom­mel­vlies en dergelijke zijn in­wen­dig en niet zicht­baar. Als wij ‘oren’ zeggen, bedoelen we mees­tal de oor­lellen. Door jarenlange selec­tie en veredeling hebben de fok­kers de vorm, grootte en kleur van de oorlellen van de diverse ras­sen bepaald, en daarmee van de oor­lel tot een raseigenschap ver­he­ven.

 

Door : Elly Vogelaar (NL)

9 pagina’s - 470 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image007

 

 

WATERKIP EN

MEERKOET.

 

Het waterhoen is geen familie van de hoenders, maar behoort net als de meerkoet tot de rallen. Uit onwe­tend­heid of nonchalance worden deze twee water­vogels nogal eens op één hoop gegooid, maar het zijn twee heel verschillende soorten. Na de uitleg van Dirk de Jong zult u de­ze prachtige dieren niet meer door el­kaar halen. Hoe leuk en interes­sant het is om dit soort vogels te ob­ser­ve­ren is te lezen in het aan­slui­ten­de artikel van Pauline van Schaik.

 

Door : Dirk de Jong en

Pauline van Schaik (NL)

11 pagina’s - 955 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image008

 

 

VERZAMELEN VAN

MODENA RINGEN.

 

Het thema van dit artikel is Modena rin­gen, in gebruik en uitgegeven door Modena Clubs. De Ame­ri­kaan­se NPA is zo’n organisatie die een speciale afmeting ringen uit­geeft, de zoge­naam­de M-size, spe­cifiek voor gebruik bij Modena’s.

 

Door : Jan Lombard (SA)

2 pagina’s - 70 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image009

 

 

PARELGRIJZE PHOENIX ?

 

De kleur parelgrijs zit dicht bij het gen voor bevederings­rem. Het ver­erft dus mak­kelijk samen. De be­ve­de­rings­rem zorgt voor ver­droog­de of mis­vormde, nooit volledig uit­ge­groei­de veren. Het komt vaak voor op parel­grijze hanen. Op de schou­der – vleu­gel­boog groeien de veren niet goed uit; het blijven verdroogde stop­pels.

 

Door : Danne J. Honour (USA)

5 pagina’s - 330 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image010

 

 

Bango’s en andere

vliegduiven.

 

Twan van der Heijden zal zichzelf mis­schien nog maar nauwelijks her­ken­nen. Het bezoek aan hem in Ros­malen was alweer enkele jaren ge­le­den, waarna de tekst en foto’s van­wege allerlei redenen zijn blij­ven liggen. Maar beloofd is be­loofd, dus komt het er toch nog van. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

 

Door : Nico van Benten (NL)

3 pagina’s - 170 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image011

 

 

PLUIMVEE IN DE

ROMEINSE TIJD.

 

Sinds de Romeinse tijd is er al heel veel bekend over pluimvee. Het me­ren­deel van onze huidige ken­nis was in die dagen ook al bekend. Ro­mein­se schrijvers legden uit hoe men pluimvee moest houden. Ook hanen­gevechten waren in die tijd een po­pu­lair tijdverdrijf.

 

Door : Luuk Hans (NL)

6 pagina’s - 965 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image012

 

 

Ter ere van

Conrad Gessner.

 

Waarom een Gessner Centrum? Van­uit we­ten­schap­pelijk oog­punt ge­zien was Conrad Gessner een se­rieus persoon. Anders dan in de boe­ken van Aldrovandi, is het is zeer moeilijk om een fout tegen te ko­men in de om­van­grijke hoe­veelheid ci­ta­ten in Gessner’s na­tuur­weten­schap­pe­lijke verhande­lingen. Daar­om hebben we be­slo­ten om een Gess­ner Centrum op te rich­ten, zodat al zijn geroem­de aan­te­ke­nin­gen ge­mak­ke­lijk toe­gan­kelijk zijn.

 

Door : Elio Corti (IT)

4 pagina’s - 1,2 MB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image014

 

 

BIJZONDERE

WISSELEXPOSITIE IN

PLUIMVEE MUSEUM.

 

Naast de vaste expositie heeft het pluim­vee­museum in Barneveld een jaar­lijks wisse­len­de expositie. Ston­den vorig jaar prachtige toren­hanen centraal, dit jaar heeft de or­ga­nisa­tie een nog mooi­er en veel­zij­dige ex­po­sitie weten te rea­li­seren.

 

Door : Dirk de Jong (NL)

Foto’s : AE, Dirk de Jong en

Hans Ringnalda (NL)

8 pagina’s - 465 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image015

 

 

UITBLINKERS.

Deel 1.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Dit keer : Pluimvee en duiven op de Noord­show in Zuidlaren (NL).

 

Door : Peter van den Top (NL)

9 pagina’s - 945 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image016

 

 

UITBLINKERS.

Deel 2.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­prestaties. Dit keer : de hoenders en dwerg­hoen­ders op de Kempenshow (België) in de­cem­ber 2008.

 

Door : Piet Steeman (B)

7 pagina’s - 880 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

image017

 

 

UITBLINKERS.

Deel 3.

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : de duiven, sier- en wa­ter­vo­gels op de Kempenshow (België) in de­cem­ber 2008.

 

Door : Piet Steeman (B)

9 pagina’s - 930 kB

 

pijlen-a-set-1017  Klik hier om verder te lezen.

 

 

top

 

top