Oktober 2008

Jaargang 4, nummer 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI.  Oktober 2008

 

Nieuws, wetenswaardig­heden en ad­ver­ten­ties van onze abonnees. Let op ! Het is deze keer gesplitst in 2 delen.

 

 

 Klik hier om DEEL 1 te lezen.

 

Deel 1 = 1,5 MB

 

 Klik hier om DEEL 2 te lezen.

 

Deel 2 = 2,2 MB

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Staf Mertens

in Kasterlee (België)

 

Een verslag van een bijzonder be­zoek, aan een sympathieke lief­heb­ber met een prachtige hobby in een schitterende tuin. In 1977 begon Staf met Brakelhoenders en in 1979 kwa­men daar sier­duiven bij. Dat waren Vedervoetige Ekster­krop­pers die hij via een buur­man kon be­mach­tigen van een 80-jarige lief­hebber uit Bouwel, die ermee stop­te. Al snel leerde hij daarna an­de­re fok­kers kennen die met het­zelf­de ras in de weer waren. Staf heeft de Veder­voetige Ek­ster­krop­pers in het zwart en het blauw.

 

Door : Nico van Benten

6 pagina’s - 480 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

De Vedervoetige Eksterkropper

 

Omdat wij van mening zijn dat de Vedervoetige Ekster­kropper meer aan­dacht ver­dient, dan min of meer ‘ter­loops’ zoals hij in het voor­gaan­de artikel werd bespro­ken, hebben we in samen­wer­king met de Ne­der­landse speciaalclub voor de Ekster­krop­pers de nodige informa­tie ver­za­meld. Bij dit ras worden hoge ei­sen gesteld aan type, stand, hou­ding, teke­ning en voet­beve­dering. Als men een dier heeft gefokt dat aan al deze eisen voldoet, is de vreug­de echter des te groter.

 

Door : Nico van Benten

11 pagina’s - 50 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

PLUIMVEE

BIJ STAF MERTENS

 

Dit mag u niet missen ! Een kleur­rijk fotoverslag van de kippen, sier­vo­gels, eenden en ganzen in de prach­ti­ge tuin van Staf Mertens.

 

Door : Elly Vogelaar

5 pagina’s - 965 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

WEST OF ENGLAND TUIMELAAR

Deel 2

 

Onlangs schreef ik in dit tijdschrift een artikel over de West of England Tui­melaar in Amerika. Dat stuk ging voor­al over de historie van het ras, zo­dat ik na aandringen van de re­dac­tie van Aviculture Europe de pen nogmaals opgepakt heb om ook nog iets te schrijven over de ver­zor­ging van dit ras, hun ka­rak­ter, de fok, wat we willen zien bij een top­dier op de Show.

 

Door : Chuck Zeller

5 pagina’s - 165KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

De Ukkelse Baardkriel

 

De Ukkelse Baardkriel is nooit zo po­pu­lair geworden. De mindere po­pu­lariteit van dit naar onze me­ning zo mooie ras ligt wellicht aan de con­currentie van de Antwerpse Baard­kriel in België en het bestaan van ge­lij­kende rassen in de buur­landen. In België zijn meer dan twin­tig kleur­slagen in het ras er­kend, noch­tans ziet men vrijwel alleen ‘dui­zend­kleu­ri­gen’ en isabel­porse­leinen. Alle an­de­re kleur­sla­gen zijn zeldzaam.

 

Door : Rudi Theylaert (BE)

9 pagina’s - 870 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

KIPPENREN

 

Toen de gelegenheid zich voor­deed om op bezoek te gaan bij Frans Smets in Bouwel (België) gre­pen wij die kans met beide han­den aan. Frans houdt zijn hoen­ders op eco­logische wijze, en daar wil­den we graag meer van weten. Maar onze inte­resse ging vooral uit naar een van zijn prachtige Oud Bel­gi­sche hoen­der­rassen, de Bra­ban­çonne, het na­tio­nale ras van Bel­gië, wat helaas tegenwoordig vrij zeld­zaam is.

 

Door : Elly Vogelaar

9 pagina’s - 840 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

OVER PLUIMVEE

DE RUI

 

Een kip die niet eerst zijn oude ve­ren verliest, kan later niet pronken met zijn nieuwe verenpracht. Het wis­selen van het verenpak noemen we ‘de rui’; een verschijnsel dat 4 we­ken tot 3 maanden kan duren, af­han­kelijk van het ras, de leeftijd van het dier en de algemene om­standig­heden, die voor een groot deel afhankelijk zijn van de ver­zor­ger, zoals huisvesting, voedsel, wa­ter, vitaminen en het voorkomen van onnodige stress.

 

Door : Bobo Athes

8 pagina’s - 590 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

SIERDUIVEN HOUDEN

Deel 7

 

Er is al heel wat geschreven over wat je wel en wat je vooral niet moet doen bij het houden van duiven. Dit zijn vooral wat prak­ti­sche ad­viezen, geleerd in de af­ge­lo­pen 50 jaar, niet altijd ‘we­ten­schap­pelijk’ en niet altijd ‘volgens het boekje’, maar het werkt ! In deel 7 (slot) : Inteelt.

 

Door : Mick Bassett

9 pagina’s - 1045 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

HOE MOETEN WE PLUIMVEE

OPPAKKEN EN VASTHOUDEN

 

Soms is het nodig om je dieren op te pakken, bijvoor­beeld als ze naar de tentoon­stelling moeten, maar ook als ze verplaatst moeten wor­den naar een ander hok, of om ze te in­spec­teren op ongedierte of me­di­cij­nen toe te dienen. Anders dan pels­dieren, vinden ge­ve­der­de die­ren het mees­tal niet pret­tig om in han­den ge­hou­den te worden.

 

Door : Team Aviculture Europe

5 pagina’s - 285 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

NATIONAL KAMPIOENSCHAP

VAN DE SPAANSE RASSEN

IN CASTROPOL - SPANJE

 

Deze had u nog van ons te goed: een impressie van de Spaanse dui­ven­ras­sen op de nationale Show van 2007 in Spanje. Een aantal van de ge­showde rassen is wel bekend, zo­als bijvoorbeeld de  Marchenero, de Figurita, de Gaditano en de Cap de Frare, maar er waren ook een aan­tal heel zeldzame duiven­ras­sen: Moron­celo, Monji Girat, Chor­rera, Rafeńo en Murciano. Geniet mee van het moois !

 

Door : Nico van Benten

10 pagina’s - 800 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

HET ONTSTAAN VAN DE

EENDENHOUDERIJ IN

NEDERLAND

 

De oorsprong van de eenden­hou­derij ligt vermoe­delijk in China, waar al ver voor onze jaartelling een­den werden gefokt. Ook de oude Egypte­naren en later de Ro­mei­nen hielden eenden in ge­van­gen­schap. Pas in de loop van de vo­rige eeuw ontstond er ook in Noord-Holland iets wat op een een­den­houderij begon te lijken. Op di­ver­se boerde­rijen in het pol­der­land­schap wer­den kleine kop­pel­tjes van on­ge­veer vijf­tien eenden ge­hou­den die, net als kip­pen elders, zelf naar hun voed­sel moes­ten zoe­ken.

 

Door : Gerrit Arends

11 pagina’s - 835 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 1

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fokprestaties. Dit keer : De KleindierenExpo van ja­nu­ari 2008.

 

Door : Dirk de Jong

5 pagina’s - 420 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

 

 

UITBLINKERS

Deel 2

 

Trotse eigenaars, top­dieren en in het oog lopende fok­pres­taties. Dit keer : Pluimvee op een drietal En­gel­se Shows, namelijk de Malton Show, de Mirfield, de Royal Norfolk Show.

 

Door : Maureen Hoyle

4 pagina’s - 300 KB

 

  Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

 

top

 

top